Convention Between Finland And Russia Regarding Fishing And Sealing In The Territorial Waters Of Both Countries, In The Arctic Ocean

Filename: 1922-FinlandUSSRSealing-TerritorialWaters.FI.txt
Source: (Suomen Asetuskokoelma vuodelta 1924, N:ot 185 & 186) SUOMEN SOPIMUKSET VIERAITTEN VALTIOITTEN KANSSA JULKAISSUT ULKOASIAINMINISTERIÖ (1924. No. 16)

Suomen ja Venäjän välinen sopimus kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta molempien maiden aluevesillä Pohjoisella Jäämerellä

Source: (Suomen Asetuskokoelma vuodelta 1924, N:ot 185 & 186) SUOMEN SOPIMUKSET VIERAITTEN VALTIOITTEN KANSSA JULKAISSUT ULKOASIAINMINISTERIÖ (1924. No. 16)

Suomen Tasavallan hallitus ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan hallitus ovat, Tartossa lokakuun 14 päivänä 1920 allekirjoitetun rauhansopimuksen 7 artiklassa olevan määräyksen mukaisesti, päättäneet tehdä sopimuksen siitä, millä ehdoilla ja missä järjestyksessä sopimusvaltioiden kansalaiset ovat oikeutetut harjoittamaan kalastusta ja hylkeenpyyntiä sekä pyyntialuksilla liikkumaan toisen sopimusvaltion aluevesillä Pohjoisella Jäämerellä, sekä antaneet sen laatimisen ja allekirjoittamisen Suomalais-venäläisen Keskussekakomitean toimeksi, ja siihen valtuuttaneet:

Suomen Tasavallan hallitus:

A. Ahosen

P. J. Hynnisen

A. E. Alfthanin

V. Huplin

Y. W. Puhakan

Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan hallitus:

S. M. Frankfurtin

A. M. Smirnoffin

A. M. Ingnatjeffin

N. P. Koltshanovskin

jotka, esitettyään toisilleen oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasti:

1 artikla.

Suomi myöntää Venäjän kansalaisille sekä sellaisille venäläisille järjestöille ja yhtymille, jotka elinkeinon harjoittamiseen käyttävät Venäjän kansalaisia, oikeuden oman maan kansalaisten ohella harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä Venäjän Suomelle rauhansopimuksen mukaan lokakuun 14 päivältä 1920 luovuttaman Pohjois-Jäämeren rannikon aluevesillä.

Venäjäpuolestaan myöntää Suomen kansalaisille sekä sellaisille suomalaisille järjestöille ja yhtymille, jotka elinkeinon harjoittamiseen käyttävät Suomen kansalaisia, vastaavat oikeudet kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamiseen Venäjälle jääneen Kalastajasaarennon pohjoiseen ja itäisen rannikon aluevesillä Sharapovin niemeen asti.

2 artikla.

Edellisessä artiklassa mainituilla vesillä ovat molempien sopimusvaltioiden kansalaiset, järjestöt ja yhtymät oikeutetut harjoittamaan kalastusta ja hylkeenpyyntiä kaikkina vuodenaikoina, kaikkilla omille kansalaisille luvallisilla keinoilla ja välineillä sekä rannalta että aluksista, niiden suuruuteen, taklinkiin ja varustukseen katsomatta.

3 artikla.

Kummankin maan kalastusalukset ovat oikeutetut vapaasti liikkumaan kaikilla ensimäisessä artiklassa mainituilla aluevesillä ehdolla, että ne noudattavat asianomaisilla aluevesillä voimassa olevia tai vastedes annettavia merenkulkua ja meriliikenteen turvallisuutta koskevia yleisiä määräyksiä.

Kalastusalukset ovat oikeutetut etsimään suojaa myrskyn ja muun hädän sattuessa kummankin maan kaikissa satamissa, vuonoissa ja lahdissa.

4 artikla.

Toisen sopimusvaltion kansalasilla, järjestöillä ja yhtymillä, jotka harjoittavat kalastusta ja hylkeenpyyntiä ensimäisessä artiklassa mainituilla toisen valtion vesillä on sama oikeus kuin oman maan kansalaisilla edellä mainitussa tarkoituksessa astua maihin näiden vesien rannoilla, suorittaa siellä alustensa ja verkkojensa tarpeelliseksi käynyttä korjausta, nostaa alukset ja verkot maihin, kuin myös siellä purkaa, suolata, kuivata, jalostaa ja poislähtöönsä saakka säilyttää saaliinsa.

Tässä tarkoituksessa saavat he rakentaa rannalla riittävän matkan päähän vesirajasta erilaatuisia laitoksia, kuten vajoja, kuivuvhuoneita, majailusuolija j. n. e. samoin kuin muuttaa ja siirtää kaikki nämä laitokset tarpeen vaatiessa toiseen paikkaan samalla rannikkoalueella. Terveydellisessä suhteessa ovat nämä laitokset paikallisten viranomaisten silmälläpidon alaisia ja on niiden suhteen noudatettava samoja määräyksiä, mitkä ovat voimassa oman maan kansalaisten vastaaviin laitoksiin nähden.

5 artikla.

Ensimäisessä artiklassa mainituilla toisen sopimusvaltion vesillä kalastusta ja hylkeenpyyntiä harjoittavat toisen sopimusvaltion kansalaiset, järjestöt ja yhtymät ovat veroihin ja muihin maksuihin nähden samassa asemassa kuin oman maan kansalaiset. Pyytämänsä saaliin, johon myös luetaan syöttikala, sekä jalostamansa tuotteet ovat he oikeutetut mukanansa viemään tulli- tai muita maksuja suorittamatta.

6 artikla.

Kalastusalusten tulee ensimäisessä artiklassa mainituilla vesillä liikkuessaan olla varustettuja selvästi näkyvillä numeroilla ja kotipaikkaa osoittavilla kirjaimilla. Sen ohessa tulee niillä olla laivakirjat, joista käy selville niiden kansallisuus, omistaja, kotipaikka ja tuntomerkit.

7 artikla.

Sopimusvaltiot sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen kaikista ensimäisessä artiklassa mainittujen vesien ja niiden rannikkojen suhteen annetuista asetuksista ja määräyksistä, jotka koskevat kalastusta ja sen silmälläpitoa, kalastus- ja muiden alusten liikkumista ja turvallisuutta, rannikkosuojelusta ja tullivartiointia.

Kaikista muutoksia ja täydennyksistä näihin asetuksiin ja määräyksiin on toiselle sopimusvaltiolle ilmoitettava mahdollisimman hyvissä ajoin.

8 artikla.

Kumpikin sopimusvaltio ryhtyy puolessaan kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi ja valvoo sen määräysten tarkkaa noudattamista maa- ja vesialueillaan.

Joka toisen sopimusvaltion alueella tämän sopimuksen nojalla liikkuessan tai harjoittaessan siellä kalastusta tai hylkeenpyyntiä rikkoo tämän valtion lakeja ja määräyksiä, tuomittakoon sen tuomioistuimissa ja rangaistakoon sen lakien mukaan.

9 artikla.

Kaikissa niissä suhteissa, joita tässä sopimuksessa ei mainita, ovat kummankin sopimusvaltion kalastusta tai hylkeenpyyntiä harjoittavat kansalaiset toisen valtion alueella ollessaan samojen lakien ja asetusten alaisia kuin muutkin ulkomaalaiset.

10 artikla.

Tämä sopimus on ratifioitava ja tulee ratifioitujen kappalten vaihdon tapahtua Moskovassa niin pian kuin mahdollista.

11 artikla.

Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta siitä lukien kuin ratifioidut kappaleet ovat asianmukaisesti vaihdetut, ja jatkuu edelleenkin aina kymmenen vuotta kerrallaan, ellei sitä jommankumman sopimuspuolen taholta irtisanota vähintäin yhtä vuotta ennen jonkun kymmenenvuotiskauden päättymistä.

12 artikla.

Tämä sopimus on laadittu kahdessa kappaleessa suomen, ruotsin- ja venäjänkielellä ja ovat kaikki tekstit yhtä todistusvoimaisia.

Ylläolevan vakuudeksi ovat kummankin sopimusvaltion valtuutetut tämän sopimuksen allekirjoittaneet ja sineteillään vahvistaneet. Helsingissä, lokakuun 21 päivänä 1922.

Julkaistu 11 päivänä lokakuuta 1924

GoogleTranslate version in English

Finland and Russia, the agreement between fishing and seal hunting pursuit of both countries' territorial waters of the northern Arctic Ocean

Source: (Finland Set Collection 1924, Nos 185 & 186) FINLAND WITH guests with the State of publication MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS (1924, No. 16)

Finnish Government of the Republic and the Russian Soviet Federative Socialist Republic Government, Tartu on 14 October 1920, signed a peace agreement in Article 7 of the order in accordance with the decided to make an agreement on the conditions and the order in which the Contracting States citizens are entitled to engage in fishing and seal hunting, and fishing vessels move in the other Contracting State in the territorial waters of the northern Arctic Ocean and gave it to the drafting and signing of the Finnish-Russian Centre of the Joint Committee contractors, and authorized by:

Government of the Republic of Finland:

A. Ahonen

P. J. Hynninen

A. E. ALFTHAN

V. Huplin

Y. W. Puhakka

The Russian Soviet Federative Socialist Republic government:

S. M. Frankfurt

Smirnoff, A. M.

A. M. Ingnatjeffin

P. N. Koltshanovskin

who, after submitting to each other good and due form, found in form, have agreed as follows:

Article 1.

Finland grants the citizens of Russia, as well as for Russian organizations and corporations, who for business use of Russian citizens, the right to its own nationals in addition to engage in fishing and seal hunting in Russia, Finland, the peace agreement on October 14 day of 1920 transferred by the northern coast of the Arctic Ocean waters.

In turn, Russia admits Finnish citizens as well as for the Finnish organizations and corporations, who for business use of a Finnish citizen, the corresponding rights of fishing and seal hunting pursuit of leftover Kalastajasaarento Russia to the north and eastern coastal waters Sharapova cape up.

Article 2.

In the previous article mentioned in the waters of the two Contracting States citizens, organizations and groups entitled to engage in fishing and seal hunting in all seasons, All objects to their own nationals through authorized methods and instruments in both the beach and the vessels, their magnitude, taklinkiin and equipped to look.

Article 3.

Both the fishing vessels are allowed to move freely in all on first mentioned in Article territorial waters, provided that they comply with the relevant territorial waters to existing or future given shipping and maritime safety regulations generally.

Fishing vessels are entitled to seek shelter in the storm and the rest of those in need in the event of both countries in all ports, fjords and estuaries.

Article 4.

The other Contracting State with down with, organizations and syndicates engaged in fishing and seal hunting on first mentioned in Article another State's waters have the same rights as their own nationals in the aforementioned purposes to disembark in these waters on the beaches, on completion of their vessels and networks necessary for fermentation, repair, raise the ships and networks in the countries, as also there to extract, salt, dried, processed and poislähtöönsä up to preserve their catch.

To this end, they will build on the beach a sufficient distance from the water's edge different kinds of institutions, such as sheds, kuivuvhuoneita, majailusuolija j. they, as well as resize and move all these institutions, if necessary, to another location in the same coastal area. Health of these institutions in relation to the local authorities with caution, and is subject to their relation to abide by the same rules, which are valid for its own nationals in relation to the respective institutions.

Article 5.

On first mentioned in Article of the other Contracting State waters fishing and seal hunting engaged in the other Contracting State citizens, organizations and groups are taxes and other charges in relation to the same position as their nationals. The catch, which also include bait fish, as well as the product of processing, they are entitled to bring with them to the customs or other charges outstanding.

Article 6.

Fishing vessels will be on first mentioned in Article waters move be equipped with a clearly visible numbers and letters assigned to the head office. Alongside that, they will have a ship books needed to establish their nationality, owner, registered office and identification marks.

Article 7.

The States Parties undertake to inform each other of any on first Article of the said waters and coasts with respect to the given rules and regulations relating to fishing and the scrutiny, fishing and other vessels in the movement and safety, coastal protection and customs patrols.

Of all the changes and additions to these Regulations and the provisions of the other Contracting State is notified as early as possible.

Article 8.

Each State Party shall take puolessaan all necessary measures to give effect to this Agreement and shall supervise its strict compliance with the provisions of the land and water areas.

Each of the other Contracting State under this Agreement or liikkuessan harjoittaessan there fishing or seal hunting in violation of the state laws and regulations, to be judged in the courts and punished according to the laws of its size.

Article 9.

In all the relations, which are not mentioned in this Agreement, each Contracting State are fishing or hunting of seals engaged citizens of other States when the same laws and regulations, subject to the other foreigners.

Article 10.

This Agreement shall be ratified and will be ratified pieces, exchanges take place in Moscow as soon as possible.

Article 11.

This agreement is valid for ten years from the date ratified the pieces are properly replaced, and still continues to be a ten-year periods, unless either of the Contracting Party of notice is given at least one year prior to a ten-year period.

Article 12.

This Agreement is drawn up in two paragraphs in Finnish, Swedish and Russian languages, and all texts are equally authentic.

Subject to the collateral are both Contracting States authorized by this Agreement signed and affixed thereto their seals. Helsinki, October 21 1922.

Published 11 October 1924