Amendments to Annex 1 to the Convention on the Collection, Storage And Discharge Of Waste From Ships Navigating Along The Rhine And Other Inland Waters (modification for Germany)

Filename: 2012-AmendmentApp1-1996-WasteShipsNavigatingRhine.NL.txt

Amendments to Annex 1 to the Convention Concerning The Collection, Storage And Discharge Of Waste From Ships Navigating Along The Rhine And Other Inland Waters (Wijzigingen van bijlage 2 ter vervanging van de waardezegels ten gevolge van de invoering van een elektronisch betalingssysteem (Besluit CDNI 2010-II-1))

Source: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2013-9.pdf, downloaded 20121216

[English translation by Google Translate at end of document.]

CDNI - Wijziging van Bijlage 1 voor Duitsland

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

gezien het voorstel van Duitsland met betrekking tot een wijziging inzake Bijlage 1 van het Verdrag;

eraan herinnerend dat het aan de Verdragspartijen toekomt gemeenschappelijk de vaarwegen te benoemen waarop het Verdrag van toepassing is,

overwegende dat deze wijziging van het geografische toepassingsgebied van het Verdrag in Duitsland geen afbreuk doet aan de doelstelling van het Verdrag;

gezien de artikelen 14 en 19 van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart,

besluit dat de vaarwegen als bedoeld in artikel 2 die in Bijlage 1 worden genoemd voor Duitsland als volgt gedefinieerd worden:

"Duitsland:

Alle voor het openbaar verkeer openstaande binnenvaarwegen, met uitzondering van het Duitse gedeelte van het Bodenmeer en het gedeelte van de Rijn boven Rheinfelden."

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.

Toepassingsreglement - Deel B

Uitzonderingen met betrekking tot de losverklaring overeenkomstig artikel 6.03 voor bepaalde scheepstypen en vervoerswijzen

CDNI - Amendment to Appendix 1 for Germany

The Conference of Contracting Parties,

having regard to the proposal from Germany regarding an amendment on Annex 1 of the Convention;

recalling that it is for the Contracting Parties to appoint joint to which the Treaty applies, the waterways

whereas this change in the geographical scope of the Convention in Germany is without prejudice to the objective of the Convention;

having regard to Articles 14 and 19 of the Convention on the collection, delivery and collection of waste in the Rhine and inland waterways,

decides that the waterways referred to in Article 2 which are called for Germany are defined as follows in Appendix 1:

"Germany:

All open to public traffic, inland waterways, with the exception of the German section of Lake Constance and the part of the Rhine above Rheinfelden."

This Decision shall enter into force on July 1, 2012.

Application Rules - Part B

Exceptions to the losverklaring accordance with Article 6.03 of certain ship types and modes