Convention Between Finland And Russia With Regard To Fishing And Sealing On Lake Ladoga

Filename: 1922-FinlandUSSRSealing-Ladoga.FI.txt
Source: (Suomen Asetuskokoelma vuodelta 1924, n:ot 182, 182, 216 & 217) 1924. No. 15

Convention Between Finland And Russia With Regard To Fishing And Sealing On Lake Ladoga

Source: (Suomen Asetuskokoelma vuodelta 1924, n:ot 182, 182, 216 & 217) 1924. No. 15

Sopimus Suomen ja Venäjän välillä kalastuksen ja hylkeenpyynin harjoittamisesta Laatokalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan hallitus ovat, Tartossa lokakuun 14 päivänä 1920 allekirjoitetun rauhansopimuksen 21 artiklassa olevan määräyksen mukaisesti, päättäneet tehdä sopimuksen siita, millä ehdoilla ja missä järjestyksessä sopimusvaltioiden kansalaiset ovat oikeutetut harjoittamaan kalastusta ja hylkeenpyyntiä loiselle valtiolle kuuluvassa osassa Laatokkan sekä mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä kalanhoidon edistämiseksi mainitussa järvessä, sekä antaneet sen laatimisen ja allekirjoittamisen Suomalais-venäläisen Keskussekakomiteen toimeksi, ja siihen valiuuitaneet:

Suomen Tasavallan hallitus:

A. Ahosen

P. J. Hynnisen

A. E. Alfthanin

V. Huplin

Y. W. Puhakan

Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan hallitus:

S. M. Frankfurtin

A. M. Smirnoffin

A. M. Ingnatjeffin

N. P. Koltshanovskin

jotka, esitettyään toisilleen oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasti:

1 artikla.

Suomi myöntää Venäjän kansalaisille sekä venäläisille järjestöille ja yhtymille oikeuden tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä siinä osassa Suomelle kuuluvaa Laatokkaa, joka on molempien valtakuntien välisen rajan sekä sen suoran viivan välillä, joka kulkee Polvanan niemestä Laatokan länsirannalla Mantsinsaaren pohjoisen kärjen kautta Salmin pitäjässä olevaan Uuteenkylään järven itärannalla.

Venäjäpuolestaan myöntää Suomen kansalaisille sekä suomalaisille järjestöille ja yhtymille oikeuden tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä siinä isassa Venäjälle kuukuva Laatokka, joka on molempien valtakuntien välisen rajan sekä sen suoran viivan välillä, joka kulkee Morjan niemestä Laatokka länsirannalla Anunuksen joen suuhun järven itärannalla.

Muistutus: Yllämainittujen kalastusalueiden rajat ovat merkityt tämän sopimuksen liitteenä oleville venäläisille merikartoille N:rot 1619 ja 1620. Jos teksti ja kartat havaitaan ristitiitaisiksi, on tekstillä ratkaiseva merkitys.

2 artikla.

Edellisessä artiklassa mainituilla vesillä ovat toisen sopimusvaltion kansalaiset, järjestöt ja yhtymät oikeutetut harjoittamaan kalastusta ja hylkeenpyyntiä toukokuun 1 päivästä marraskuun 15 päivään saakka kaikilla omille kansalaisille luvallisilla keinoilla ja välineillä sekä nauttimalla samoja oikeuksia ja etuja kuin oman maan kansalaiset.

3 artikla.

Ensimäisessä artiklassa mainituilla toisen sopimusvaltion vesillä ovat kalastusta ja hylkeenpyyntiä harjoittavat toisen valtion kansalaiset oikeutetut nousemaan maihin ainoastaan asianomaisen valtion rajaviranomaisten osoittamissa kohdissa.Maillenousupaikkoja tulee joka tapauksessa olla Suomen rannikolla Sortanlahdessa, Taipaleenjoen seutuvilla ja Mantsinsaarella sekä Venäjän rannikolla Miikkulaisten, Viteleen ja Tuuloksen jokien suulla.

Maihinnousupaikkoilla on toisen sopimusvaltion kalastajilla ja hylkeenpyytäkillä oikeus nostaa alukset ja pyydykset maihin, suorittaa siellä alustensa ja pyydystensä tarpeelliset korjaukset, kuin myöskin kulloinkin purkaa, suolata ja poislähtöönsä saakka siellä säilyttää saalinsa.

4 artikla.

Ollessaan toisen sopimusvaltion esillä ja harjoittaessaan siellä kalastusta ja hylkeenpyyntiä tulee toisen sopimusvaltion kansalaisten, järjestöjen ja yhtymien noudattaa siinä maassa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaisten käskyjä sekä sitä paitsi seuraavia määräyksiä:

1§. Jokaisella, joka harjoittaa pyyntiä toisen sopimusvaltion vesialueella, tulee olla seuraavat kotimaansa viranomaisten antamat asiakirjat: a) henkilötodistus, jonka muodosta myöhemmin sovitaan, b) pyynnin harjoittamiseen toiseen sopimuspuolen vesillä oikeuttava lupalippa, johon on merkittävä lipunomistajan nimi, hänen ammattinsa, tarkka osoite ja aika, milloin lippu on annettu sekä, c) lähinnä rajaa olevien rajaviranomaisten varmentama luettelo veneessä löytyvistä esineistä. Veneessä ei saa löytyä muita esineitä kuin kalastuksessa ja hylkeenpyynnissä tarvittavia välineitä, kalan säilyttämistä varten koreja, kalan suolaukseen käytettäviä puuastioita sekä tarpeellinen määrä elintarpeita ja tarvittavia vaatteita.

Kotimaisten rajaviranomaisten varmentama luettelo annetuista lupalipuista on vuosittain 15 päivää ennen pyynnin alkamista jätettävä toisen puolen asianomaisen rajavartioston päällikölle.

2§. Jokaisen kalastusveneen oikeanpuolisen laidan ulkopuolella sen aliosassa tulee olla merkittynä suurilla (vähintäin 12 sentimetrin kokoisilla) numeroilla 1 §:ssä mainitun lupalipun numero sekä kotipaikka suomen- ja venäjänkielellä.

3§. Kalastajien ja hylkeenpyytäjien tulee ainakin kerran vuodessa, ennen kuin he alkavat pyynnin toisen valtion alueella, merkityttää itsensä rekisteriin tämän valtion asianomaisessa rahavartiostossa. Kummankin sopimusvaltion rajaviranomaisten tulee hyvissä ajoin ilmoittaa toisilleen luettelot näistä vartiostoista.

4§. Yölliseen aikaan (auringon laskusta sen nousuun) kalastuksen hylkeenpyynnin harjoittaminen toisen valtion vesillä sen rannikon näkyvillä ilman eri lupaa kielletty ja tulee sellaisilla paikoilla olevien kalastusalusten joko poistua yöksi rannikon näkyvistä tai yöpyä oman valtionsa alueella tai laskea maihin 3 artiklassa mainittuihin maallenousupaikkoihin.

5§. Sen valtion asianomaisten viranomaisten vaatimuksesta, jonka alueella kalastusalus on, tulee veneessä olevien henkilöiden esittää tarkastettaviksi heillä olevat asiakirjat sekä veneessä löytyvät esineet. Jos niissä havaitaan löytyvän salakuljetustavaraa tai muita kuin tämän artiklan 1 §:ssä mainittuja esineitä, takavarikoidaan ne, ja tehdään siitä asianomaisen henkilön lupalippuun merkintä.

6§. Jos toisen sopimusvaltion kalastusalus ylittää ensimäisessä artiklassa mainitun alueen rajan (lukuunottamatta tämän sopimuksen 5 artiklassa mainittuja tapauksia), tehdään siitäkin merkintä asianomaisen henkilön lupalippuun. Jos tällöin on aihetta otaksua, että pyyntialueen rajan ylittäminen on tapahtunut tahallisesti, voidaan alus pidättää ja siinä olevat henkilöt saatta edesvastuuseen yleisessä järjestyksessä.

7§. Henkilöitä, jotka riikkovat tämän sopimuksen, määräyksiä muulla tavoin, kuin edellä 6 §:ssä on mainittu, eivät toisen sopimusvaltion viranomaiset saa pidättää; he tekevät vain merkinnän itse tapahtumasta asiainomaisten kalastajain lupalippuihin ja saavat kalastajat vastata rikkomuksistaan kotimaansa tuomioistuimissa ja sen lakien mukaan. Tämä määräys ei koske niitä tapauksia, jolloin kalastaja tekevät itsensä syyllisiksi yleistä laatua oleviin rikoksiin.

8 §. Henkilö, jonka lupalipussa on kolme merkintää (tämän artiklan 5, 6 ja 7 §§:n mukaan), menettää oikeutensa jatkaa pyyntiä sinä kalastuskautena toisen sopimusvaltion vesillä niinhyvin omassa kuin myös vieraassa aluksessa.

5 artikla.

tämän sopimuksen rikkomisena ei pidetä toisen sopimusvaltion kalastusalusten joutumista toisen sopimusvaltion vesille tai rannikolle myrskyn, sumun, jääesteiden tai muun merionnettomuuden johdosta (relâche forcée).

6 artikla.

Harjoittaessaan kalastusta ja hylkeenpyyntiä toisen sopimusvaltion vesillä tai noustessaan siellä maihin ovat toisen valtion kansalaiset, järjestöt ja yhtymät vapautetut tuonti- ja vientitulleista tuodessaan sinne aluksiaan ja tämän sopimuksen 4 artiklan 1 §:ssä mainittuja pyyntivälineitä, koreja, astioita, elintarpeita ja vaatteita sekä viedessään sieltä yllämainittuja mukanaan tuomiaan tavaroita ynnä saalistaan.

Muistutus: Yllämainittu vapautus ei koske niitä tapauksia, jolloin edellälueteltuja esineitä tai saalista tuodaan tai viedään myytäväksi toisessa sopimusvaltiossa.

7 artikla.

Kaikissa niissä suhteissa, joita tässä sopimuksessa ei mainita, ovat kummankin sopimusvaltion kalastusta ja hylkeenpyyntiä harjoittavat kansalaiset toisen sopimusvaltion alueella ollessaan samojen lakien ja asetusten alaisia kuin muutkin ulkomaalaistet.

8 artikla.

Siihen nähden että Laatokan kalastoa voidaan täydellisesti suojella ainoastaan yhdenmukaisilla ja samanaikaisilla toimenpiteillä Suomen ja Venäjän puolelta, sitoutuvat sopimusvaltiot, saadakseen aikaan samanaikaiset toimenpiteet niistä ehdotuksista, joita kumpikin sopimusvaltio voi tehdä kalastuksen ja hylkeenpyynnin järjestämiseksi sekä kalaston suojelemiseksi Laatokalla.

Erikoisesti on sovittu, että sopimusvaltiot ryhtyvät lähitulevaisuudessa neuvotteluihin sopimuksen aikaansaamiseksi lohi-, siika- ja nieriäiskannan ylläpitämisestä ja lisäämisestä Laatokalla, ja perustaa kumpikin sopimusvaltio muiden toimenpiteiden ohella tässä tarkoituksessa vastaavanlaiset viljelyslaitokset yllämainittujen kalalajien istuttamista varten tähän järveen.

9 artikla.

tämä sopimus on ratifioitava ja tulee ratifioitujen kappalten vaihdon tapahtua Moskovassa niin pian kuin mahdollista.

10 artikla.

Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta siitä lukien, kuin ratifioidut kappaleet ovat asianmukaisesti vaihdetut, ja jatkuu edelleenkin aina kymmenen vuotta kerrallaan, ellei sitä jommankumman sopimusvaltion taholta irtisanota vähintäin yhtä vuotta ennen jonkuun kymmenvuotiskauden päätymistä.

11 artikla.

Tämä sopimus on laadittu kahdessa kappaleessa suomen, ruotsin- ja venäjänkielellä, ja ovat kaikki tekstit yhtä todistusvoimaisia.

Ylläolevan vakuudeksi ovat kummankin sopimusvaltion valtuutetut tämän sopimuksen allekirjoittaneet ja sineteillään vahvistaneet. Helsingissä, lokakuun 28 päivänä 1922

Julkaistu 11 päivänä lokakuuta 1924

GoogleTranslate version in English

Agreement between Finland and Russia on fishing and seal hunting in Lake Ladoga // Convention Between Finland And Russia With Regard To Fishing And Sealing On Lake Ladoga

Finnish Government of the Republic and the Russian Soviet Federative Socialist Republic Government, Tartu on 14 October 1920, signed a peace agreement in Article 21 of the order in accordance with the decided to make an agreement on what conditions and in what order of the Contracting States citizens are entitled to engage in fishing and seal hunting parasite belonging to the State of the Lake Ladoga, and what measures must take care to promote fish in that lake, and gave it to the drafting and signing of the Finnish-Russian Keskussekakomiteen the contractor, and the valiuuitaneet:

Government of the Republic of Finland:

A. Ahonen

P. J. Hynninen

A. E. ALFTHAN

V. Huplin

Y. W. Puhakka

The Russian Soviet Federative Socialist Republic government:

S. M. Frankfurt

Smirnoff, A. M.

A. M. Ingnatjeffin

P. N. Koltshanovskin

who, after submitting to each other good and due form, found in form, have agreed as follows:

Article 1.

Finland grants citizens of Russia and Russian organizations and corporations the right to this Agreement, on the conditions specified engage in fishing and seal hunting in that part of Finland within the Lake Ladoga, which is both kingdoms border and the straight line between which runs Polva peninsula of Lake Ladoga western shore Mantsinsaari Island north through the tip of the Salm, in the parish of the New Village on the eastern shore of the lake.

Russia In turn, granted to citizens of Finland and Finnish organizations and corporations the right to this Agreement, on the conditions specified engage in fishing and seal hunting in the Father, in Russia the moon photos Ladoga, which is both kingdoms border and the straight line between which runs Morjan peninsula Ladoga western shore Anunuksen the river mouth of the lake on the eastern shore.

Reminder: The above mentioned fishing zones are marked by this Agreement annexed to the Russian nautical charts of rot in 1619 and 1620. If the text and maps ristitiitaisiksi is found, the text is of crucial importance.

Article 2.

In the preceding Article in those waters in the other Contracting State citizens, organizations and groups entitled to exercise fishing and seal hunting from 1 May to 15 November, until all of its own nationals through authorized methods and instruments, as well as enjoying the same rights and benefits as their own citizens.

Article 3.

On first mentioned in Article of the other Contracting State waters are fishing and seal hunting engaged in another state citizens entitled to land only the state border authorities designated kohdissa.Maillenousupaikkoja any case, is the Finnish coast Sortanlahdessa, Taipale River in the neighborhood and Mantsinsaari Island, as well as the Russian coast Miikkulaisten, Viteleen and Tuuloksen river mouth.

Maihinnousupaikkoilla of the other Contracting State fishermen and hylkeenpyytäkillä the right to bring vessels and gears to countries to carry out there its vessels and gear necessary repairs, as also at any given time to disassemble, salt and poislähtöönsä up there to keep compassion.

Article 4.

While in the other Contracting State, the present, and carrying on their fishing and seal hunting will be the other Contracting State citizens, organizations and groupings in the country to comply with applicable laws, regulations, and orders, as well as the authorities not only to the following provisions:

Section 1. Everyone who engage in fishing in the other Contracting State waters, shall have the following home country authorities of the documents: a) identity, the form of which a later date is agreed, b) capture the exercise of another Contracting Party in the waters qualifying lupalippa, which must bear the flag of the owner's name, his profession, exact address and time, when the ticket is issued and, c) the closest boundary of the border authorities certified by boat found in the list of objects. The boat can not be found in any objects other than fishing and seal hunting instruments necessary for the conservation of fish baskets, fish-salting and used wooden dishes, as well as the necessary number of the body's needs and the necessary clothes.

Finnish border authorities certified by the list given permission tickets each year 15 days before the start of fishing left to the other side of the border guard captain.

Section 2. Each fishing boat in the right-hand side of the outside of the aliosassa must be marked with large (at least 12 centimeters in size) numbers § 1 as mentioned in the authorization ticket number and registered office in Finnish and Russian.

Section 3. Fishermen and sealers must be at least once a year, before they start fishing territory of another State, merkityttää itself in the registry of that State in the relevant rahavartiostossa. Each Contracting State border authorities shall in good time inform each other of the lists of the Guard.

Section 4. Night-time period (sunset to rise) fishing for seal hunting pursuit of another State in the waters off the coast of the visible without permission is prohibited and will be such places of fishing vessels, either to leave for the night off the coast of sight, or to stay on their territory or lower the countries mentioned in Article 3 rise of the country places.

Section 5. The State of the relevant authorities claim, in which the fishing vessel is a boat of people will be presented for inspection, they are documents and objects can be found on the boat. If they are found found contraband or other than 1 of this article mentioned in § objects seized them, and make it the person authorized ticket entry.

Section 6. If the other Contracting State, a fishing vessel exceeds on first Article of this region, the border (with the exception of this Agreement, in the cases mentioned in Article 5), are made even entry of the person concerned authorization ticket. If it has reason to believe that a fishing area crossing the border has been deliberately, to arrest the ship and its occupants to bring to account the general order.

Section 7. Individuals who riikkovat of this Agreement, the provisions of any other way, than the § 6 above, not the other Contracting State authorities to be restrained; they make a note to yourself event Affairs conventional Kalastajain permission flags and fishers respond to transgressions of their home country before the courts and the law. This provision does not apply to those cases in which the fisherman make themselves guilty of the overall quality of the offenses.

§ 8. The person whose permission flag has three entries (this Article 5, 6 and 7 of §§ says), lose the right to continue to fish you fishing season in the waters of the other Contracting State as well as their own also a foreign ship.

Article 5.

this Agreement shall not be considered a breach of the other Contracting State of fishing vessels contact with the other contracting state waters or the coast of the storm, fog, jääesteiden or other maritime accident due to (relâche forcée).

Article 6.

The exercise of fishing and seal hunting in the other Contracting State waters or on boarding where countries are in another state citizens, organizations and corporations exempt from import and export customs duties on imports there vessels and 4 of this Agreement Article 1, mentioned in § traps, baskets, containers, the body needs, and clothing, as well as when exporting from the above-mentioned with which they import goods plus their prey.

Reminder: The above exemption does not apply to those cases in which the edellälueteltuja objects or prey are imported or exported for sale in the other Contracting State.

Article 7.

In all the relations, which are not mentioned in this Agreement, each Contracting State are the fishing and the hunting of seals engaged citizens of the other Contracting State when the same laws and regulations, subject to the other foreigners.

Article 8.

Considering that the fish of Lake Ladoga can be completely protected only by uniform and simultaneous measures in Finland and the Russian side, the States Parties undertake, in order to achieve simultaneous measures of the proposals that each Contracting State may make a fishing and seal hunting, as well as the organization of the protection of fish stocks in Lake Ladoga.

In particular, it was agreed that States Parties shall undertake in the near future negotiations to reach an agreement salmon, whitefish and nieriäiskannan maintenance and improvement of Lake Ladoga, and the establishment of each Contracting State, amongst other measures for this purpose similar viljelyslaitokset the above-mentioned species for planting in this lake.

Article 9.

This Treaty shall be ratified and will be ratified pieces, the exchange take place in Moscow as soon as possible.

Article 10.

This agreement is valid for ten years from the date ratified the pieces are properly replaced, and still continues to be a ten-year periods, unless either Contracting State from terminated at least one year before the jonkuun ten-year period to complete.

Article 11.

This Agreement is drawn up in two paragraphs in Finnish, Swedish and Russian languages, all texts being equally authentic.

Subject to the collateral are both Contracting States authorized by this Agreement signed and affixed thereto their seals. Helsinki, 28 October 1922