Amendments to Appendix 2 to the Convention Concerning The Collection, Storage And Discharge Of Waste From Ships Navigating Along The Rhine And Other Inland Waters

Filename: 2012-AmendmentApp2-1996-WasteShipsNavigatingRhine.NL.txt

Amendments to Annex 2 to the Convention Concerning The Collection, Storage And Discharge Of Waste From Ships Navigating Along The Rhine And Other Inland Waters (Wijzigingen van bijlage 2 ter vervanging van de waardezegels ten gevolge van de invoering van een elektronisch betalingssysteem (Besluit CDNI 2010-II-1))

Source: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2013-9.pdf, downloaded 20121216

[English translation by Google Translate at end of document.]

CDNI - Wijziging van Bijlage 2

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

overwegende

- dat met het oog op een vermindering van de administratieve lasten voor betrokkenen een vereenvoudiging van de Uitvoeringsregeling, Deel B, voor bepaalde soorten van vervoer wenselijk is,

- dat deze vereenvoudiging geen nadelige invloed uitoefent op de doelstellingen van het Verdrag,

hierbij handelend krachtens de artikelen 14 en 19 van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart,

besluit tot de wijzigingen van artikel 6.03 van de Uitvoeringsregeling, Deel B, die in de bijlage worden opgevoerd.

Dit besluit treedt op 1 januari 2013 in werking.

Bijlage

Uitvoeringsregeling, Deel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 6.03 worden na lid 6 de volgende, nieuwe leden 7 en 8 ingevoegd:

"7. Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op schepen die, gezien hun type en bouwwijze, geschikt zijn en gebruikt worden voor:

a) het vervoer van containers,

b) het vervoer van verrijdbare lading (Ro-Ro), stukgoed, bijzonder- of zwaar transport, of grote apparaten,

c) de levering van brandstoffen, drinkwater en boordvoorraden aan zee- en binnenschepen (bevoorradingsschepen),

d) de verzameling van olie- en vethoudend afval van zee- en binnenschepen,

e) het vervoer van vloeibare gassen (ADN, type G),

f) het vervoer van zwavel in vloeibare toestand (bij 180°C), cementpoeder, vliegas, en daarmee vergelijkbare goederen die als stortgoed of als verpompbare lading worden vervoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem voor het laden, lossen en opslaan aan boord dat uitsluitend voor de betreffende goederensoort geëigend is;

g) het vervoer van zand, grint of baggerspecie vanaf de baggerput of winlocatie naar een loslocatie, voor zover het betreffende schip uitsluitend gebouwd en ingericht is voor dit vervoer,

en voor zover het betreffende schip de genoemde goederen of ladingen ook daadwerkelijk uitsluitend vervoert of als laatste lading heeft vervoerd.

Deze bepaling vindt geen toepassing wanneer het schip meerdere soorten lading tegelijkertijd vervoert.

In individuele gevallen kan de bevoegde autoriteit in vergelijkbare omstandigheden een schip in het kader van het uitvoeren van specifiek vervoer ontheffen van de toepassing van het eerste en vierde lid. Het bewijs van deze ontheffing dient aan boord aanwezig te zijn.

8. Het eerste en vierde lid zijn eveneens niet van toepassing in het geval van een lossing van de lading in een zeeschip. De schipper dient de hier bedoelde lossing te kunnen staven met desbetreffende vervoersdocumenten en moet deze op verzoek aan toezichthoudende autoriteiten tonen."

CDNI - Amendment to Appendix 2

The Conference of Contracting Parties,

whereas

- That in order to reduce the administrative burden simplification of Implementation, Part B, for certain types of transport is desirable for those involved,

- That this simplification has no adverse effect on the objectives of the Treaty,

hereby acting under Articles 14 and 19 of the Convention on the collection, delivery and collection of waste in the Rhine and inland waterways,

decision to the amendments to Article 6.03 of the Implementation, Part B, which is entered in the Annex.

This Decision shall enter into force on January 1, 2013.

Appendix

Implementation, Part B, is amended as follows:

1. In Article 6.03, the following new paragraphs 7 and 8 shall be inserted after paragraph 6:

"7. The first and fourth paragraph shall not apply to vessels which, because of their type and construction, suitable and used for:

a) the transport of containers,

b) the carriage of wheeled cargo (Ro-Ro) cargo, special or heavy transport, or large appliances,

c) the supply of fuel, water and stores to ships and boats (supply vessels),

d) the collection of oil and grease waste from ships and boats,

e) the carriage of liquefied gases (ADN, type G),

f) the transport of sulfur in the liquid state (at 180 ° C), cement powder, fly ash, and similar goods in bulk or transported as pumpable cargo and using a system for loading, unloading and storage on board that only appropriate for the goods in kind;

g) the transport of sand, gravel or dredged from the baggerput or extraction site to unloading site, where the ship is designed and built exclusively for the transport,

and insofar as the ship the goods listed or loads actually only transports or has transported last. cargo

This provision shall not apply where the vessel carries multiple types of cargo simultaneously.

In individual cases, the competent authority in similar circumstances a ship in the course of performing specific transport waive the application of the first and fourth paragraphs. The proof of this exemption must be present. Aboard

8. The first and fourth paragraphs shall also not apply in the case of unloading of cargo in a ship. The skipper must be able to substantiate with relevant shipping documents and the solution provided here should show them upon request to supervisory authorities."