Agreement Between The Government Of The Union Of Soviet Socialist Republics And The Government Of The Republic Of Finland Regarding Fishing And Sealing

Filename: 1959-FinlandUSSRSealing.FI.txt

SOPIMUS Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen välinen sopimus kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä

Source: No: 16. (Suomen asetuskokoelma no 168/59)

Suomen Tasavallan Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus,

ottaen huomioon Suomen ja Neuvostoliiton kesken ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta v. 1948 tehtyyn sopimukseen perustuvien Suomen ja SNTL:n välisten suhteiden suotuisan kehityksen; ja

katsoen siihen, että Neuvostoliiton Hallitus on, Suomen Tasavallan Hallituksen toivomukset varteenottaen, ilmaissut olevansa valmis myöntämään suomalaisille kalastajille oikeuden harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä Neuvostoliiton aluevesillä Suomenlahdella,

ovat päättäneet tehdä taman sopimuksen ja määränneet valtuutettunsa, jotka, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla.

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus suostuu myöntämään Virolahden, Vehkalahden ja Haapasaaren kunnissa asuville Suomen kansalaisille oikeuden harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyntiä Neuvostoliiton aluevesillä Suomenlahdella, alueella, jonka rajoittaa seuraavien pisteiden kautta kulkeva viiva:

1) leveys 60° 15´ 15´´, pituus 27° 30´ 29´´ - Suomen ja Neuvostoliiton välisen valtakunnanrajan Suomenlahdella oleva päätepiste, joka on merkitty rajamerkillä N:o 14;

2) leveys 60° 15´ 15´´, pituus 27° 43´ 48´´;

3) leveys 60° 23´ 28´´. pituus 27° 50´ 18´´; ja

4) leveys 60° 23´ 29´´, pituus 27° 43´ 45´´ - Suomen ja Neuvostoliiton välisen valtakunnanrajan taitepiste, joka on merkitty rajamerkillä N:o 10,

kuten tämän sopimuksen liittyvässä kartassa (liite N:o 1) on osoitettu.

Suomalaiset alukset, mainitulle alueelle pyyntiin menessään ja sieltä tullessaan, ylittävät SNT-Liiton valtakunnanrajan rajalohkolla, joka ulottuu rajamerkistä N:o 10 poijulla merkittyyn pisteeseen, jonka leveys on 60° 22´ 0´´ ja pituus 27° 41´ 10´´.

Kalastajien opastamiseksi rajoitetaan se Neuvostoliiton aluevesillä oleva alue, jolla Suomen kansalaiset tämän sopimuksen perusteella saava oikeuden harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä, neuvostoliittolaisen osapuolen toimesta poijuilla ja viitoilla, joiden koordinaatit ilmoitetann merenkulkijoille annettavissa tiedonannoissa.

2 artikla.

Suomen kansalaiset tulevat harjoittamaan kalastusta ja hylkeenpyyntiä Neuvostoliiton aluevesillä olevalla sopimusalueella kesäpyyntikaudella 1 päivästä heinäkuuta 1 päivään marraskuuta ja talvipyyntikaudella 1 päivästä tammikuuta 20 päivään huhtikuuta.

Kesäpyyntikaudella kalastusta harjoitetaan verkkokalastuksena moottori- ja soutualuksista sekä käyttämällä pientrooleja ja siimoja.

talvipyyntikaudella voidaan harjoittaa verkkokalastusta jään alta sekä siirtää kalastusmajat pyyntipaikoille ja asua niissä.

3 artikla.

Sopimusalueella kalastusta ja hylkeenpyyntiä harjoittavien suomalaisten alusten suhteen ovat voimassa, tämän sopimuksen määräykset huomioon ottaen, kalastusta ja hylkeenpyyntiä Neuvostoliiton vesillä koskevat säännökset sekä ulkomaalaisten alusten ja ulkomaalaisten oleskelua Neuvostoliiton aluevesillä koskevat SNT-Liiton lait ja asetukset.

Näistä laeista, asetuksista ja säännöksistä sekä niihin tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä suomalaiselle osapuolelle ilmoitetaan diplomaatista tietä.

4 artikla.

Sopimusalueella kalastusta ja hylkeenpyyntiä harjoittavilla Suomen kansalaisilla tulee olla mukanaan seuraavat suomen ja venäjän kielillä laaditut asiakirjat:

a) aluksen- tai hevosajoneuvonhaltijan pyyntipassi (liite N:o 2), joka oikeuttaa harjoittamaan pyyntiä sopimusalueella;

b) liikkumislupatodistus (liite N:o 3), joka tulee olla jokaisella aluksessa tai hevosajoneuvossa olevalla henkilöllä;

c) luettelo pyyntivälineistä ja muusta lastista.

Tämän artiklan kohdissa a) ja b) mainittuja todistuksia antavat asianomaiset Suomen viranomaiset, ja on nämä todistukset, samoin kuin kohdassa c) mainittu luettelo Suomen rajavartioviranomaisten varmennettava.

Pyyntipassi la liikkumispatodistus sekä luettelo pyyntivälineistä ja mussta lastista on Neuvostoliiton viranomaisten vaatimuksesta esitettävä.

5 artikla.

Jokaisen sopimusalueella kalastukseen tai hylkeenpyyntiin käytettävän aluksen keulaan on molemmin puolin mustalle pohjalle vähintään 15 senttimetrin korkuisina ja vähintään 9 senttimetrin levyisinä valkoisella värillä merkittävä ”S”-kirjain ja pyyntipassin numero. Aluksen perässä on oltava merkintä sen kotipaikasta.

6 artikla.

Suomen rajavartioviranomaisten varmentama luettelo niistä henkilöistä, joille on annettu 4 artiklassa mainitut asiakirjat, samoin kuin luettelo pyyntialuksista ja niiden numeromerkeistä on Suomen rajavartioviranomaisten vähintään 15 päivää ennen kunkin pyyntikauden alkua rajavaltuutettujen välityksellä toimitettava Neuvostoliiton rajavartioviranomaisille.

7 artikla.

Talvikalastuksen ja hylkeenpyynnin turvallisuuden varmistamiseksi sekä pyyntivälineiden suojaamiseksi jään liikehtimisen aiheuttamilta vahingoittumisilta asianomainen suomalainen kalastusjärjestö voi tarpeen vaatiessa lähettää sopimusalueelle Huovarin saarella olevan pelastusaluksensa, jonka suhteen ovat voimassa kaikki tämän sopimuksen määräykset.

8 artikla.

Sopimusalueella katsotaan pyydys asianmukaisesti merkityksi, kun ajoverkkokalastuksessa verkkojadan toinen pää on varustettu kahdella merkillä. Ankkuroiduilla verkoilla kalastettaessa on verkkojadan kumpikin pää varustettava kahdella merkillä. Sekä ajoverkkokalastuksessa että ankkuroiduilla verkoilla kalastettaessa käytettävän verkkojadan sisimmäisinä merkkeinä on käytettävä valkoisia lippuja uloimpina merkkeinä punaisia lippuja. Näiden lippujen koon on oltava 30 X 60 sm ja on ne kiinnitettävä vähintään 2 metriä vedenpinnan yläpuolelle nousevaan kohoon.

Verkkojadan keskelle on sitä paitsi asetettava liputtomia lisämerkkejä, joiden välimatka toisistaan on 100 metriä.

Pimeänä aikana on verkot merkittävä valkoista valoa näyttävillä lyhdyillä, ja tulee niiden valon näkyä ympäri näköpiirin. Nämä merkkivalot on sijoitettava vähintään 70 sm vedenpinnan yläpuolelle ja tulee niiden näkyä yhden meripenikulman päähän.

9 artikla.

Vaatimukset sen aineellisen vahingon korvaamisesta, jonka Neuvostoliiton kansalaiset saattavat aiheuttaa suomalaiselle osapuolelle rikkomalla kalastus- ja hylkeenpyyntisäännöksiä sopimusalueella, esittää Suomen maataloushallitus Leningradin kansantalousneuvostolle.

Vaatimukset sen aineellisen vahingon korvaamisesta, jonka Suomen kansalaiset saattavat aiheuttaa neuvostoliittolaiselle osapuolelle rikkomalla kalastus- ja hylkeenpyyntisäännöksiä sopimusalueella, esittää Leningradin kansantalousneuvosto Suomen maataloushallitukselle.

10 artikla.

Neuvostoliiton asianomaiset viranomaiset voivat kieltää oikeuden pyynnin harjoittamiseen sopimusalueella niiltä Suomen kansalaisilta, jotka mainitulla alueella kalastusta tai hylkeenpyyntiä harjoittaessaan rikkovat tämän sopimuksen määräyksiä.

11 artikla.

Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimisasiakirjojen vaihto suoritetaan niin pian kuin mahdollista Helsingissä.

Sopimus on tehty viideksi vuodeksi ja tulee se voimaan sinä päivänä, jolloin ratifioimisasiakirjat vaihdetaan.

Ellei kumpikaan Sopimuspuoli irtisano sopimusta vähintään kuusi kuukautta ennen mainitun viisivuotisen voimassaolokauden päättymistä, jää se edelleen voimaan yhdeksi vuodeksi ja niin joka kerta vielä toisen viisivuotiskauden kuluessa, ja voi tällöin kumpikin Sopimuspuoli irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuksen kulumassa olevan yksivuotisen voimassaolokauden päättymistä.

Kuitenkin jos irtisanominen tulee voimaan kesken pyyntikautta, sovelletaan sopimuksen määräyksiä mainitun pyyntikauden loppuun saakka.

Tehtiin Moskovassa 21 päivänä helmikuuta 1959 kahtena suomen- ja venäjänkielensä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan Hallituksen valtuuttamana

Eero A. Wuori (L. S.)

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen valtuuttamana

V. Zorin (L. S.)

[ASETUS Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen kalastusta ja hylkeenpyyntiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1959. Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään: 1 §. Sitten kuin Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä on Moskovassa 21 päivänä helmikuuta 1959 allekirjoitettu sopimus kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä ja tasavallan presidentti on sen ratifioinut sekä ratifioimiskirjat on 4 päivänä huhtikuuta 1959 vaihdettu, on mainittu sopimus voimassa niin kuin siitä on sovittu. 2 §. Sopimuksen säännösten soveltamiseksi tarvittavat ohjeet antaa sisäasiainministeriö. Tasavallan Presidentti URHO KEKKONEN. Ulkoasiainministeri Ralf Törngren.]

GoogleTranslate version in English

AGREEMENT between the Republic of Finland and the Union of Soviet Socialist Board of agreement between fishing and seal hunting

Source: No: 16 (Finland setting a collection of no 168/59)

Republic of Finland, the Board of Directors and the Union of Soviet Socialist Board of Directors,

taking account of Finland and the Soviet Union friendship, cooperation and mutual assistance, v. 1948 under the Treaty on Finland and the USSR's relations with the favorable development; and

of view, the fact that the Soviet Government has, the Republic of Finland wishes of the Board, expressed its willingness to provide Finnish fishermen the right to engage in fishing and seal hunting in the Soviet territorial waters of the Gulf of Finland,

Have decided to conclude this Agreement, and the number of delegates for that, good and due form, found in form, have agreed as follows:

Article 1.

Union of Soviet Socialist Government agrees to grant Virolahden, Vehkalahden and Haapasaaren Finnish citizens residing in the municipalities the right to engage in fishing and hylkeenpyntiä Soviet territorial waters of the Gulf of Finland, in an area which limits the following points through the line:

1) The width of the 60 ° 15' 15'', length 27 ° 30' 29'' - Finland and the Soviet Union between the national border the Gulf of Finland to the end point, which is marked with the limit mark No 14;

2) width at 60 ° 15' 15'', length 27 ° 43' 48'';

3) width at 60 ° 23' 28''. length of 27 ° 50' 18''; and

4) The width of the 60 ° 23' 29'' longitude 27 ° 43' 45'' - Finland and the Soviet Union between the national border cut-off point, which is marked with the limit mark No 10,

as of this agreement marked on the map (Annex No 1) has been demonstrated.

Finnish vessels, the area mentioned in the capture of menessään and then usher in, in excess of the USSR national border border segment that extends from the border mark No 10 buoy marked the point at which the width is 60 ° 22' 0'' and a length of 27 ° 41' 10''.

Fishermen's guidance by restricting it to the Soviet Union in the territorial waters of the area in which Finnish citizens of this Agreement on the basis of the beneficiary the right to engage in fishing and seal hunting, the Soviet party buoys and posts, which coordinates ilmoitetann seafarers communication.

Article 2.

Finnish citizens will practice the fishing and seal hunting in the Soviet territorial waters of the contract area summer fishing season from 1 July to 1 November, and the winter fishing season from 1 january to 20 April.

Summer fishing season gillnet fisheries are conducted in motor and rowing vessels, as well as the use of pientrooleja and lines.

winter fishing season can be engaged in fishing with nets under the ice, and transfer kalastusmajat hunting grounds and dwell in them.

Article 3.

Agreement Area fishing and seal fishing for Finnish vessels in relation to the force, this Agreement, taking into account fishing and seal hunting in the waters of the Soviet Union, as well as the provisions on foreign ships and aliens stay in the Soviet Union in the territorial waters of the USSR laws and regulations.

These laws, regulations and provisions as well as any amendments and additions to the Finnish party shall be informed through diplomatic channels.

Article 4.

Agreement Area fishing and seal hunting engaged in Finnish citizens must be accompanied by the following Finnish and Russian languages, the documents drawn up:

a) aluksen- vehicle or horse passport holder catch (Annex No 2), which permits the catch in the Area;

b) the movement certificate (Annex No. 3), which must be on board for each horse or a person in the vehicle;

c) a list of the traps and the rest of the cargo.

Of this Article in points a) and b) such certificates provide the relevant Finnish authorities, and it is these certificates, as well as in c) above the list of Finland's border guard authorities certified.

Fishing Passport la liikkumispatodistus and a list of the traps and mussta cargo is a Soviet official request submitted.

Article 5.

Each contract area for fishing or seal hunting vessel used for the bow is on both sides of the black on the bottom of at least 15 centimeters high and at least 9 cm in width white color marked "S" and the fishing passport number. The vessel must be followed by an indication of its domicile.

Article 6.

Finland's border guard authorities certified list of the persons who have been granted in Article 4 of the documents mentioned, as well as a list of fishing vessels and the number of signs is the Finnish border guard authorities at least 15 days before the fishing season the limit of authorized shall submit to the Soviet border guard authorities.

Article 7.

Winter Fishing and seal hunting, as well as to ensure the safety of traps to protect the ice maneuvers caused by injury from the relevant Finnish Fisheries Organisation may, if necessary, to send the contract territory Huovari on the island of rescue ships, which are in force in respect of all the provisions of this Agreement.

Article 8.

The contract area is considered the gear properly entered in the drift-nets in verkkojadan the other end is equipped with two characters. Gill nets when fishing is verkkojadan each end equipped with two characters. Both the drift-nets in the gill nets used for fishing in the inner verkkojadan signs must be used white flags to the outer signs of red flags. For these flags, the size must be 30 X 60 cm and they must be paid at least 2 meters above the water ascending a float.

Verkkojadan the middle should also be placed without tickets additional characters, separated by a distance of 100 meters from each other.

During the dark time is a major networks showing a white light lanterns, and comes to the light reflected from around the horizon. These lights must be placed at least 70 cm above the water, and they will appear one nautical miles.

Article 9.

Requirements for the material damage which Soviet citizens may cause the Finnish party by breaking the fishing and seal hunting provisions in the Agreement Area, to present Finnish Government agricultural economy of the Leningrad Council.

Requirements for the material damage, the Finnish citizens may result in breaking the Soviet party fishing and seal hunting provisions in the Agreement Area, shows the economy of the Leningrad Council of the Finnish agriculture government.

Article 10.

Soviet authorities concerned may prohibit the exercise of the right to fishing in the Agreement Area from Finnish citizens, who said area fishing or seal hunting in the exercise of violation of provisions of this Agreement.

Article 11.

This Agreement is subject to ratification. Exchange of instruments of ratification are carried out as soon as possible in Helsinki.

The agreement is valid for five years and it will enter into force on the day on which the instruments of ratification are exchanged.

Unless either Contracting Party denounces it at least six months prior to the five-year validity period expires, it will remain remain in force for one year and then every time a second five-year period of time, and can then either Contracting Party to terminate the Agreement by giving at least six months prior to the expiration of the one-year validity period.

However, if the termination takes effect during the hunting season, the agreement shall apply to the fishing season until the end.

Was in Moscow on 21 February 1959, two Finnish and Russian language, both texts being equally authentic.

Republic of Finland, the authority of the Board of Directors

Eero A. Wuori (L. S.)

Union of Soviet Socialist authorized by the Board of Directors

V. Zorin (L. S.)

[SETUP Finland and the Union of Soviet Socialist between fishing and seal hunting, the effect of the agreement. In Helsinki on 10 April 1959. The Minister of Foreign Affairs stated: § 1. Then, as in Finland and the USSR in Moscow between 21 February 1959, signed the agreement on fishing and seal hunting, and the President of the Republic has to be ratified and the instruments of ratification of 4 April 1959 changed the said Agreement is in force as of them have agreed. § 2. Application of the provisions of the Agreement to give the necessary instructions to the Ministry of Interior. President Urho Kekkonen. Minister for Foreign Affairs, Ralf Törngren.]