Convention Between Finland And The Union Of Soviet Socialist Republics Concerning Fishing And Sealing In Lake Ladoga

Filename: 1934-FinlandUSSRSealing.FI.txt
Source: No 53: (Suomen asetuskokoelma no 412)

Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välinen sopimus kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla

Source: No 53: (Suomen asetuskokoelma no 412)

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Toimeenpaneva Keskuskomitea ovat, Tartossa lokakuun 14 päivänä 1920 allekirjoitetun rauhansopimuksen 21 artiklan määräyksen mukaisesti, päättäneet tehdä sopimuksen siitä, millä ehdoilla ja missä järjestyksessä kummankin sopimusvaltoin kansalaiset saavat harjoitta kalastusta ja hylkeenpyyntiä toiselle valtiolle kuuluvassa Laatokan osassa sekä mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä kalanhoidon edistämiseksi mainitussa järvessä, ja sitä varten valtuuttaneet:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Suomen Moskovassa olevan Erikoislähettilään ja täysuvaltaisen Ministerin, vapaaherra A. S. Yrjö-Koskisen;

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Toimeenpaneva Keskuskomitea:

Ulkoasiainkansankomissaarin Sijaisen B. S. Stomonjakoffin,

jotka, esitettyään toisilleen oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasti:

1 artikla.

Suomi myöntää Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kansalaisille oikeuden tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä siinä Suomelle kuuluvassa Laatoka osassa, joka on molempien valtakuntien välisen rajan sekä sen suoran viivan välissä, mikä kulkee Polvanan niemestä järven länsirannalla Mantsinsaaren pohjoisen kärjen kautta Salmin pohjoisen olevaan Uuteenkylään järven itärannalla.

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto myöntää Suomen kansalaisille oikeuden tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä siinä Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle kuuluvassa Laatokan osassa, joka on molempien valtakuntien välisen rajan sekä sen suoran viivan välissä, mikä kulkee Morjan niemestä järven länsirannalla Aunuksen joen suuhun järven itärannalla.

Toisen sopimusvaltion vesillä olevien pyyntialusten ei ole kuitenkaan lupa, paitsi tämän sopimuksen 3 artiklan 3 §:ssä ja 4 artiklassa mainituissa tapauksissa, lähestyä rannikkoa tai saaria yhtä kilometriä likemmäksi.

2 artikla.

Tämän sopimuksen 1 artiklassa mainituilla vesillä sopimusvaltioiden kansalaiset ovat oikeutetut harjoittamaan pyyntiä kunkin vuoden toukokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivän loppuun tässä sopimuksessa määrätyillä ehdoilla. Jos jompikumpi sopimusvaltio haluaa, että sen kansalaiset saisivat harjoittaa edellämainituilla vesillä talvipyyntiä, niin sen ehdot ja järjestys määrätään lisäsopimuksessa, joka tehdään diplomaattisessa järjestyksessä.

Pyyntiä saadaan harjoittaa moottori-, purje- ja soutualuksista, kuin myös laahusnuotta- eli troolausaluksista, joita saa olla enintään viisi kumpaakin sopimusvaltiota kohden, kaikilla omille kansalaisille luvallisilla välineillä ja keinoilla. Räjähtävien, myrkyllisten ja huumaaavie aineiden käyttö kalastuksessa on kuitenkin kielletty.

Laahusnuotta saava käyttää vain edellämainitut erikoisalukset.

3 artikla.

Pyyntiä harjoittavien alusten ja niissä olevien henkilöiden tulee, oleskellessaan toisen sopimusvaltion vesillä, noudattaa siinä valtiossa voimassaolevia lakeja, asetuksia ja asianomaisten viranomaisten käskyjä sekä lisäksi seuraavia määräyksiä:

1§. Jokaisessa pyyntialuksessa pitää olla seuraavat suomen- ja venäjänkielellä laaditut asiakirjat:

a) aluksenomistajan kotimaan viranomaisen antama lupalippu, joka oikeuttaa harjoittamaan pyyntiä toisen sopimusvaltion vesillä. Lupalippuun pitää olla merkitty aluksenomistajan tarkka nimitys (fyysillisten henkilöiden suhteen heiden etu- ja sukunimensä) ja osoite, aluksen koti- tai rekisteröimispaikka sen kotimaassa, aluksen toiminnasta vastuussa olevan henkilön etu- ja sukunimi sekä luettelo aluksen lastista. Laahusnuotta-alusten ei tarvitse luetteloida lastiaan, jos niissä on tavalliset lastikirjat;

b) henkilötodistukset kutakin aluksessa olevaa henkilöä kohden.

Kotimaisten rajaviranomaisten varmentama luettelo annetuista lupalipuista alkamista, toimitettava toisen valtion raja-viranomaisille, raja-asiamiesten tai paikallisten tarkastuskomissioiden puheenjohtajien välityksellä.

Pyyntialuksessa ei saa olla aluksen kuljetustarvikkeiden ynnä saaliin lisäksi mitään muuta lastia kuin pyynnin harjoittamiseen tarvittavat välineet ja aineet, saaliin säilyttämiseen ja suolamiseen kuuluvat astiat sekä tarpeellinen määrä elintarvikkeita (väkijuomat kielletty) ja vaatteita.

Muistutus: Pyyntilupalippujen ja henkilötodistusten kaavakkeet ovat tämän sopimuksen liiteinä.

2§. Jokaisen pyyntialuksen keulassa,, oikeinpuoleisen laidan ulkopuolella, tulee olla merkittynä suurilla (vähintään 12 senttimetrin kokoisilla) numeromerkeillä 1 §:ssä mainitun lupalipun numero sekä aluksen koti- tai rekisteröimispaikka suomen- ja venäjäkielellä.

3§. Pyyntialuksen omistajan tai sen toiminnasta vastuussa olevan henkilön tulee, ennen kuin pyynti toisen sopimusvaltion vesillä aloitetaan, antaa tämän valtion asianomaisen rajavartioston rekisteröidä aluksensa. Sopimusvaltioiden rajaviranomaisten on hyvissä ajoin, raja-asiamiesten tai paikallisten tarkastuskomissioiden puheenjohtajien välityksellä, toimitettava toisilleen luettelot rekisteröimispaikoista.

4§. Yön ajaksi (auringon laskusta sen nousuun) on toisen sopimusvaltion vesillä olevien alusten joko poistuttava vähintään kymmenen kilometrien päähän rannikosta tai saarista tai palattava oman valtionsa vesille.

5§. Sen valtion rajaviranomaisten vaatimuksesta, jonka vesillä asianomainen pyyntialus on, tulee aluksessa olevien henkilöiden esittää tarkastettaviksi asiakirjansa ja aluksen lasti. Jos aluksessa havaitaan oleva salakuljetustavaraa tai muita kuin lastiluettelossa (1 §) mainittuja esineitä, takavarikoidaan laiton lasti ja syylliset saatetaan vastuuseen sen maan lakien mukaan, jonka vesillä sellainen lasti havaittiin.

6 §. Jos toisen sopimusvaltion pyyntialukset ylittävät tämän sopimuksen 1 artiklassa määrätyt kalastusalueiden raja muulloin, kuin tämän sopimuksen 4 artiklassa mainituissa tapauksissa, voivat toisen sopimusvaltion viranomaisen pidättää aluksen ja saattaa siinä olevat henkilöt ja erikoisesti sen, joka omistaa aluksen tai vastaa sen toiminnasta, vastuuseen pidätyspaikan lakien mukaan.

7§. Niiden henkilöiden aluksia, jotka syyllistyvät pyynti- tai merenkulkusääntöjen vähäisiin rikkomuksiin toisen sopimusvaltion vesillä muulla tavoin, kuin tämän artiklan 4, 5 ja 6 §:ssä on mainittu, ja näitä henkilöitä itseään eivät tämän valtion viranomaiset saa pidättää, vaan he tekevät pyyntilupalippuihin merkinnän rikkomuksesta. Tällainen merkintä voidaan tehdä niissäkin tapauksissa, jotka luetellaan 4, 5, 6 §:ssä, jos rikkomuksen todenneet viranomaiset eivät pidä syyllisten pidättämistä tarpeellisena.

Näissä tapauksissa syylliset henkilöt saavat vastata rikkomuksistaan kotimaansa viranomaisille ja sen lakien mukaan. Jos pyyntilupalipussa on kolme tällaista merkintää, menettää asianomainen henkilö oikeutensa jatkaa pyyntiä sinä pyyntikautena. Tämä kielto koskee myös näiden henkilöiden oikeutta harjoittaa pyyntiä muista aluksista.

4 artikla.

Tämän sopimuksen ja sopimusvaltioiden lakien ja asetusten rikkomisena ei pidetä pyyntialuksen joutumista toisen valtion vesille tai rannikolle myrskyn, sumun, jääesteiden tahi muun merionnettomuuden johdosta (relâche forcée).

5 artikla.

Viedessään toisen sopimusvaltion vesille tai sieltä tuodessaan saalista, pyydyksiä, astioita, elintarvikkeita, vaatteita ja kaikkia muita pyynnissä tarvittavia esineitä sopimusvaltioiden kansalaiset ovat vapautetut kaikista tulli- ja muista tuonti- ja vientimaksuista ja suorituksista.

6 artikla.

Laatokan kalaston lisäämiseksi ja suojaamiseksi sopimusvaltiot ryhtyvät seuraaviin toimenpiteisiin:

1§. Sosalististen Neuvostotasavaltain Liitto pysyttää toiminnassa valtion omistamat Olhavanjoen ja Syvärinjoen kalanviljelyslaitokset istuttaakseen Laatokkaan ja siihen laskeviin jokiin järjestelmällisesti joka vuosi lohen-, siian- ja kuhanpoikasia.

Suomi pysyttää toiminnassa valtion omistaman Vuohensalon kalanviljelyslaitoksen Käkisalmen pitäjässä istuttaakseen Laatokkaan ja siihen laskeviin jokiin järjestelmällisesti joka vuosi lohen-. nieriäisen- ja siianpoikasia.

Sopimusvaltiot ilmoittavat toisilleen vuotuisesti, mikä määrä kalanpoikasia on niiden kalanviljelyslaitoksista istutettu Laatokkaan ja siihen laskeviin jokiin.

Sopimusvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin lisätäkseen, mikäli mahdollista, kalanviljelyslaitostensa nykyistä istutusmäärä tässä pykälässä mainittujen kalalajien suhteen.

2§. Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton viranomaiset ryhtyvät tehokkaisiin toimenpiteisiin kutupaikkojen suojaamiseksi Laatokkaan laskevissa joissa.

3§. Sopimusvaltiot suotuvat siihen, että tilaisuus keskinäisiin käynteihin kummankin puolen kalanviljelyslaitoksille on turvattava ja että kalastusvirastot vaihtavat keskenään kokemuksia ja tiedonantoja, minkä ohessa yleensä järjestetään tarpeellinen tieteellinen yhteistoiminta.

7 artikla.

Kansalaisilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa fyysillisten henkilöiden lisäksi myös kalastusta harjoittavia valtion laitoksia ja –yrityksiä, tieteellisiä järjestöjä, kollektiivitalouksia ja muita juridisia henkilöitä.

8 artikla.

Tämä sopimus on ratifioitava. Se tulee voimaan sinä päivänä, jolloin ratifioimiskirjat vaihdetaan. Ratifioimiskirjat on vaihdettava Helsingissä niin pian kuin mahdollista ja viimeistään marraskuun 15 päivänä 1934.

9 artikla.

Kumpikin sopimusvaltio saa milloin hyvänsä irtisanoa tämän sopimuksen, joka tällöin voimassa olemasta yhden vuoden kuluttua irtisanomispäivästä.

Irtisanonnasta riippumatta sopimuksen määräyksiä on noudatettava sinä pyyntikautena, jonka kuluessa sopimus voisi irtisanonnan johdosta lakata voimassa olemasta.

10 artikla.

Tämä sopimus laadittu kahtena kappaleena suomen- ja venäjänkielellä, ja sen kumpikin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Edelläolevan vakuudeksi sopimusvaltioiden valtuutetut ovat tämän sopimuksen allekirjoittaneet ja sineteillään vahvistaneet. Moskovassa, toukokuun 25 päivänä 1934.

A. S. Yrjö-Koskinen (L. S.)

B. Stomonjakoff (L. S.)

Pöytäkirja

Ryhtyessään tänään allekirjoittamaan Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välistä sopimusta kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla, sopimusvaltioiden valtuutetut ovat sopineet seuravaasti:

1. Laahusnuotta- eli troolausalusten toiminnasta vastuussa oleville henkilöille annetaan ohjeet, joiden mukaan heidän on harjoitettava pyyntiä niin, että pienistä aluksista pyyntiä harjoittavien henkilöiden pyydyksille ei aiheutuisi vahinkoa. Näissä ohjeissa tule nimenomaan määrättäväksi, että niitä paikkoja on vältettävä, missä pyyntiä harjoitetaan pienistä aluksista.

2. Sopimusvaltioiden valtuutetut käsittävät edellä mainitun sopimuksen 3 artiklan ensimmäisen kappaleen niin, että kumpikin valtio pidättää itselleen oikeuden kieltää laahusnuotalla pyynnin niissä paikoissa, mihin kerääntyy pieniä pyyntialuksia.

Edelläolevan vakuudeksi sopimusvaltioiden valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan, joka on laadittu kahteen kappaleen suomen- ja venäjänkielellä ja jonka kumpikin teksti on yhtä todistusvoimainen. Moskovassa, toukokuun 25 päivänä 1934.

A. S. Yrjö-Koskinen

B. Stomonjakoff

[No 52: (Suomen asetuskokoelma no 411) Laki eräiden säännösten hyväksymisestä Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisessä sopimuksessa kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla. Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1934. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten: Sittenkuin Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken on Moskovassa 25 päivänä toukokuuta 1934 allekirjoitettu sopimus kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla, olkoot sen säännökset, sikäli kui ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa, niin kuin niistä on sovittu. Mainittujen säännösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset annetaan asetuksella. Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1934. Tasavallan Presidentti. P. E. SVINHUFVUD. Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1934 Sitten kuin Moskovassa 25 päivänä toukokuuta 1934 Suomen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken kalastuksesta ja hylkeenpyynistä Laatokalla tehdyn sopimuksen määräykset, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, on 26 päivänä lokakuuta 1934 annetulla lailla hyväksytty, sopimus ratifioitu ja ratifioimiskirja 21 päivänä marraskuuta 1934 vaihdettu, säädetään täten, ulkoasiainministerin esittelystä, että puheena oleva sopimus ynnä siihen liittyvä pöytäkirja on voimassa 21 päivästä marraskuuta 1934 lukien. Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1934 Tasavallan Presidentti P.E. SVINHUFVUD]

GoogleTranslate version in English

No 52: (Finland A collection of settings no 411)

The law of certain provisions of the approval of Finland and the Union of Soviet Socialist agreement between the fishing and seal hunting pursuit of Lake Ladoga

Issued in Helsinki on 26 October 1934

Decision of Parliament provides thus:

Then, as the Finnish and the Union of Soviet Socialist States is in Moscow on 25 May 1934 signed an agreement fishing and seal hunting pursuit of Lake Ladoga, whether its provisions, where they dry part of the law, in force as of them have agreed. According to those provisions necessary to implement the more detailed provisions issued by decree.

Helsinki, 26 October 1934

President of the Republic

P. E. Svinhufvud

No 53: (Finland A collection of settings no 412)

Setting

Union of Soviet Socialist with the fishing and seal hunting on Lake Ladoga to the effect of the agreement.

Issued in Helsinki on 24 November 1934

Then, as in Moscow on 25 May 1934 Finnish Union of Soviet Socialist between fishing and seal hunting on Lake Ladoga to the provisions of the Treaty, if they are part of the law, on 26 October 1934 by the Law approved, the agreement ratified and the instruments of ratification on 21 November 1934 changed, thus provides the Foreign Secretary that the speech of the contract plus the related Protocol is valid from 21 November 1934 onwards.

Helsinki on 24 November 1934

President of the Republic

P. E. Svinhufvud

Finland and the Union of Soviet Socialist agreement between fishing and seal hunting pursuit of Lake Ladoga

The President of Finland and the USSR Central Executive Committee are, in Tartu on 14 October 1920, signed a peace agreement with Article 21 in accordance with a decided to make an agreement on what conditions and in what order each sopimusvaltoin citizens to engage in fishing and seal hunting in another State within the Lake Ladoga section, as well as what measures are take care to promote fish in that lake, and is authorized for:

The President of Finland:

Finland in Moscow to be the envoy and täysuvaltaisen Minister, Baron AS Yrjö-Koskinen;

The USSR Central Executive Committee:

People's Commissar for Foreign Affairs of the primary BS Stomonjakoffin,

who, after submitting to each other good and due form, found in form, have agreed as follows:

Article 1.

Finland grants the USSR citizens the right to this Agreement, on the conditions specified engage in fishing and seal hunting in Finland within the Lake Ladoga in a section of the two kingdoms border and the straight line between what passes Polva peninsula on the western shore Mantsinsaari Island on the northern tip through Salm north to the new village of the lake on the eastern shore.

Union of Soviet Socialist granted to Finnish citizens the right to this Agreement, on the conditions specified engage in fishing and seal hunting in the Soviet Socialist Alliance within the Lake Ladoga in a section of the two kingdoms border and the straight line between what passes Morjan peninsula on the western shore of Olonetsky the river mouth of the lake on the eastern shore.

The other Contracting State in the waters of the fishing vessel is not authorized, except for this Agreement, Article 3, § 3 in and 4 of the cases mentioned, to approach the coast or islands one mile nearer.

Article 2.

1 of this Article in those waters of the Contracting States citizens are eligible to practice hunting each year, from 1 May to 30 November to the end of this Agreement under the conditions specified. If either party wishes to state that its citizens are allowed to exercise the above-mentioned waters for winter fishing, and its terms, and the order provides the additional agreement to be diplomatic in order.

The harvest is open for motorboats, sailboats, rowing vessels, as well as laahusnuotta- ie trawlers, which shall not exceed five per contract, per state, all to their own citizens through authorized instruments and measures. Explosive, toxic substances and huumaaavie fishing is forbidden.

Dredge receiving only the above-mentioned special vessels.

Article 3.

Vessels fishing with the persons concerned, a stay in the other Contracting State in the waters, in the State to comply with applicable laws, regulations, and orders the authorities concerned and, in addition, the following provisions:

Section 1. Each fishing vessel must have the following Finnish and Russian language documents drawn up:

a) the owner of the vessel on domestic authority authorized by the flag, which permits the hunting of another Contracting State waters. Permission Ticket must be marked with the ship owner's exact designation (fyysillisten persons with respect to Heiden first and last name) and address of the ship's home or the home country of incorporation, operation of the ship responsible for the person's first and last name and a list of the ship's cargo. Dredge vessels do not have to list the cargoes, if you have ordinary cargo books;

b) a person on board the certificates for each person.

Finnish border authorities certified by the list given permission tickets starts, submit another state border authorities, border agents or local inspection commissions chairmen through.

The catch on board may not ship transport equipment, and the spoil in addition to any other cargo to capture the exercise of the necessary tools and materials, catch conservation and suolamiseen include dishes, as well as the necessary amount of food (spirits banned) and clothes.

Reminder: Fishing Permit tickets and identity documents, forms are attached to this liiteinä.

Section 2. Every fishing vessel's bow ,, right-hand side of the outside, must be marked with large (at least 12 centimeters) numerical characters, § 1 as mentioned in the authorization ticket number as well as the ship's home or incorporation in the Finnish and Russian languages.

Section 3. The catching vessel owner or the person responsible for the operation must, before catching the other Contracting State in the waters begin, to give the State concerned, the border police to register the vessel. The Contracting States border authorities have a good time, the border agents or local inspection commissions chairmen through, communicate to each other lists of rekisteröimispaikoista.

Section 4. At night (sunset to rise) in the other Contracting State in the waters of the vessels, either out on at least ten kilometers from the coast and islands, or to return to their own country field.

Section 5. The State border authorities claim, the waters of which the fishing vessel is concerned, the persons on board must be presented for inspection documents and the cargo. If the ship is detected, the contraband or other than cargo list (§ 1), the articles mentioned, confiscated illegal cargo and the perpetrators be brought to the laws of the country in whose waters the kind of cargo was found.

§ 6. If the other Contracting State of fishing vessels in excess of this Agreement, Article 1 of the limited fishing in the border at other times, as this Agreement Article 4 of the cases mentioned, the other Contracting State authority detention of the vessel, and may in the people and especially the one that owns the ship or representations about its performance, responsibility arrest on the laws.

Section 7. For persons of vessels who commit to catching or shipping rules for minor violations of the other Contracting State in the waters in any other way, than this Article 4, 5 and § 6 above, and these people themselves are the State authorities shall be withheld, but they make a hunting license flags marking violation. Such labeling can be done, even in cases which are listed in 4, 5, § 6, of the offense stated authorities do not consider it necessary to arrest the culprits.

In these cases, the guilty persons will answer the transgressions of their home country authorities and its laws. If the hunting license on the ticket, there are three such certification, the person loses the right to continue to fish you catch season. This prohibition also applies to such persons the right to engage in fishing and other vessels.

Article 4.

Of this Agreement and the Contracting States laws and regulations shall not be considered a breach of the fishing vessel's contact with another state waters or the coast of the storm, fog, jääesteiden Tahi other maritime accident due to (relâche forcée).

Article 5.

When they export to the other Contracting State waters or from bringing the catch, fishing gear, dishes, food, clothes, and all the other things necessary to catch the Contracting States citizens are exempt from all customs and other import and export duties and accomplishments.

Article 6.

Ladoga fish stocks in order to increase and protect the States Parties shall undertake the following measures:

Section 1. Sosalististen Neuvostotasavaltain Association maintain the operation of state-owned Volkhov and Svir River kalanviljelyslaitokset sit behind Lake Ladoga and systematically into rivers every year, salmon, siian- and zander fry.

Finland to maintain operation of the state-owned Goat Salon kalanviljelyslaitoksen Käkisalmi parish sit behind Lake Ladoga and systematically into rivers every year for salmon. nieriäisen- and whitefish fry.

The Contracting States shall notify each other annually, which is the number of juveniles in their kalanviljelyslaitoksista planted in Lake Ladoga and into rivers.

States Parties shall take the necessary measures to increase, if possible, kalanviljelyslaitostensa current planting the number of fish species listed in this section with respect.

Section 2. Finland and the Union of Soviet Socialist authorities to take effective measures to protect the spawning grounds in the rivers flowing into Lake Ladoga.

Section 3. States Parties shall suotuvat that opportunity mutual visits of both sides kalanviljelyslaitoksille must be secured and that the fishing agencies to exchange experiences and communications, which is usually held alongside the necessary scientific cooperation.

Article 7.

Citizens purposes of this Agreement fyysillisten persons, but also fishing of their state institutions and companies, scientific organizations, collective households and other legal persons.

Article 8.

This Agreement is subject to ratification. It shall enter into force on the date on which the instruments of ratification are exchanged. Instruments of ratification shall be exchanged at Helsinki as soon as possible and no later than 15 November 1934.

Article 9.

Either Contracting State may at any time terminate this Agreement, which is then to be valid for one year from the date of notice.

I terminate pin regardless of the provisions of the Agreement shall comply with you fishing period during which the agreement could be terminated due to the saying stop being valid.

Article 10.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Finnish and Russian languages, both texts being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the Contracting States are authorized by this Agreement signed and affixed thereto their seals. Moscow, May 25, 1934.

A. S. Yrjö-Koskinen (L. S.)

B. Stomonjakoff (L. S.)

Record

In taking today to sign Finland and the Union of Soviet Socialist agreement between fishing and seal hunting pursuit of Lake Ladoga, the Contracting States delegates have agreed to the following steps:

1. Laahusnuotta- ie troolausalusten for persons responsible for providing guidance, according to which they engage in fishing, so that small vessels fishing for persons gears would not cause harm. These instructions come specifically to provide that those places should be avoided where the fishing takes place in small vessels.

2. States Parties delegates comprising the above-mentioned Agreement Article 3 of the first paragraph, so that each state reserves the right to prohibit the use of drift nets fishing in those places where the accumulation of small fishing vessels.

IN WITNESS WHEREOF, the Contracting States authorized, have signed this Protocol, drawn up in two piece Finnish and Russian languages, each text being equally authentic. Moscow, May 25, 1934.

A. S. Yrjö-Koskinen

B. Stomonjakoff

[Ratification by Finland: No 52: (Finland A collection of settings no 411). The law of certain provisions of the approval of Finland and the Union of Soviet Socialist agreement between the fishing and seal hunting pursuit of Lake Ladoga. Issued in Helsinki on 26 October 1934. Decision of Parliament provides thus: Then, as the Finnish and the Union of Soviet Socialist States is in Moscow on 25 May 1934 signed an agreement fishing and seal hunting pursuit of Lake Ladoga, whether its provisions, where they dry part of the law, in force as of them have agreed. According to those provisions necessary to implement the more detailed provisions issued by decree. Helsinki, 26 October 1934 President of the Republic P. E. Svinhufvud.]