Exchange of Notes between Denmark, Finland, Norway, and Sweden on the borders between the vicinity of nuclear installations safety issues associated with connecting to the guidelines related to the Convention on the Protection of the Environment between Denmark, Finland, Norway, and Sweden

Filename: 1976-NordicSafetyNuclearPowerPlants.EN.txt

Exchange of Notes between Denmark, Finland, Norway, and Sweden on the borders between the vicinity of nuclear installations safety issues associated with connecting to the guidelines related to the Convention on the Protection of the Environment between Denmark, Finland, Norway, and Sweden

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1977/19770019, downloaded 20090411

[Editor: Top portion of this document is a Google Finnish translation. Original text follows below.]

In order to ensure that all relevant information and considerations are built by the authorities for deciding on the location of nuclear facilities, construction and operation as well as maintain and expand naapuruusoikeudellisia good relations with Finland, Norway, Sweden and Denmark have agreed to comply with the following guidelines, which does not entail any changes to the applicant and, to be built between the authorities of the country prevailing relations.

1 §. The authorities should be built to the neighboring country authorities a notification containing the relevant information on nuclear material facility *) the location, except when the body is of rakentajamaa or considers it as the neighboring country of the security conditions of the minor. Sama koskee ydinlaitoksen rakentamis- ja/tai käyttölupaa sekä lupaehtojen muuttamista. The same applies to the nuclear facility construction and / or license and amendments to the conditions.

(*) Nuclear facility means:

1) reactor body with the exception of nuclear powered ships,

2) nuclear plants in the production of substances or for the handling of

3) a nuclear fuel plant for the separation of isotopes,

4) plants in irradiated nuclear fuel for reprocessing,

5) The establishment of nuclear material or radioactive waste for storage, except for temporary storage during transport,

6) The authorities in accordance with the provisions of other plants with nuclear fuel or radioactive materials.)

§ 2. Reports, which include the relevant documentation (see § 1 and 3), should be sent early enough that rakentajamaa can take all the possible elements of a neighboring country and the comments into account in decision-making in the pre-application is reading. Naapurimaan viranomaiset sitoutuvat viipymättä käsittelemään vastaanotettua aineistoa. Neighboring authorities undertake to deal promptly received material.

3 §. Authorities at the request of the neighboring country will be assisted by neighboring countries such as the reports on the settlement, population distribution, etc. of information on the acquisition, which are necessary for the authorities to be built in their nuclear facility in its review.

Permit applicant shall pay the above mentioned costs of obtaining the data using the same guidelines, which are valid for the constructor in the country.

4 §. The builder and the neighboring governments should negotiate a nuclear facility siting, construction and use of safety factors, if either country to present a reasoned hope.

§ 5. The authorities concerned to commit themselves to the extent allowed by law to take into account each other mutually the limitations imposed by them in accordance with the guidelines of the information and material for distribution or publication, as far as the question of technical equipment Tahi practices or the use or business conditions, which are of considerable economic importance to the person or activity that information relates.

ORIGINAL FINNISH TEXT:

--------------

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista tehty sopimuksen

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1977/19770019, downloaded 20090411

Turvatakseen, että kaikki asiaankuuluvat tiedot ja näkökohdat ovat rakentajamaan viranomaisten käytettävissä näiden päättäessä ydinlaitosten sijoituspaikasta, rakentamisesta ja käytöstä sekä ylläpitääkseen ja laajentaakseen hyviä naapuruusoikeudellisia suhteitaan Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska ovat sopineet seuraavien suuntaviivojen noudattamisesta, mistä ei aiheudu minkäänlaisia muutoksia luvanhakijan ja rakentajamaan viranomaisten välillä vallitseviin suhteisiin.

1 §. Rakentajamaan viranomaisten tulee tehdä naapurimaan viranomaisille ilmoitus, johon sisältyy asiaankuuluva tietoaineisto ydinlaitoksen *) sijoituspaikasta, paitsi milloin laitoksen merkitys on tai rakentajamaa katsoo sen olevan naapurimaan turvallisuusolojen kannalta vähäpätöinen. Sama koskee ydinlaitoksen rakentamis- ja/tai käyttölupaa sekä lupaehtojen muuttamista.

(*) Ydinlaitoksella tarkoitetaan:

1) reaktorilaitosta lukuun ottamatta atomikäyttöisiä aluksia,

2) tehdasta ydinaineiden valmistusta tai käsittelyä varten,

3) tehdasta ydinpolttoaineiden isotooppien erottamista varten,

4) tehdasta säteilytettyjen ydinpolttoaineiden jälleenkäsittelyä varten,

5) laitosta ydinaineen tai radioaktiivisten jätteiden säilytystä varten, lukuun ottamatta tilapäistä säilytystä kuljetuksen aikana,

6) viranomaisten määräysten mukaisesti muuta laitosta, jossa on ydinpolttoaineita tai radioaktiivisia aineita.)

2 §. Ilmoitukset, joihin sisältyy asiaankuuluva tietoaineisto (vrt. 1 ja 3 §), tulee lähettää niin hyvissä ajoin, että rakentajamaa voi ottaa kaikki naapurimaan mahdolliset näkökohdat ja huomautukset huomioon päätöksentekoa edeltävässä hakemusaineiston käsittelyssään. Naapurimaan viranomaiset sitoutuvat viipymättä käsittelemään vastaanotettua aineistoa.

3 §. Naapurimaan viranomaisten tulee pyynnöstä avustaa sellaisten naapurimaata koskevien selvitysten kuten asutusta, väestöjakaumaa jne. koskevien tietojen hankkimisessa, jotka ovat välttämättömiä rakentajamaan viranomaisille heidän ydinlaitosta koskevassa arvioinnissaan.

Luvanhakijan tulee maksaa edellä olevassa kohdassa mainittujen tietojen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset samojen suuntaviivojen mukaan, jotka ovat voimassa rakentajamaassa.

4 §. Rakentajamaan ja naapurimaan viranomaisten tulee neuvotella ydinlaitoksen sijoituspaikkaa, rakentamista ja käyttöä koskevista turvallisuustekijöistä, mikäli jompikumpi maista esittää asiasta perustellun toivomuksen.

5 §. Viranomaiset sitoutuvat asianomaisen maan lainsäädännön sallimassa määrin keskinäisesti ottamaan huomioon toistensa asettamat rajoitukset heille näiden suuntaviivojen mukaisesti annettujen tietojen ja aineiston jakamisesta ja julkistamisesta, sikäli kuin on kysymys teknisistä laitteista tahi menettelytavoista taikka käyttö- tai liikeolosuhteista, joilla on olennainen taloudellinen merkitys sille henkilölle tai toiminnalle, jota tieto koskee.