Amendment to Appendix III to Annex 2 to the Convention Concerning The Collection, Storage And Discharge Of Waste From Ships Navigating Along The Rhine And Other Inland Waters (certificate of unloading)

Filename: 2009-Amendment-1996-WasteShipsNavigatingRhine.NL.txt

Amendment to Appendix III to Annex 2 to the Convention Concerning The Collection, Storage And Discharge Of Waste From Ships Navigating Along The Rhine And Other Inland Waters

Source: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2010-260.html, downloaded 20121216

Op 2 december 2009 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 19, derde lid, van het Verdrag, een besluit aangenomen tot wijziging van Aanhangsel III van Bijlage 2 bij het Verdrag. De Nederlandse tekst 1) van de wijziging luidt als volgt:

Aanhangsel III

van de Uitvoeringsregeling

Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater, regen- en ballastwater met ladingrestanten
Inleidende opmerking

Voor het lozen van waswater, regenwater of ballastwater met ladingrestanten uit laadruimen of ladingtanks die voldoen aan de gedefinieerde losstandaarden in artikel 5.01 van Deel B van de Uitvoeringsregeling, worden in de volgende tabel, afhankelijk van de soort lading en de losstandaard van de laadruimen en ladingtanks, de afgifte-/innamevoorschriften aangegeven. De kolommen in de tabel hebben de volgende betekenis:

1. Kolom 1: vermelding van het goederennummer volgens NSTR (goederennaamlijst voor de vervoersstatistiek).

2. Kolom 2: aard van de goederen, omschrijving volgens NSTR.

3. Kolom 3: lozing van waswater, regenwater of ballastwater in het water toegestaan, mits voor het wassen is voldaan aan de voorgeschreven losstandaard, te weten

A: bezemschoon of nagelensd in de laadruimen of ladingtanks

of

B: vacuümschoon in de laadruimen.

4. Kolom 4: afgifte van waswater, regenwater of ballastwater ter lozing op de riolering door middel van de daartoe bestemde aansluitingen, mits voor het wassen is voldaan aan de per geval voorgeschreven losstandaard, te weten

A: bezemschoon of nagelensd in de laadruimen of ladingtanks

of

B: vacuümschoon in de laadruimen.

5. Kolom 5: afgifte van waswater, regenwater of ballastwater aan ontvangstinrichtingen voor bijzondere behandeling S. De behandelwijze hangt af van de aard van de soort lading, bijv. over de opgeslagen lading spuiten, afvoeren naar een zuiveringsinstallatie, verwerking in een installatie voor afvalwater.

6. Kolom 6: verwijzingen naar opmerkingen in de voetnoten.

Verdere aanwijzingen voor de toepassing van de tabel

a) Indien de laadruimen of ladingtanks niet voldoen aan de voorgeschreven losstandaard A of B, is afgifte voor bijzondere behandeling S verplicht.

b) Betreft het ladingrestanten van verschillende goederen dan is het goed met het strengste afgifte-/innamevoorschrift in de tabel voor de verwijdering bepalend.

c) Bij vervoer van stukgoed zoals bijv. voertuigen, containers, grootverpakkingsmateriaal, verpakte goederen, goederen op pallets wordt het afgifte-/innamevoorschrift bepaald door de hierin aanwezige losse of vloeibare goederen die als gevolg van beschadigingen of lekkages zijn vrijgekomen.

d) Regenwater en ballastwater uit wasschone laadruimen en ladingtanks mag in het water geloosd worden.

e) Waswater van bezemschone gangboorden en van andere licht vervuilde oppervlakken bijv. luiken, dekken enz. mag in het water geloosd worden.

[Tables related to this amendment (due to their complex formatting) are available via the source site noted above.]