Bilateral arrangement between Norway and Greenland related to the Agreement Between Norway, Greenland/Denmark, And Iceland About The Capelin Stock In The Area Between Greenland, Iceland, And Jan Mayen

Filename: 1998-ArrangementNorwayGreenland-1998-Capelin.NO.txt

Bilateral arrangement between Norway and Greenland related to the Agreement Between Norway, Greenland/Denmark, And Iceland About The Capelin Stock In The Area Between Greenland, Iceland, And Jan Mayen (Norwegian title and text: Bilateralt arrangement mellom Norge og Grønland om Avtale mellom Norge, Grønland/Danmark og Island om loddebestanden i farvannene mellom Grønland, Island og Jan Mayen)

Source: http://www.lovdata.no/traktater/text/tra-19980618-001.html, downloaded 20070525

I tilknytning til Trepartsavtalen om forvaltning av lodde i farvannene mellom Grønland, Island og Jan Mayen, inngått i Reykjavik 18. juni 1998, er Norge og Grønland enige om følgende bilaterale arrangement for den perioden nevnte Trepartsavtale er gyldig:

1. Grønland gir på årlig basis norske fiskefartøy fri adgang til å fiske lodde i grønlandsk fiskerisone i ICES-områdene XIV og V, nord for 64 ° 30 ' N, innenfor rammen av det totalkvantum som står til disposisjon for Norge, for det antall fiskefartøyer norske myndigheter søker fiskeritillatelse for.

2. Norge gir tilsvarende på årlig basis grønlandske fartøy fri adgang til å fiske lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, innenfor rammen av det totalkvantum som står til disposisjon for Grønland, for det antall fiskefartøyer grønlandske myndigheter søker fiskeritillatelse for.

3. Norge vil tilskrive Grønland om de elementer Partene har blitt enige om, knyttet fleksibilitetsspørsmål for bunnfisk (i Barentshavet) i forbindelse med de årlige Protokoller fra møtene i Det norsk-grønlandske kontaktutvalg.

Reykjavik, 18. juni 1998.