Bilateral arrangement between Norway and Iceland related to the Agreement Between Norway, Greenland/Denmark, And Iceland About The Capelin Stock In The Area Between Greenland, Iceland, And Jan Mayen

Filename: 1998-ArrangementNorwayIceland-1998-Capelin.NO.txt

Bilateral arrangement between Norway and Iceland related to the Agreement Between Norway, Greenland/Denmark, And Iceland About The Capelin Stock In The Area Between Greenland, Iceland, And Jan Mayen (Norwegian title and text: Bilateralt arrangement mellom Norge og Island om Avtale mellom Norge, Grønland/Danmark og Island om loddebestanden i farvannene mellom Grønland, Island og Jan Mayen)

Source: http://www.lovdata.no/traktater/text/tra-19980618-001.html, downloaded 20070525

I tilknytning til Avtale mellom Grønland/Danmark, Island og Norge om loddebestanden i farvannene mellom Grønland, Island og Jan Mayen, inngått i Reykjavik 18. juni 1998, er Norge og Island blitt enige om følgende bilaterale arrangement for den periode nevnte Avtale er gyldig:

1. Island tillater norske fartøy å fiske 35% av den andel som tilfaller Norge i henhold til artikkel 3 i nevnte Avtale, samt overføringer fra en av Partene, av lodde i Islands økonomiske sone nord for 64 ° 30 ' N, i hver sesong inntil 15. februar.

2. Ved fiske i Islands økonomiske sone, begrenses det antall norske fartøy som får tillatelse til å fiske samtidig i sonen til 30 inntil 1. desember. Etter den tid begrenses antall fartøy til 20.

3. Norge tillater islandske fartøy å fiske 35% av den andel som tilfaller Island i henhold til artikkel 3 i nevnte Avtale, samt overføringer fra en av Partene, av lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen i hver sesong inntil 15. februar.

4. Søknader om lisenser kan sendes samlet for alle aktuelle fartøyer og skal behandles av henholdsvis Fiskistofa i Reykjavik og Fiskeridirektoratet i Bergen.

5. Fisket skal foregå i henhold til de regler som gjelder for utenlandske fartøyers fiske i landenes soner, eller i henhold til de regler som Partene blir enige om.

6. Hver av Partene skal sende den andre Parten, alle regler som er relevante for loddefisket i sin sone. Videre skal følge en oversikt som beskriver de gjeldende regler. Partene skal forsøke å samordne reglene i så stor grad som mulig.

Reykjavik, 18. juni 1998.