Agreement Regarding Economic And Technical Cooperation In The Field Of Agriculture

Filename: 1983-RomaniaZimbabwe-AgricultureROtxt

ACORD din 15 februarie 1983 între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Zimbabwe privind cooperarea economică şi tehnica în domeniul agriculturii

Source: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/26664

Publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 45 din 1 iulie 1983

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Zimbabwe, denumite în continuare părţi contractante,

în scopul dezvoltării şi adincirii în continuare a relaţiilor prieteneşti de înţelegere, colaborare şi stima reciprocă statornicite între cele doua guverne,

au convenit următoarele:

+ Articolul 1

Părţile contractante vor acţiona în cooperare pe termen lung pentru realizarea următoarelor:

a) examinarea în comun a posibilităţilor de organizare în Zimbabwe a unor ferme de stat şi centre de închiriere a tractoarelor şi maşinilor agricole, pentru mecanizarea agriculturii şi şcolarizarea de mecanizatori;

b) încurajarea activităţii de producţie în Zimbabwe, în fermele particulare, cu participarea părţii române;

c) schimb de documentaţii şi informaţii, precum şi schimb de specialişti, în vederea studierii reciproce a realizarilor ştiinţei şi producţiei agricole în domeniile ce interesează ambele părţi;

d) schimb de informaţii şi material biologic, în scopul îmbunătăţirii diverselor soiuri, în special în domeniul culturilor alimentare;

e) partea română va trimite specialişti pentru a studia realizarile zimbabwene în tehnologia tutunului;

f) dezvoltarea apiculturii în Zimbabwe pentru producţie şi prelucrare, precum şi ambalarea şi valorificarea mierii, pentru care partea română poate să participe cu echipamente specifice;

g) dezvoltarea sericiculturii în Zimbabwe;

h) dezvoltarea producţiei piscicole în lacurile şi cursurile de apa din Zimbabwe.

+ Articolul 2

Cooperarea economică şi tehnica în domeniile de activitate menţionate la art. 1 va avea în vedere, în special, utilizarea optima a terenurilor disponibile şi dezvoltarea agriculturii zimbabwene, incluzind dezvoltarea apiculturii, sericiculturii şi pisciculturii.

Partea română va trimite un grup de specialişti care, împreună cu partenerii zimbabweni, vor investiga şi recomanda propuneri specifice pentru realizarea obiectivelor.

+ Articolul 3

În vederea realizării acţiunilor de cooperare economică şi tehnica, cele doua părţi contractante vor tine cont de următoarele:

a) în cazul în care partea română va dori, aceasta va asigura studiile, proiectele şi documentaţiile tehnice şi va livra, pentru obiectivele ce se vor realiza, tractoarele, maşinile agricole şi echipamentele fabricate în România, inclusiv piese de schimb şi seminţe. Partea română va putea acorda asistenţa tehnica pentru exploatarea obiectivelor, cînd necesităţile sînt determinate de ambele părţi.

b) partea zimbabweana va facilita asigurarea cu forta de muncă locală, credite de producţie, materialele necesare, maşinile şi echipamentele ce nu se fabrica în România.

+ Articolul 4

Realizarea obiectivelor din prezentul acord va fi concretizata prin contracte ce se vor încheia între organizaţiile şi întreprinderile din cele doua tari.

+ Articolul 5

Cele doua părţi contractante au fost de acord ca în orice contracte încheiate între organizaţiile şi întreprinderile din cele doua tari, forma de plată, garanţiile bancare, precum şi termenele pentru bunurile şi serviciile ce se vor conveni a se livra pe credit, să fie supuse aprobării prealabile a autorităţilor competente din cele doua tari.

+ Articolul 6

Vînzarea de către partea română a tractoarelor, maşinilor agricole şi echipamentelor poate fi facuta pe bază de credite comerciale, în condiţiile ce vor fi stabilite cu ocazia încheierii contractelor.

Creditele acordate de România vor fi garantate de o banca agreată de Banca Română de Comerţ Exterior.

+ Articolul 7

Preţurile bunurilor furnizate, lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, stabilite prin contracte, vor fi exprimate în dolari S.U.A., luînd în considerare preţurile curente pe pieţele internaţionale.

Preţurile vor fi stabilite prin negocieri directe între organizaţiile şi întreprinderile respective. Plăţile vor fi făcute de maniera şi în monede ce vor fi agreate prin contractele încheiate.

+ Articolul 8

Părţile contractante au convenit să-şi acorde reciproc, pe baza reglementărilor în vigoare în cele doua tari, permisele şi licentele necesare pentru livrările şi serviciile izvorite din prezentul acord, în conformitate cu condiţiile stabilite prin contracte.

+ Articolul 9

Partea zimbabweana va asigura ca autorităţile competente sa acorde permise de lucru şi şedere personalului român necesar pentru realizarea obiectivelor de cooperare cuprinse în prezentul acord.

+ Articolul 10

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări privind ratificarea sau aprobarea lui, în conformitate cu prevederile legale din fiecare dintre cele doua tari.

Prezentul acord a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani, valabilitatea acordului prelungindu-se automat pe noi perioade de cîte 5 ani, dacă nici una dintre cele doua părţi nu va notifica în scris, pe cale diplomatică, intenţia sa de a denunta acordul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea fiecărei perioade de valabilitate.

+ Articolul 11

În cazul expirării valabilităţii acestui acord, prevederile lui vor continua sa ramina în vigoare pînă cînd obligaţiile decurgind din prevederile contractelor şi acordurilor încheiate vor fi executate integral.

Prezentul acord a fost semnat la Harare la 15 februarie 1983, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română şi engleza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru guvernul

Republicii Socialiste România,

Gheorghe Cazan

Pentru guvernul

Republicii Zimbabwe,

Denis Norman