Exchange Of Notes Constituting An Agreement, Extending The Agreement Of 13 June 1970 As Extended, Extending And Amending The Agreement Between The Government Of The United States of America And The Government Of The Polish People's Republic Regarding Fisheries In The Western Region Of The Middle Atlantic Ocean of June 12, 1969 And Extending The Exchange of Notes Constituting an Understanding Of 5 October And 31 December 1971 For the Establishment of A Scheme of Joint Enforcement Regarding Fisheries in the Western Region Of The Middle Atlantic Ocean

Filename: 1972-ExchangeNotesExtending-1969-US-PolandFisheries.EN.txt
Source: UNTS, 1972 p 302

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT, EXTENDING THE AGREEMENT OF 13 JUNE 1970 AS EXTENDED, EXTENDING AND AMENDING THE Agreement Between The Government Of The United States of America And The Government Of The Polish People's Republic Regarding Fisheries In The Western Region Of The Middle Atlantic Ocean of June 12, 1969, AND EXTENDING THE UNDERSTANDING OF 5 OCTOBER AND 31 DECEMBER 1971 FOR THE ESTABLISHMENT OF A SCHEME OF JOINT ENFORCEMENT REGARDING FISHERIES IN THE WESTERN REGION OF THE MIDDLE ATLANTIC OCEAN. WARSAW, 28 AND 30 JUNE 1972

Source: UNTS, 1972 p 302

Authentic texts: Polish and English.

Registered by the United States of America on 29 December 1972.

I

[POLISH TEXT - TEXTE POLONAIS]

DPT 2112-5-72

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie i w nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych miedzy przedstawicielami Ambasady oraz przedstawicielami Ministerstwa Zeglugi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma zaszczyt zaproponować przedłużenie na okeres do dnia 30 czerwca 1973 roku ważność Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie rybołówstwa w zachodniej części Srodkowego Oceanu Atlantyckiego, sporządzonego w Waszygtonie w dniu 13 czerwca 1970 roku, z tym, że na prośbe któregokolwiek z Rządów, przedłożoną co najmniej na sześćdziesiąt dni z góry, przedstawiciele obu Rządów spotkają sie w miejscu, które bedzie ustalone przez drugi Rząd, celem zrewidowania, przedłużenia lub zakończenia Porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozumie, że w przypadku przedłużenia na okres do dnia 30 czerwca 1973 roku wspomnianego wyżej Porozumienia, przedłużona zostanie na ten sam okres ważność uzgodnień zawartych w listach, które w związku z podpisaniem tego Porozumienia zostały wymienione w Waszyngtonie w dniu 13 czerwca 1970 roku pomiędzy przewodniczącym delegacji Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przewodniczącym delegacji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w podpisanym przez nich w tym samym dniu dokumencie pod nazwą "Agreed Minutes".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozumie ponadto, że system dobrowolnej wspólnej kontroli określony w załączniku do Noty Ambasady Nr 66 z dnia 5 października 1971 roku i Noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 1971 roku, będzie również obowiązywał przez okres ważności Porozumien.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje, abyw przypadku wyrażenia przez Ambasadę zgody na powyższe, niniejsza n ota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie, które wejdzie w życie w dniu otrzymania noty będącej odpowiedzią.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 28 czerwca 1972 roku.

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie

[TRANSLATION - TRADUCTION]

The Polish Ministry of Foreign Affairs to the American Embassy

DPT 2112-5-72

[See note II]

Embassy of the United States of America Warsaw

II

The American Embassy to the Polish Ministry of Foreign Affairs

No. 47 -

The Embassy of the United States of America acknowledges receipt of the Ministry of Foreign Affairs' note of June 28, 1972, which reads as follows in translation:

"The Ministry of Foreign Affairs of the Polish People's Republic presents its compliments to the Embassy of the United States of America in Warsaw and, with reference to the talks conducted between representatives of the Embassy and representatives of the Ministry of Shipping of the Polish People's Republic, has the honor to propose an extension for the period until June 30, 1973, of the validity of the Agreement between the Government of the Polish People's Republic and the Government of the United States of America regarding Fisheries in the Western Region of the Middle Atlantic Ocean, concluded in Washington on the 13th day of June, 1970,1 provided that at the request of either Government, made at least sixty days in advance, representatives of the two Governments will meet at a site to be determined by the other Government to revise, extend, or terminate the Agreement.

"The Ministry of Foreign Affairs understands that in the case of an extension for the period until June 30, 1973, of the validity of the above-mentioned Agreement, the validity of the understandings contained in the letters which, in connection with the signing of that Agreement, were exchanged in Washington on the 13th day of June, 1970, between the Chairman of the delegation of the Polish People's Republic and the Chairman of the delegation of the United States of America, as well as in the document signed by them on the same day under the title "Agreed Minutes," will be extended for the same period.

"The Ministry of Foreign Affairs understands further that the voluntary scheme of joint enforcement set forth in the enclosure to the Embassy's note no. 66 of October 5, 1971, and to the Ministry of Foreign Affairs note of December 31, 1971,2 shall likewise remain in effect for the period of validity of the Agreement.

"The Ministry of Foreign Affairs proposes that if the Embassy agrees to the above, the note, together with the reply to it, shall constitute an agreement, which will enter into force on the day of the receipt of the note constituting such reply.

"The Ministry of Foreign Affairs avails itself of the occasion to renew to the Embassy its expressions of high consideration. Warsaw, June 28, 1972."

The Embassy of the United States confirms the above understandings on behalf of the Government of the United States of America and agrees that the Ministry's note and this reply shall constitute an agreement between the two Governments.

Warsaw, June 30, 1972.

Embassy of the United States of America