Agreement On Cooperation In The Field Of Plant Quarantine And Plant Protection Between Hungary And Albania

Filename: 1991-HungaryAustria-PlantQuarantineProtectionHUtxt

EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttmûködésrõl

Source: http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/TRE/Full/Other/TRE-151...

A lekérdezés (idõgép) napja: 1998.01.20.

96/1992. (VI.12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttmûködésrõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. március hó 10. napján megtörtént.)

1.§ A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya közötti, a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttmûködésrõl szóló, Csornán 1991. október 24-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2.§ Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvû szövege a következõ:

Az egyezmény szövege a rendelet után található.

3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 1992. április hó 9. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földmûvelésügyi miniszter gondoskodik.

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén a két ország közötti együttmûködés megerõsítésére, a karantén betegségek, rovarkártevõk és gyomok (a továbbiakban: karantén károsítók) országaikba történõ be- és kihurcolásának megelõzésére, továbbá a növények és növényi termékek (a továbbiakban: növények) kétoldalú cseréjének és kereskedelmének megkönnyítésére a következõkben állapodtak meg.

1. Cikk

A Szerzõdõ Felek kötelezik magukat arra, hogy

a) megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy meggátolják a karantén károsítók be- és kihurcolását egyik Szerzõdõ Fél területérõl a másik Szerzõdõ Fél területére növények behozatala, kivitele, továbbá átmenõ forgalma alkalmával és ennek során megtartják a másik Szerzõdõ Fél növényegészségügyi elõírásait;

b) a növények behozatala és kivitele során kiemelt figyelmet fordítanak az Egyezmény Mellékletében felsorolt veszélyes karantén kórokozókra, rovarkártevõkre és gyomokra;

c) egymást kölcsönösen, évente, írásban tájékoztatják az újonnan fellépõ károsítóknak a saját területükön történt megjelenésérõl, elterjedésérõl és az ellenük való védekezésrõl;

d) kölcsönösen megküldik egymásnak a növények kivitelére, behozatalára és átmenõ forgalmára vonatkozó hatályos jogszabályokat és más elõírásokat, beleértve a növényegészségügyi vizsgálatokkal és a tudományos kutatással kapcsolatos tájékoztatókat, valamint a karantén károsítók jegyzékét;

e) kölcsönösen biztosítják szakembereik cseréjét a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén elért tudományos és gyakorlati eredmények tanulmányozása céljából;

f) szükség esetén és egyeztetést követõ megállapodás alapján kölcsönösen tudományos és mûszaki támogatást nyújtanak egymásnak a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén.

2. Cikk

A Szerzõdõ Felek megtesznek minden intézkedést annak érdekében, hogy meggátolják a karantén károsítók növényeket tartalmazó export küldeménnyel vagy más módon történõ behurcolását a másik Szerzõdõ Fél területére.

3. Cikk

Valamennyi növényt tartalmazó küldeményt el kell látni az exportáló ország illetékes hatóságai által a másik Szerzõdõ Fél részére kiállított növényegészségügyi bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy a küldeményt karantén károsítóktól mentesnek találták, és az megfelel az importáló ország növényegészségügyi követelményeinek.

Növényeket talajban, illetve földes gyökérzettel csak becsomagolva lehet exportálni, azzal a feltétellel, hogy a talajt megvizsgálják, és a növényt ellátják a vonatkozó növényegészségügyi bizonyítvánnyal.

Az importáló országnak joga van a másik országból származó szállítmány megvizsgálására, még akkor is, ha el van látva növényegészségügyi bizonyítvánnyal, illetve joga van ahhoz, hogy megtegye a szükséges zárlati intézkedéseket, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek.

A növényeket tartalmazó import küldemény karantén károsítóval való fertõzöttségének észlelése esetén megteszik a szükséges intézkedéseket, és errõl lehetõség szerint haladéktalanul és a megfelelõ úton értesíteni kell az exportáló ország illetékes növényvédelmi karantén szervét.

4. Cikk

A kivitel, a behozatal és az átmenõ forgalom során a növényeket tartalmazó küldemény vizsgálatát a Szerzõdõ Felek illetékes szerve által létesített növényvédelmi karantén szolgálatok a kikötõikben, határállomásaikon és a szükségesnek ítélt helyeiken végzik el.

5. Cikk

A Szerzõdõ Felek diplomáciai testületei részére vagy rajtuk keresztül ajándékként, illetve csere céljából érkezõ növényeket tartalmazó küldeményeket az Egyezményben foglaltak szerint kell kezelni.

6. Cikk

A kivitelre kerülõ növények csomagolóanyagaként mohát, fûrészport, faforgácsot és ezekhez hasonló anyagokat szabad felhasználni. Szalma, levél és más mezõgazdasági, illetve erdészeti eredetû anyag csomagolóanyagként való használatát kerülni kell. Amennyiben ilyen anyagokat használnak fel, az Egyezményben elõírt karantén intézkedéseket vagy más hatásos kezelést kell eszközölni és errõl az exportáló ország karantén szervének a kezelés módját feltüntetõ növényegészségügyi bizonyítványt kell kibocsátani.

7. Cikk

A Szerzõdõ Felek illetékes növényvédelmi karantén és növényvédelmi szervei megállapodás alapján módosíthatják az Egyezmény Mellékletében felsorolt veszélyes kórokozók, rovarkártevõk és gyomok jegyzékét. A módosításokat diplomáciai jegyzékváltás útján kézhezvételétõl számított 60 nap eltelte után lépnek hatályba.

8. Cikk

A Szerzõdõ Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák területükre karantén és más károsítóknak harmadik országból történõ behurcolását.

A növényeket tartalmazó küldemények átmenõ forgalmát akkor engedélyezik, ha azokat ellátták növényegészségügyi bizonyítvánnyal és megfelelnek azon ország növényvédelmi karantén elõírásainak, amelynek területén a küldemény áthalad.

9. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása során felmerülõ szakmai problémák megoldása, munkatapasztalatok cseréje és az együttmûködés továbbfejlesztése érdekében a Szerzõdõ Felek illetékes szervei megállapodás alapján a Szerzõdõ Felek országaiban felváltva értekezletet tartanak.

A delegációk nemzetközi utazási költségeit a küldõ fél, míg a szállás és ellátás, valamint a látogatás során felmerülõ utazási költségeket viszonossági alapon a fogadó ország viseli.

A megbeszélés helyét és idejét a Szerzõdõ Felek tárgyalások útján határozzák meg.

10. Cikk

Amennyiben az Egyezmény végrehajtása vagy értelmezése tárgyában nincs egyetértés, a Szerzõdõ Felek a vita eldöntésére megállapodás alapján közös bizottságot alakítanak. Ha a közös bizottság nem jut megállapodásra, a véleményeltérést diplomáciai úton rendezik.

11. Cikk

Az Egyezményt a Szerzõdõ Felek alkotmányos elõírásai szerint meg kell erõsíteni, illetve jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a megerõsítésrõl, illetve a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napjától számított 30. napon lép hatályba. Az Egyezmény hatálybalépése napjától számított 5 évig marad érvényben.

Amennyiben az Egyezményt, hatályának lejárta elõtt 6 hónappal egyik Szerzõdõ Fél sem mondja fel írásban, az Egyezmény hatálya változatlan feltételek mellett további 5 éves idõszakokra meghosszabbodik.

12. Cikk

A Szerzõdõ Felek tudomásul veszik, hogy jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejûleg a Magyarország és Albánia között, 1952. február 26-án kötött növényvédelemrõl szóló egyezmény hatályát veszti.

13. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerzõdõ Feleknek más országokkal kötött egyezményekbõl vagy nemzetközi növényvédelmi szervezetekben elfoglalt tagságából eredõ jogait és kötelezettségeit.

Készült Csornán, 1991. október 25-én, két eredeti példányban, albán, magyar és angol nyelven. Mindhárom nyelvû szöveg egyaránt hiteles. Amennyiben a Szerzõdõ Felek között az Egyezmény szövegének értelmezésében bármilyen eltérés merül fel, az angol nyelvû változat az irányadó.