Agreement Between Norway, Greenland/Denmark, And Iceland About The Capelin Stock In The Area Between Greenland, Iceland, And Jan Mayen

Filename: 1998-Capelin.NO.txt

Agreement Between Norway, Greenland/Denmark, And Iceland About The Capelin Stock In The Area Between Greenland, Iceland, And Jan Mayen (Norwegian title and text: Avtale mellom Norge, Grønland/Danmark og Island om loddebestanden i farvannene mellom Grønland, Island og Jan Mayen)

Source: http://www.lovdata.no/traktater/text/tra-19980618-001.html, downloaded 20070525

Artikkel 1

Partene skal samarbeide om bevaring og forvaltning av loddebestanden i farvannene mellom Grønland, Island og Jan Mayen.

Artikkel 2

Partene skal søke å bli enige om den største tillatte totalfangst (TAC) for lodde for hver enkelt sesong. Hvis det ikke oppnås enighet, skal Island som den Part som har den største interesse i loddebestanden, fastsette den største tillatte fangsmengde. Norge og Grønland skal imidlertid ikke være bundet av denne fastsettelse dersom den er åpenbart urimelig. Man skal innen 1. juni og 1. desember hvert år, forsøke å fastsette henholdsvis den foreløpige og den endelige TAC for den sesong som begynner 20. juni og varer til 30. april påfølgende år.

Artikkel 3

Den største tillatte totalfangst skal fordeles mellom Partene som følger:

Grønland: 11 prosent.

Island: 81 prosent.

Norge: 8 prosent.

Artikkel 4

1. Etter sesongstart har Norge og Grønland adgang til å fiske sine respektive andeler av den TAC som antas å ville bli fastsatt for hele sesongen (den forventede TAC). Ved vurderingen legger Partene til grunn de retningslinjer som er vedtatt av ICES, om at den foreløpige TAC for sommer og høstperioden som regel skal utføre 2/3 av den endelige TAC for hele sesongen.

2. Hvis det viser seg, at de norske og grønlandske kvotene ikke oppfiskes, tillates Island å fiske det resterende kvantum.

Artikkel 5

Hvis det viser seg, at Norge og/eller Grønland i henhold til bestemmelsene i artikkel 4 har fisket et større kvantum enn disse Parters disponible kvoter, skal det overskytende kvantum komme til fradrag på disse Parters kvote i den påfølgende sesong, og overføres til Island.

Artikkel 6

1. Hvis den endelige TAC fastsettes høyere enn den forventede TAC, og Norge og/eller Grønland ikke fisker sin andel av tilleggskvoten, som dermed er til disposisjon for dem, tillates Island å fiske det resterende kvantum. I så tilfelle skal Norge og/eller Grønland få kompensasjon fra Island i den påfølgende sesong, som tilsvarer henholdsvis 11 prosent og 8 prosent av Islands fangst av tilleggskvoten.

2. En eventuell kompensasjon i henhold til punkt 1 reduseres i det omfang Norge og/eller Grønland har fisket av sin tilleggskvote.

3. Hvis Island, direkte eller indirekte, har fått overført kvote fra Norge og/eller Grønland, medregnes ikke dette kvantum ved beregning av kompensasjonen.

4. Hvis kompensasjon i henhold til denne artikkel i en sesong fører til en fordeling som er klart urimelig, skal Partene søke å bli enige om på hvilken måte kompensasjonen skal gjennomføres.

Artikkel 7

1. Hvis en av Partene beslutter å overføre sin kvote, helt eller delvis, skal de øvrige Parter informeres om dette.

2. Overførte kvoter fratrekkes den overførende Parts kvote. Fangster fratrekkes de samlede kvoter som den mottakende Parten har til disposisjon.

Artikkel 8

Partene skal tillate landing av loddefangster i de respektive Parters havner.

Artikkel 9

Partene skal, senest den 15. forrige måned informere de øvrige Parter om fiskeriet i forrige måned, fordelt på soner.

Artikkel 10

Partene skal i lys av behandlingen av satelittsporing innenfor NEAFC, konsultere vedrørende gjensidig sporing av fiskefartøy i Partenes respektive fiskerisoner, med sikte på implementering av et slikt system fra 1. januar år 2000.

Artikkel 11

Partene skal bl.a. samarbeide om gjennomføring av vitenskapelig forskning vedrørende loddebestanden. Videre skal Partene informere om de tiltak som de iverksetter innenfor egne soner for å verne om smålodde og andre bevaringstiltak.

Artikkel 12

1. Partene skal ha gjensidig adgang til å fiske i hverandres fiskerisoner i slikt omfang, som Partene måtte bli enige om. Fiskeadgangen i de andre Partenes respektive fiskerisoner skal utgjøre 35 prosent av de respektive kvoter Partene har fått tildelt jfr. artikkel 3, samt overføringer fra en av Partene, dersom Partene ikke har bestemt annet i bilaterale avtaler eller arrangementer.

2. Supplerende bestemmelser om fiskeadgang og andre betingelser for utøvelse av fisket i henhold til punkt 1, vil kunne avtales etter bilaterale avtaler eller arrangementer mellom Partene.

Artikkel 13

Partene skal møtes minst en gang i året, vekselvis i hvert av de tre land, for å drøfte gjennomføringen av Avtalen.

Artikkel 14

Avtalen skal anvendes midlertidig fra og med 20. juni 1998. Avtalen trer i kraft når alle Parter skriftlig har meddelt hverandre gjennom diplomatiske kanaler at de nødvendige konstitusjonelle krav for ikrafttredelse er oppfylt. Avtalen skal gjelde til og med 30. april 2001, og forlenges med 2 år om gangen, med mindre en av Partene sier opp Avtalen senest 6 måneder før utløpet av Avtalens opprinnelige periode, eller en tilleggsperiode.

Reykjavik, den 18. juni 1998.