Agreement Between Denmark, Finland, Iceland, Norway And Sweden On Cooperation In Combatting Pollution Of The Sea Caused By Oil Or Other Harmful Substances

Filename: 1993-NordicCombattingPollutionSeaOilOtherHarmfulSubstances.NO.txt

 Agreement Between Denmark, Finland, Iceland, Norway And Sweden On Cooperation In Combatting Pollution Of The Sea Caused By Oil Or Other Harmful Substances (Norwegian title and text: Avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid for å bekjempe forurensning av havet forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer)

Source: http://www.lovdata.no/traktater/text/tra-19930329-006.html, downloaded on 20070327

Fortale

Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

som er enige om at forurensning av havet, enten den skyldes olje eller andre skadelige stoffer, kan utgjøre en alvorlig trussel mot miljøet i havet og mot ovennevnte staters vitale interesser,

som er overbevist om at beskyttelse av miljøet i havet krever aktivt samarbeid mellom statene og at disse hjelper hverandre gjensidig,

som legger vekt på de positive resultater som allerede er oppnådd mellom statene i kampen mot oljeforurensningen av havet,

som vil anstrenge seg for ytterligere å forbedre samarbeidet for å beskytte miljøet i havet mot forurensning som skyldes olje eller andre skadelige stoffer,

har blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Generelle forpliktelser

Partene forplikter seg til å samarbeide for å beskytte miljøet i havet mot forurensning forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer som utgjør en alvorlig og overhengende trussel mot en eller flere av partenes vitale interesser.

Artikkel 2

Anvendelsesområder

Denne avtalen kommer til anvendelse når det inntreffer forurensning av havet forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer i partenes nære havområder, territorialfarvann og andre havområder innenfor partenes fiskeri-, kontinentalsokkel- og økonomiske sonegrenser. Gjeldende grenser er de som avtales som avgrensning av partenes havområder ifølge denne avtalen, om ikke partene har blitt enige om noe annet.

Artikkel 3

Overvåkning

Partene har ansvar for gjennomføringen av en hensiktsmessig overvåkning i sine respektive havområder. Partene avtaler Innbyrdes felles overvåkning eller samordning av overvåkningen.

Artikkel 4

Undersøkelse

Hvis overvåkningen bringer på det rene at det foreligger en situasjon hvor forurensning forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer kan utgjøre en alvorlig trussel mot miljøet i havet, eller at en av partene på annen måte har fått kjennskap til at en slik situasjon foreligger, skal parten omgående la dette undersøke, slik at nødvendige tiltak kan settes i verk.

Artikkel 5

Rapportering

1. En part som har fått kjennskap til forurensning av betydelig omfang av miljøet i havet, forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer, skal omgående informere de andre partene om dette samt om de tiltak som er satt i verk, eller som planlegges satt i verk.

2. En part skal omgående informere annen part når det konstateres overtredelse av bestemmelser som skal forhindre at havet forurenses av olje eller andre skadelige stoffer hvis forurensningen har skjedd i den andre partens havområde.

Artikkel 6

Bevis

Partene skal så langt det er mulig yte hverandre bistand for å sikre bevis til bruk ved rettslige skritt i forbindelse med forurensning av havet forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer, når den skyldes antatte overtredelser av bestemmelser for å hindre slik forurensning, samt bevis som kan brukes i forbindelse med krav om erstatning for kostnader og skader som kan tilskrives forurensningen.

Artikkel 7

Bekjempelse

1. Partene skal etablere en formålstjenlig beredskap for bekjempelse av forurensning av havet forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer.

2. Den nasjonale beredskap skal tilrettelegges slik at det tas hensyn til at det også skal være mulig å yte annen part hjelp.

3. Partene skal treffe de nødvendige tiltak for bekjempelse av forurensning av havet forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer innenfor sine havområder, særlig hvis det er fare for at forurensningen skal spre seg til annen parts havområde.

Artikkel 8

Bistand

1. En part som trenger hjelp ved bekjempelsen av forurensning forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer innenfor sitt havområde, kan be de andre partene om slik hjelp. En part som har mottatt henvendelse om slik hjelp, skal gjøre det som er mulig for å yte den hjelp som trengs.

2. Forurensningsmyndighetene hos en part med ansvar for bekjempelse av forurensning av havet forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer, har rett til å anmode annen parts ansvarlige forurensningsmyndigheter om hjelp direkte. Den myndighet som mottar henvendelsen, avgjør om slik hjelp kan ytes.

3. Det er myndighetene hos den part som ber om hjelp, som har det fulle ansvar for ledelsen av bekjempelsen innenfor sitt havområde. Personell fra den hjelpende part står til disposisjon under egen ledelse og utfører sin tjeneste på det hjelpesøkende lands territorium ifølge de regler som gjelder i dette personells hjemland.

Artikkel 9

Grensepassering

1. Det påhviler den hjelpesøkende part å sørge for at kjøretøyer, redningsutstyr og annet utstyr som medtas i forbindelse med bekjempelsesarbeidet, kan føres over grensene uten inn- og utførselsformaliteter og uten at det pålegges toll, skatter og andre avgifter. Kjøretøyer, redningsutstyr og annet utstyr brukes i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser hos den stat som yter hjelpen, og uten at spesiell tillatelse for slik bruk behøver innhentes.

Etter at arbeidet er gjennomført, skal kjøretøyer, redningsutstyr og annet utstyr føres ut av landet så snart som mulig. Tilsvarende gjelder ved øvelser.

2. Hvis hjelpen omfatter bruk av militært personell, statseide fartøyer eller fly og militære kjøretøyer som krever spesiell adgangstillatelse, skal den myndighet i det hjelpesøkende landet som har bedt om hjelp, sørge for å skaffe slik tillatelse. Territorialgrensen skal ikke overskrides før tillatelse foreligger.

3. Partene skal på anmodning fra den hjelpesøkende part eller fra den part som yter hjelp, treffe nødvendige tiltak for å lette transiteringen over eget territorium til og fra den hjelpesøkende parts territorium av tilbørlig meldt personell, kjøretøyer, redningsutstyr og annet utstyr i samband med bistanden.

Artikkel 10

Dekning av kostnader

Kostnader i forbindelse med hjelpeinnsats ifølge denne avtalen skal betales som nevnt nedenfor hvis annet ikke er avtalt i det enkelte tilfelle.

a) Den hjelpende part har rett til å få dekket påløpne kostnader av den hjelpesøkende part i den grad disse kostnader kan henføres til det utførte hjelpearbeidet.

b) Den hjelpesøkende part kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbakekalle sin anmodning om hjelp. Den hjelpende part har i så fall rett til dekning av de kostnader som har påløpt.

c) Den hjelpende part skal alltid være beredt til å gi den hjelpesøkende part opplysning om de beregnede kostander for bistanden.

d) Kostnadsberegningen skal bygge på selvkostprinsippet.

e) Disse bestemmelser innskrenker ikke partenes rett til å kreve tilbakebetalt kostnader fra tredjemann etter andre bestemmelser og regler som kan gjøres gjeldende ifølge landenes egen lovgivning eller etter folkeretten.

Artikkel 11

Skadeserstatning

1. Den hjelpesøkende part svarer for skade som har sin årsak i det hjelpearbeidet som ytes ifølge denne avtale. Den hjelpesøkende part har plikt til å gi opplysninger i forbindelse med rettssak eller å forhandle om forlik vedrørende krav om skadeserstatning som rettes mot den hjelpende part eller dennes personell fra tredjemann. Den hjelpesøkende part dekker alle kostnader i forbindelse med rettssak eller andre kostnader som skyldes erstatningskrav.

2. Den hjelpesøkende part skal yte erstatning til hjelpende part ved dødsfall eller annen personskade som er påført den hjelpende parts personell, og likeledes yte erstatning for tap av eller skade på utstyr eller materiell som skyldes hjelpeinnsatsen.

3. Den hjelpende part svarer allikevel for skader som har oppstått på eget territorium.

4. Den hjelpesøkende part har rett til å reise motkrav om tilbakebetaling av ydet erstatning ifølge denne artikkel mot den eller de av hjelpemannskapene som har forårsaket skaden hvis slik skade kan sies å ha oppstått forsettlig eller på grunn av grov uaktsomhet.

Artikkel 12

Generell informasjonsutveksling

Partene skal underrette hverandre om:

a) sin organisasjon og sitt beredskapsopplegg samt hvilke myndigheter som er ansvarlige for bekjempelse av forurensning av havet forårsaket av olje eller andre skadelige stoffer, og for overvåkningen;

b) sine erfaringer fra bruk av midler og metoder ved bekjempelse av forurensning samt resultatene fra overvåkningsvirksomheten; og

c) sitt tekniske forsknings- og utviklingsarbeid.

Artikkel 13

Avtalens gjennomføring

1. Partene skal arbeide for å utvikle samarbeidet på området gjennom utarbeidelse av planer og retningslinjer samt ved gjennomføring av øvelser.

2. Det forutsettes at partenes ansvarlige myndigheter står i direkte kontakt med hverandre i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av avtalen. Dette kan også være aktuelt på regionalt og lokalt nivå i samsvar med planer og retningslinjer som utarbeides av partene.

3. Det skal avholdes møter innenfor rammen av denne avtalen når dette synes hensiktsmessig.

Artikkel 14

Endring av avtalen

1. Forslag om endring av denne avtalen fra en part skal behandles på et møte mellom partene. Hvis endringsforslaget blir enstemmig vedtatt, skal det danske utenriksdepartement underrette partene om endringen.

2. Endringen trer i kraft 30 dager etter den dag da samtlige parter har underrettet det danske utenriksdepartement om sin godkjennelse av endringen. Det danske utenriksdepartement underretter de øvrige parter om at det har mottatt melding om endring og om tidspunkt for endringens ikrafttreden.

Artikkel 15

Ikrafttreden

Avtalen trer i kraft 30 dager etter den dag samtlige parter har meddelt det danske utenriksdepartement at de har godkjent avtalen.

Det danske utenriksdepartement underretter de øvrige parter om at det har mottatt disse meddelelser og tidspunkt for avtalens ikrafttreden.

For Færøyenes og Grønlands vedkommende trer avtalen imidlertid først i kraft 30 dager etter at det danske utenriksdepartement underretter de øvrige parter om at betingelsene for dette er oppfylt.

Artikkel 16

Opphevelse av tidligere avtale

Når denne avtalen trer i kraft, opphører overenskomsten av 16. september 1971 mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbeid i forbindelse med tiltak mot oljeforurensning av havet å gjelde.

Artikkel 17

Uttreden

En part kan si opp avtalen ved skriftlig meddelelse til det danske utenriksdepartement, som underretter de øvrige parter om at det har mottatt slik meddelelse og om meddelelsens innhold.

En oppsigelse gjelder bare den part som sier opp avtalen og får virkning seks måneder etter den dag det danske utenriksdepartementet har mottatt meddelelsen om oppsigelsen.

Artikkel 18

Deponering av avtalen

Originaleksemplaret av avtalen deponeres i det danske utenriksdepartementet, som tilstiller de øvrige parter rettkjente kopier av den.

Som bekreftelse på at denne avtalen er inngått mellom partene, er den underskrevet av partenes rettslig bemyndigede representanter.

Utferdiget i København den 29 mars 1993 i ett eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk som alle har samme gyldighet.