Agreement for the Establishment and Management of a Cross-Border Protected Area between the Republic of Moldova, Romania and Ukraine in the Danube Delta and the Lower Prut Nature Protected Areas

 ACORD din 5 iunie 2000 între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România, Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos

Source: http://www.mmediu.ro/afaceri_europene/tratate/14_Acord_Romania_Moldova_U..., downloaded 20140626

Agreement for the Establishment and Management of a Cross-Border Protected Area between the Republic of Moldova, Romania and Ukraine in the Danube Delta and the Lower Prut Nature Protected Areas

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România, Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina, denumite în continuare părţi,

conştiente de necesitatea cooperării în domeniile protecţiei diversităţii biologice, a peisajului, şi, în general, a mediului, pentru păstrarea spaţiilor naturale şi ameliorarea calităţii vieţii populaţiei locale,

dorind să armonizeze deciziile lor legate de administrarea zonelor naturale protejate situate în regiunea Deltei Dunării şi a Prutului de Jos,

decise să conserve valorile naturale şi caracteristicile peisajului în acest teritoriu şi să ofere publicului un cadru privilegiat pentru a descoperi şi cunoaşte natura şi mediul,

au convenit după cum urmează:

Art. 1: Zona la care se referă acordul

1.Părţile sunt de acord să stabilească zona Deltei Dunării şi zona Prutului de Jos ca arii naturale protejate (denumite în continuare zonă naturală protejată).

2.Zona naturală protejată cuprinde:

- Rezervaţia Ştiinţifică a Prutului de Jos a Republicii Moldova;

- Rezervaţia Biosferei Delta Dunării din România;

- Rezervaţia Biosferei Dunării din Ucraina.

3.Zona naturală protejată poate fi modificată prin consensul părţilor.

Art. 2: Obiective

1.În ceea ce priveşte zona naturală protejată astfel desemnată, părţile se angajează, fiecare, potrivit legilor sale interne:

- să menţină şi să amelioreze peisajul natural şi caracterul său specific;

- să conserve patrimoniul natural (fauna, flora, habitatele);

- să protejeze valorile ecologice şi naturale;

- să protejeze şi să sporească patrimoniul cultural (arhitectural, arheologic, rural sau istoric);

- să promoveze informarea, educarea şi structurile de primire pentru public, cu privire la zona naturală protejată, în cadrul unei politici globale vizând conştientizarea publicului faţă de problemele din domeniul mediului şi favorizarea cunoaşterii patrimoniului natural şi cultural;

- să controleze şi să orienteze activităţile economice şi socioculturale, potrivit unei abordări integrate, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, astfel încât aceste activităţi să contribuie la realizarea obiectivelor enunţate mai sus şi la bunăstarea populaţiilor interesate, fără a altera caracterul zonei naturale protejate.

2.În acest scop părţile sunt de acord:

- să îşi armonizeze metodele de gospodărire şi să coordoneze toate proiectele de dezvoltare sau de amenajare în cadrul unui program de acţiune cuprinzător, conducând în cele din urmă la dezvoltarea unui plan de management comun;

- să îşi coordoneze activităţile de cercetare şi monitorizare a florei, faunei şi stării habitatelor naturale, precum şi de politica administrării;

- să promoveze schimburile de informaţii şi experienţă la nivel ştiinţific şi tehnic între diferitele autorităţi responsabile de administrarea zonei naturale protejate, precum şi un program de instruire comun pentru personalul acestor autorităţi, în vederea conservării zonei naturale protejate.

Art. 3: Stabilirea şi mandatul Comisiei mixte

1.Va fi înfiinţată o comisie mixtă (denumită în continuare Comisia), cu scopul de a supraveghea aplicarea prezentului acord şi de a asigura cooperarea regională efectivă, în vederea realizării obiectivelor prevăzute în art. 2.

2.În cadrul mandatului său Comisia va trebui, îndeosebi:

- să trateze toate problemele referitoare la administrarea zonei naturale protejate, să facă recomandări părţilor asupra măsurilor care trebuie luate şi să coordoneze iniţiativele acestora referitoare la zona naturală protejată;

- să decidă asupra programelor şi acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă împreună cu părţile, să decidă asupra modalităţilor de finanţare a proiectelor şi să asigure realizarea acestor proiecte;

- să prezinte, dacă este nevoie, propuneri vizând îmbunătăţirea eficacităţii prezentului acord, inclusiv prin semnarea unor protocoale adiţionale.

Art. 4: Componenţa şi funcţionarea Comisiei

1.Comisia va fi alcătuită din 9 membri. Fiecare parte va desemna o delegaţie formată din 3 membri.

2.Preşedinţia Comisiei va fi asigurată pe rând, de fiecare dintre cele 3 părţi, pe o perioadă de un an. Partea care va deţine preşedinţia va desemna un membru din delegaţia sa, care să asigure funcţia de preşedinte pentru un an. Ordinea de rotaţie va fi următoarea: România, Ucraina şi Republica Moldova.

3.Comisia se va reuni de cel puţin două ori pe an. 4. Fiecare parte va suporta cheltuielile de participare ale delegaţiei sale la reuniunile Comisiei. Partea care deţine preşedinţia va asigura secretariatul reuniunilor şi va suporta cheltuielile de organizare a acestor întâlniri.

5.Fiecare delegaţie are dreptul la un vot. Deciziile Comisiei vor fi luate prin consens şi nici o decizie nu poate fi luată decât în prezenţa celor 3 părţi.

6.Reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale menţionate mai jos vor avea statutul de observator în cadrul Comisiei:

- Consiliul Europei;

- UNESCO;

- Comisia Europeană;

- Biroul Convenţiei asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971;

- Secretariatul Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptat ă la Bonn la 23 iunie 1979.

7.Comisia poate, de asemenea, implica în activităţile sale, la cererea lor sau din proprie iniţiativă, următoarele organisme:

- alte organizaţii sau instituţii internaţionale;

- autorităţi locale şi regionale din cadrul zonei naturale protejate;

- organizaţii nonguvernamentale şi asociaţii care, prin competenţa şi expertiza lor în domeniul conservării naturii şi a peisajului şi al protecţiei mediului în general, pot contribui la activităţile Comisiei.

8.În cadrul îndeplinirii funcţiilor sale Comisia poate crea grupuri de lucru specifice şi poate face apel la serviciile experţilor. Totuşi ea nu poate delega exercitarea puterii sale de decizie.

9.Comisia va înainta părţilor, în fiecare an, un raport privind activităţile desfăşurate.

10.Comisia va adopta prin consens regulamentul său de funcţionare, în conformitate cu prevederile acestui acord.

Art. 5: Rezolvarea divergenţelor

Orice divergenţă privind interpretarea sau implementarea prezentului acord trebuie să fie rezolvată prin negocieri între părţi.

Art. 6: Perioada de valabilitate a acordului

Prezentul acord va rămâne în vigoare pe perioadă nedeterminată, exceptându-se cazul în care una dintre părţi notifică celeilalte părţi, în scris, despre intenţia sa de a-l denunţa, la 6 luni de la notificare.

Art. 7: Intrarea în vigoare a acordului

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de către depozitar a ultimei notificări prin care părţile vor informa cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Art. 8: Amendamente la acord

Amendamentele la prezentul acord, precum şi protocoalele sale adiţionale vor intra în vigoare conform procedurii specificate în art. 7.

Art. 9: Difuzarea acordului

Fiecare parte va difuza prezentul acord către autorităţile şi administraţiile interesate din ţara sa.

Art. 10: Relaţia faţă de alte acorduri internaţionale

Prevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile şi obligaţiile părţilor asumate prin alte acorduri internaţionale.

Art. 11: Dispoziţii finale

Prezentul acord este redactat în 4 exemplare originale, fiecare în limbile română, ucraineană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, va prevala textul în limba engleză. Fiecare parte va primi un exemplar original. Un exemplar original în limba engleză va fi depozitat la secretarul general al Consiliului Europei.

Semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000.

-****-

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România,

Romică Tomescu,

ministru

Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova

Arcadie Capcelea,

ministru

Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina,

Ivan Zayets,

ministru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de 11 septembrie 2003