Amendment to Annex 2 to the Convention on the Collection, Deposit and Reception of Waste generated during navigation on the Rhine and other inland waterways (unloading and deposit wash water)

Filename: 2018-Amendment-1996-WasteShipsNavigatingRhine

Amendment to Annex 2 to the Convention on the Collection, Deposit and Reception of Waste generated during navigation on the Rhine and other inland waterways (unloading and deposit wash water)

Op 15 december 2016 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 14 en artikel 19 van het Verdrag, Besluit CDNI 2016-II-4 aangenomen tot wijziging Bijlage 2 bij het Verdrag. De Nederlandse tekst1) van Besluit CDNI 2016-II-4 luidt als volgt:

Besluit CDNI 2016-II-4

Wijziging van de Uitvoeringsregeling Bijlage 2

Aanhangsel III

Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater met ladingrestanten (versie 2018)

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en met name de artikelen 14 en 19 van dit Verdrag,

gezien de Besluiten CDNI 2009-II-2 en CDNI 2011-I-5

in het streven om in de goederenlijst van Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling van het CDNI rekening te houden met de regelmatig door de binnenvaart vervoerde goederen,

in de overtuiging dat een eenvoudige en gebruiksvriendelijke regeling getroffen moet worden, waarbij rekening wordt gehouden met de opgedane ervaring in de praktijk,

in overleg met de erkende organisaties,

op voorstel van haar Werkgroep CDNI/G,

gaat over tot de aanvaarding van de versie 2018 van Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling houdende losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater met ladingrestanten ter vervanging van het huidige Aanhangsel III.

Dit besluit zal worden toegelicht in de vorm van gedetailleerde verklarende documenten, die op de website www.cdni-iwt.orgwww gepubliceerd zullen worden.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.
Bijlage CDNI 2016-II-4
Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater1) met ladingrestanten

(Versie 2018)
Aanwijzingen voor de toepassing van de tabel

Voor het lozen van waswater2) met ladingrestanten uit laadruimen of ladingtanks die voldoen aan de gedefinieerde losstandaarden in artikel 5.01 van Deel B van de Uitvoeringsregeling, worden in de volgende tabel, afhankelijk van de soort lading en de losstandaard van de laadruimen en ladingtanks, de afgifte-/innamevoorschriften aangegeven. De kolommen in de tabel hebben de volgende betekenis:

1. Kolom 1: vermeldt het goederennummer volgens NSTR (goederennaamlijst voor de vervoersstatistiek) met een beperkte wijziging in de toewijzing van stoffen aan het goederennummer op grond van de chemische kwaliteit en de milieurisicobeoordeling.

2. Kolom 2: aard van de goederen, omschrijving volgens NSTR met enkele verwisselingen op grond van de chemische kwaliteit en de milieurisicobeoordeling.

3. Kolom 3: lozing van waswater in het water toegestaan, mits voor het wassen is voldaan aan de voorgeschreven losstandaard, te weten

A: bezemschoon of nagelensd in de laadruimen of ladingtanks

of

B: vacuümschoon in de laadruimen.

4. Kolom 4: afgifte van waswater

a) door lozing op een daarvoor geschikte riolering (naar een zuiveringsinstallatie) of

b) door afvoer naar een zuiveringsinstallatie of

c) door afgifte in een waterbehandelingsinstallatie bij de ladingontvanger, de overslaginstallatie of de ontvangstinrichting voor waswater door middel van de daartoe bestemde aansluitingen,

mits voor het wassen is voldaan aan de per geval voorgeschreven losstandaard, te weten

A: bezemschoon of nagelensd in de laadruimen of ladingtanks

of

B: vacuümschoon in de laadruimen.

Bevat het waswater sedimenteerbare stoffen (zoals deeltjes of zand) die de riolering kunnen verstoppen, dan moeten deze stoffen voorafgaand aan de lozing op de openbare riolering voor zover mogelijk met geschikte middelen en technieken worden afgescheiden (bijvoorbeeld in een bezinktank of via een coalescentieafscheider).

De onder a tot en met c genoemde ontvangstinrichtingen (zuiveringsinstallatie of waterbehandelingsinstallatie) moeten – voor zover de nationale bepalingen van de verdragsluitende partijen dit voorzien – zijn toegelaten.

5. Kolom 5: afgifte van waswater aan ontvangstinrichtingen voor bijzondere behandeling S. De behandelwijze hangt af van de aard van de soort lading, in de regel afvoer van het waswater naar een geschikte verwerkingsinstallatie (geen afgifte aan een waterzuivering). Voor zover dit wordt aangegeven door een overeenkomstige opmerking in kolom 6, is ook een alternatieve behandeling zoals over de opgeslagen lading spuiten mogelijk.

Ook bij een bijzondere behandeling van het waswater moet – voor zover dit technisch mogelijk is – voorafgaand aan het wassen ten minste de losstandaard A (bezemschoon of nagelensd) worden aangehouden.

6. Kolom 6: verwijzingen naar opmerkingen in de voetnoten.

7. De afgifte van het waswater na toepassing van de losstandaarden moet overeenkomstig de vermeldingen in de kolommen 3 tot en met 6 plaatsvinden.

Een „X” in kolom 3 of 4 betekent dat het verboden is waswater op deze wijze te verwijderen.

Indien in kolom 4 geen vermelding staat, kan de afgifte van het waswater toch op deze wijze plaatsvinden, voor zover ten minste de losstandaard uit kolom 3 wordt aangehouden (een strengere losstandaard is altijd toegestaan).

8. Verdere aanwijzingen voor de toepassing van de tabel

a) Indien de laadruimen of ladingtanks voorafgaand aan het wassen niet ten minste voldoen aan de voorgeschreven losstandaard A of B, is afgifte van het waswater voor bijzondere behandeling S verplicht.

b) Betreft het ladingrestanten van verschillende goederen dan is het goed met het strengste afgifte-/innamevoorschrift in de tabel voor de verwijdering bepalend. Hierbij moet tevens rekening worden gehouden met de hulpstoffen (zoals reinigingsmiddelen) die aan het waswater zijn toegevoegd. Waswater dat reinigingsmiddelen bevat mag niet in het water worden geloosd.

c) Bij goederen uit aanhangsel III, die met minerale olie of andere stoffen zijn besmeurd die krachtens aanhangsel III een bijzondere behandeling vereisen, is bij de reiniging van de ladingtank of van het laadruim een bijzondere behandeling S van het waswater vereist.

d) Bij vervoer van stukgoed zoals voertuigen, containers, grootverpakkingsmateriaal, verpakte goederen, goederen op pallets, wordt het afgifte-/innamevoorschrift bepaald door de hierin aanwezige losse of vloeibare goederen die als gevolg van beschadigingen of lekkages zijn vrijgekomen.

e) Regenwater en ballastwater uit wasschone laadruimen en ladingtanks mag in het water geloosd worden.

f) Waswater van bezemschone gangboorden en van andere licht vervuilde oppervlakken bijv. luiken, dekken etc. mag in het water geloosd worden.

g) De afgifte van waswater voor een bijzondere behandeling (kolom 5) is – ook wanneer dit niet vereist is in kolom 5 – in principe mogelijk. Ook bij een bijzondere behandeling van het waswater moet voorafgaand aan het wassen – voor zover dit technisch mogelijk is – ten minste de losstandaard A (bezemschoon of nagelensd) worden aangehouden.