Convention In The Field Of Sanitary And Veterinary Issues

Filename: 1972-RomaniaEgypt-SanitaryVeterinaryCooperationROtxt

CONVENTIE SANITAR-VETERINARA din 6 aprilie 1972 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Egipt*)

Source: http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventie-sanitar-veterinara-din-6-ap...

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Egipt, în dorinta de a garanta starea sanitarã a animalelor celor doua tari, inlesnind totodatã schimburile de animale şi produse animale, şi de a dezvolta cooperarea în domeniul veterinar, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii:

ART. 1

Ministerele de resort din cele doua tari vor încheia protocoale prin care vor stabili condiţiile sanitar-veterinare necesare pentru importul de animale vii şi produse de origine animala de pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte.

ART. 2

Serviciile veterinare centrale ale celor doua state îşi vor comunica reciproc, în fiecare luna, buletine sanitare indicind statistica bolilor contagioase ale animalelor, stabilite prin listele A şi B ale O.I.E.

De asemenea, îşi vor comunica toate informaţiile de ordin veterinar care ar putea sa le intereseze.

ART. 3

Pãrţile contractante se obliga sa faciliteze:

1. colaborarea între laboratoarele serviciilor veterinare ale celor doua state;

2. schimbul de specialişti veterinari, cu scopul de a se informa asupra situaţiei sanitare a animalelor şi asupra realizarilor ştiinţifice şi tehnice în domeniul veterinar.

ART. 4

Autoritãţile veterinare centrale ale celor doua state vor coresponda direct în problemele privind executarea prezentei convenţii, precum şi pentru studiul eventualelor modificãri ale protocoalelor privind aplicarea acesteia.

ART. 5

Ministerele de resort din cele doua state vor stabili, în prealabil, condiţiile financiare în care se vor realiza acţiunile prevãzute în art. 3 al prezentei convenţii.

ART. 6

Dificultãţile care ar putea interveni în legatura cu aplicarea prezentei convenţii vor fi examinate de o comisie mixtã.

Comisia se va întruni în termen de 30 de zile de la convocarea facuta de una dintre pãrţi, pe teritoriul acesteia, şi va lucra în şedinţe conduse alternativ de cîte un membru al fiecãrei delegaţii. Prima şedinţa va fi condusã de un membru al delegaţiei partii pe teritoriul cãreia va avea loc intilnirea.

Problemele asupra cãrora comisia nu va ajunge la o înţelegere vor fi reglementate pe cale diplomaticã.

ART. 7

Prezenta convenţie este supusã aprobãrii potrivit prevederilor constituţionale ale fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data la care se va efectua, pe cale diplomaticã, schimbul notelor care atesta aceasta aprobare.

Prezenta convenţie este încheiatã pe o perioada de 5 ani de la data intrãrii ei în vigoare. Ea se va prelungi automat pentru noi perioade de 5 ani dacã nici una dintre pãrţile contractante nu va notifica celeilalte, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a convenţiei, ca renunţa la prelungirea ei.

Drept care subscrişii, autorizaţi în buna şi cuvenitã forma în acest scop de guvernele lor, au semnat prezenta convenţie.

Întocmitã la Cairo la 6 aprilie 1972, în doua exemplare în limba engleza, ambele texte fiind autentice.^p