Agreement between the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine and the Ministry of Agriculture of Lithuania on cooperation in the sphere of plant quarantine

Filename: 2002-UkraineLithuania-PlantQuarantine

Угода між Міністерством аграрної політики України і Міністерством сільського господарства Литовської Республіки про співробітництво в галузі карантину рослин

Source: www.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/TRE/Full/Other/TRE-150753.doc

Дата підписання: 19.03.2002 р. Дата набуття чинності: 19.03.2002 р.

Міністерство аграрної політики України і Міністерство сільського господарства Литовської Республіки, в особі уповноважених представників, далі Сторони, визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню і розповсюдженню шкідливих організмів, керуючись бажанням продовжувати і розширювати співробітництво в галузі карантину рослин та забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів, виходячи з інтересів охорони територій України та Литовської Республіки від ввезення і розповсюдження шкідливих організмів при здійсненні контрактів та розвитку господарських і торговельних зв'язків між Сторонами, домовились про таке:

Стаття 1

У цій Угоді наведені терміни вживаються в такому значенні: - рослини - живі рослини та їхні частини, включаючи насіння та грибницю культивуємих грибів; - рослинні продукти - неперероблений матеріал рослинного походження (включаючи зерно), а також перероблені продукти, які за своєю природою або способом своєї переробки можуть створювати ризик розповсюдження шкідливих організмів; - шкідливі організми - будь-які види, раси, сорти, біотипи рослин або патогенних агентів, які можуть зашкодити рослинам або рослинним продуктам; - інші підкарантинні матеріали та об'єкти - місця складування, транспортні засоби, контейнери та будь-які інші предмети і матеріали, з якими можливе розповсюдження шкідливих організмів, зокрема, при міжнародних перевезеннях; - фітосанітарні заходи - законодавчі заходи, спрямовані на запобігання завезенню і розповсюдженню шкідливих організмів; - фітосанітарний сертифікат - офіційний документ, який видає державна служба з карантину та захисту рослин, який засвідчує відповідність фітосанітарного стану рослин і рослинної продукції вимогам країни-імпортера; - фітосанітарна процедура (контроль) - офіційно встановлений метод проведення догляду, аналізу, контролю або обробки у зв'язку з карантином рослин.

Стаття 2

Компетентними Органами Сторін, що здійснюють координацію діяльності щодо реалізації цієї Угоди, є: від України - Головна державна інспекція з карантину рослин; від Литовської Республіки - Державна служба по захисту рослин.

Стаття 3

Сторони, керуючись правовими документами, вживатимуть необхідних фітосанітарних заходів з перевірки підкарантинних матеріалів під час імпорту та експорту відповідно до переліку карантинних шкідливих організмів згідно з додатками 1 і 2, які є невід'ємною частиною цієї Угоди. Усі витрати, пов'язані з фітосанітарним контролем під час ввезення або вивезення рослин, рослинних продуктів та інших підкарантинних матеріалів, із знезараженням та поверненням в країну-експортер, несе власник вантажу згідно з прийнятими на територіях держав Сторін тарифами.

Стаття 4

З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі карантину рослин Сторони згідно з чинним законодавством держав Сторін зобов'язуються: - вживати необхідних заходів щодо запобігання проникненню шкідливих організмів з території держави однієї Сторони на територію держави іншої під час імпорту, експорту і транзиту; - обмінюватися правилами, положеннями та інструкціями, що регулюють на територіях України і Литовської Республіки заходи з карантину рослин; - обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження шкідливих організмів на територіях держав Сторін; - обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в галузі карантину рослин; - у разі необхідності обмінюватися фахівцями шляхом відрядження з метою здійснення ними вибіркової карантинної перевірки підкарантинних матеріалів у місцях виробництва та заготівлі, оперативного вирішення питань карантину рослин на пунктах пропуску, а також з метою вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину рослин; - надавати науково-методичну допомогу в галузі фітосанітарії, локалізації та ліквідації вогнищ шкідливих організмів, у знезараженні вантажів та ін.; - у період надзвичайних ситуацій на прохання однієї з Сторін відряджати експедиції у складі фахівців з карантину рослин для термінового вжиття спільних екстрених заходів.

Стаття 5

Сторони зобов'язуються вживати відповідно до чинного законодавства держав Сторін всіх заходів для запобігання проникненню на території України або Литовської Республіки з експортним підкарантинним матеріалом шкідливих організмів. Кожна партія підкарантинного матеріалу, що ввозяться з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом або фітосанітарним сертифікатом на реекспорт у разі, коли країна-експортер не є країною-виробником рослин, рослинних продуктів. У фітосанітарному сертифікаті повинна міститися інформація, що відповідає додаткам 3 - 6, які є невід'ємною частиною цієї Угоди. Фітосанітарний та реекспортний фітосанітарний сертифікати видаються службами з карантину та захисту рослин. Компетентні Органи Сторін залишають за собою право при закупівлі окремих партій підкарантинних матеріалів виставляти додаткові вимоги стосовно їхнього фітосанітарного стану. У цих випадках попередній контроль під час експорту підкарантинних матеріалів може здійснюватись на території країни-експортера спільними зусиллями карантинних інспекторів обох Сторін. Кожна партія підкарантинного матеріалу, що перевозиться транзитом через територію держави однієї із Сторін, повинна супроводжуватись фітосанітарними документами згідно із законодавством держав Сторін.

Стаття 6

Сторони визначають на територіях своїх держав пункти пропуску, на яких здійснюється фітосанітарний контроль рослин, рослинних продуктів та інших підкарантинних матеріалів і об'єктів під час імпорту, експорту та транзиту з метою їхньої перевірки і запобіганню проникнення шкідливих організмів.

Стаття 7

При експорті рослин, рослинних продуктів та інших підкарантинних матеріалів як пакувальні використовуються матеріали, які не заборонені нормативними документами держав Сторін. Транспортні засоби, що використовуються однією Стороною для перевезення підкарантинних вантажів на територію держави іншої Сторони, повинні бути ретельно очищені, а в разі необхідності - знезаражені.

Стаття 8

Рослини, рослинні продукти та інші підкарантинні матеріали та об'єкти, що ввозяться, не повинні бути заражені шкідливими організмами, які зазначені у додатках 1 - 2 до цієї Угоди. Встановивши, що підкарантинні матеріали заражені шкідливими організмами, Компетентні Органи Сторін мають право на повернення до країни-експортера або знищення вантажу, якщо відсутня можливість його повернення, а знезараження - неможливе або неефективне. Сторони зобов'язуються повідомляти Компетентні Органи країни-експортера про вантажі, які заражені шкідливими організмами, і щодо вжитих фітосанітарних заходів.

Стаття 9

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Компетентні Органи Сторін, у разі необхідності, організують спільні наради, які проводяться по черзі в обох країнах. Спірні питання, які виникають при тлумаченні та застосуванні цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення. Зміни та доповнення оформлюються окремими протоколами, які становлять невід'ємну частину Угоди і набувають чинності в порядку, передбаченому Статтею 11 цієї Угоди.

Стаття 10

Положення цієї Угоди не порушують прав і обов'язків Сторін за міжнародними угодами, укладеними з третіми країнами або пов'язаними з їх членством в міжнародних організаціях з питань карантину і захисту рослин.

Стаття 11

Ця Угода укладається терміном на п'ять років і набуває чинності з дати її підписання. Дія Угоди автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Вчинено в м. Вільнюсі 19 березня 2002 року у двох примірниках, кожний українською, литовською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей Сторони звертатимуться до тексту, викладеного російською мовою.

За Міністерство аграрної За Міністерство сільського політики України господарства Литовської Республіки

Додаток N 1 до Угоди між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства Литовської Республіки про співробітництво в галузі карантину рослин

Перелік шкідливих організмів, які мають карантинне значення в Україні

I. Карантинні організми, відсутні на території України

А. Шкідники рослин

1. Acleris variana Fernand Східна чорноголова листовійка-брунькоїд 2. Acleris gloverana Walsingham Західна чорноголова листовійка-брунькоїд 3. Agrilus mali Mats. Яблунева златка 4. Bruchidius incarnatus Boh. Єгипетська горохова зернівка 5. Callosobruchus analis F. Азіатська багатоїдна зернівка 6. Callosobruchus chinensis L. Китайська зернівка 7. Callosobruchus maculatus F. Чотирьохплямиста зернівка 8. Callosobruchus phaseoli Gyll. Індійська квасолева зернівка 9. Carposina niponensis Wisghm. Персикова плодожерка 10. Caryedon gonagra F., / C. Арахісова зернівка pallidus 11. Ceratitis capitata Wied. Середземноморська плодова муха 12. Ceroplastes japonicus Green. Японська воскова несправжня щитівка 13. Ceroplastes rusci L. Інжирова воскова несправжня щитівка 14. Dacus dorsalis Hend. Східна плодова муха 15. Diabrotica virgifera le Conte Західний кукурудзяний жук 16. Dinoderus bifoveolatus Woll. Несправжній короїд багатоїдний 17. Frankliniella occidentalis Західний квітковий трипс Perg. 18. Monochamus sp. sp. Всі види вусачів із роду Монохамус 19. Numonia pyrivorella Mats. Грушева вогнівка 20. Paralipsa gularis Zell. Насіннєва (арахісова) вогнівка 21. Pectinophora gossipiella Бавовникова міль Saund. 22. Pseudaulacaspis pentagona Тутова щитівка Targ. 23. Popillia japonica Newm. Японський жук 24. Rhagoletis pomonella Walsh. Яблунева муха 25. Sinoxylon sp.sp. Каптурники (всі види) 26. Spodoptera littoralis Boisd. Єгипетська бавовникова совка 27. Spodoptera litura F. Азіатська бавовникова совка 28. Trogoderma granarium Ev. Капровий жук 29. Zabrotes subfasciatus Boh. Бразильська зернівка

Б. Хвороби рослин

1. Atropellis sp.sp. Рак стовбурів та гілок сосни 2. Didymella ligulicola (K.F. Аскохітоз хризантем Baker, Dimock & D.H. Davis) von Arx, / Ascochyta chrysantemi F.L. Stevens 3. Ceratocystis fagacearum Всихання дуба (судинний мікоз) (Bretz) Hunt, / Chalara guercina Henry 4. Glomerella gossipii Edgerton, Антракноз бавовнику / Colletotrichum gossypii Southworth 5. Phymatotrichum omnivorum Техаська коренева гниль (Schear) Duggar 6. Tilletia (Neovossia) indica Індійська сажка пшениці Mitra (Mund) 7. Thecaphora solani Сажка картоплі (бульб) (Thirumulachar & O'Brien) Mordue, / Angiosorus solani (Thirumulachar O'Brien) 8. Corynebacterium tritici (Hutch Жовтий (слизистий) бактеріоз Burkh пшениці 9. Erwinia amylovora Burrill Бактеріальний опік плодових Winlsow et al. 10. Erwinia stewartii (Smith) Бактеріальне в'янення (вілт Dye, / Xanthomonas stewartii кукурудзи) (Smith) Dowson 11. Pseudomonas caryophylli Вілт гвоздики Burkholder 12. Ralstonia solanacearum Бура гниль картоплі (Smith) Yabuuchi et al. 13. Xanthomonas campestris pv. Жовта хвороба гіацинтів hyacinthi (Wakker) Dye 14. Xanthomonas campestris pv. Рак цитрусових citri (Hasse) Vauterin et al. 15. Xanthomonas campestris pv. Бактеріальний опік рису oryzae (Ishiyama) Swings et al. 16. Xanthomonas campestris pv. Бактеріальна смугастість рису oryzicola (Fang et al) Swings et al. 17. Andean potato latent virus Андійські латентні віруси картоплі 18. Beet necrotic yellow vein Різоманія буряка furovirus 19. Potato jellow dwarf virus Жовта карликовість картоплі 20. Potato vein-jellowing virus Вірус пожовтіння жилок картоплі 21. Bursaphelenchus xylophilus Соснова стовбурова нематода (Steiner et. Buhrer.) Nickle 22. Globodera pallida (Stone) Бліда картопляна нематода Mulvey et Stone 23. Heterodera glycines Ichinohe Соєва нематода 24. Meloidogyne chitwoodi Golden Колумбійська галова нематода et al.

В. Бур'яни

1. Ambrosia psilostachya D.C. Амброзія багаторічна 2. Ambrosia trifida L. Амброзія трироздільна 3. Helianthus californicus D.C. Соняшник каліфорнійський 4. Helianthus ciliaris D.C. Соняшник війчастий 5. Iva axillaris Pursh Бузинник пазушний (іва багаторічна) 6. Solanum elaeagnifolium Cav Паслін лінійнолистий 7. Solanum carolinense L. Паслін каролінський 8. Solanum triflorum Nutt Паслін триквітковий 9. Striga sp.sp. Стриги (всі види)

II. Карантинні організми, обмежено розповсюджені на території України

А. Шкідники рослин

1. Grapholitha molesta Busck. Східна плодожерка 2. Hyphantria cunea Drury. Американський білий метелик 3. Phthorimaea operculella Zell. Картопляна міль 4. Pseudococcus comstocki Kuw. Червчик Комстоку 5. Quadraspidiotus perniciosus Каліфорнійська щитівка Comst. 6. Viteus vitifolii Fitch. Виноградна філоксера

Б. Хвороби рослин

1. Diaporthe helianthi Munt. Фомопсис (сіра плямистість -Cvet. et al., / Phomopsis стебла) соняшника helianthi Munt. -Cvet. et al. 2. Diaporthe phaseolorum (Cke. et Рак стебла сої ELL.) Sacc. var. Caulivora Ath. Et Cald. 3. Drechslera maydis (Nissicado) Південний гельмінтоспоріоз Subran, / Helminthosporium кукурудзи, раса Т maydis Nisikado Miyake, / Bipolaris maydis (Nissicado) Shoem 4. Mycosphaerella linorum Naumov, Пасмо льону / Septoria linicola (Spegazzini) Garassini 5. Phialophora cinerescens Фіалофороз гвоздики Wollenweber van Beyma 6. Puccinia horiana P. Hennings Біла іржа хризантем 7. Synchytrium endobioticum Рак картоплі (Schilbersky) Percival 8. Plum pox potyvirus, / Sharka Віспа (шарка) слив virus 9. Globodera rostochiensis Золотиста картопляна нематода (Woll) M. et St.

В. Бур'яни

1. Acroptilon repens L. Гірчак рожевий (повзучий) 2. Ambrosia artemisiifolia L. Амброзія полинолиста 3. Cenchrus pauciflorus Benth. Ценхрус якорцевий (tribuloides L.) (малоквітковий) 4. Cuscuta sp.sp. Повитиці (всі види) 5. Solanum rostratum Dunal. Паслін колючий

III. Потенційно шкідливі організми, які потребують вивчення

А. Шкідники рослин

1. Aonidiella aurantii Mask. Червона померанцева щитівка 2. Bemisii tabaci Gen. Тютюнова (бавовникова) білокрилка 3. Chionaspis furfura Fitch. Лускова щитівка 4. Conotrachilus nenaphar Hb. Плодовий довгоносик 5. Epitrix tuberis Centner. Жуки-блішки бульбочкові 6. Ips subelongatus Motsch. Великий модриновий короїд 7. Liriomiza trifolii Burgess. Американський конюшинний або хризантемний мінер 8. Pantomorus leucoloma Dejean Білокаймовий жук 9. Phaenops guttulata Gebl. Модринова златка 10. Premnotrypes sp.sp. Андійські картопляні довгоносики 11. Scolytus moravitzi Sem. Заболонник Моравіца 12. Trips palmi Karny. Пальмовий трипс 13. Trogoderma angustum Sol. Трогодерма ангустум (вузька) 14. Trogoderma ballfinchae Beal. Трогодерма балфинхус 15. Trogoderma grassmani Beal. Трогодерма грасмані 16. Trogoderma longisetosum Ch. Трогодерма лонгісетозум (довгощетинна) 17. Trogoderma ornatum Say. Трогодерма орнатум (забарвлена) 18. Trogoderma simplex Yayne. Трогодерма симплекс (проста) 19. Trogoderma sternale Jayne. Трогодерма стернале 20. Xylotrechus altaicus Gebl. Алтайський модриновий вусач

Б. Хвороби рослин

1. Cercospora kikuchii Mats et Пурпурний церкоспороз сої Tom. Gard. 2. Stenocarpella macrospora Диплодіоз кукурудзи (Earle) Sutton, / S. Maydis (Berkeley) Sutton, / Diplodia macrospora Earle, / D. maydis Berkeley Saccardo, / D. zeae (Schwinitz) Leveille 3. Phoma andina Turkensteen Андійський фомоз картоплі 4. Phoma exigua Desmazieres var. Гангрена картоплі foveata (Foiste) Boerema, / Phoma foveata Foister 5. Phytophthora fragariae Hickman Фітофтороз коренів суниці 6. Phytophtora megasperma Фітофторозна гниль сої Drechsler sp. glycines, / P. Megasperma var. sojae Hildebrand 7. Clavibacter michiganensis Бактеріальна кільцева гниль subsp sepedonicum картоплі (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. 8. Xylella fastidiosa Wells et Бактеріоз винограду (хвороба al. Пірса) 9. Xylophilus ampelinus Бактеріальне в'янення винограду (Panagopoulos) Willems et al., / Xanthomonas ampelina Panagopoulos 10. Barley mosaic Мозаїка ячменю 11. Barley stripe mosaic virus Штрихувата мозаїка ячменю 12. Citrus tristeza closterovirus Тристеця цитрусових 13. Chrysanthemum stund viroid Карликовість хризантем 14. Grapevine flavescence doree Золотисте пожовтіння винограду phytoplasma 15. Maize dwarf mosaic virus Карликова мозаїка кукурудзи 16. Peach latent mosaic viroid, Мозаїка персика (американська) / Peach mosaic virus (American) 17. Plum American line pattern Лінійна мозаїка сливи ilarvirus, / Plum line (американська) pattern virus (American) 18. Tomato spotted wilt virus Плямистий вілт томатів 19. Wheat stripte mosaic virus Штрихувата мозаїка пшениці 20. Wheat spindle streak virus Веретеноподібно-смугаста мозаїка пшениці 21. Wheat rosette mosaic Американська (грунтова) мозаїка пшениці 22. Nacobbus aberrans (Thorne) Несправжня галова нематода Thorne & Alien 23. Radopholus citrophilus Свердлова нематода Huettel et al.

В. Бур'яни

1. Bidens bipinnata L. Череда двічіпірчаста 2. Bidens pilosa L. Череда волосиста 3. Diodia terres Walt. Діодія валькувата 4. Echinochloa orizoides Azd. Плоскуха рисова 5. Euphorbia dentata Minch. Молочай зубчастий 6. Polygonum pensylvanicum L. Гірчак пенсільванський 7. Raimania laciniata Rose. Райманія розсічена 8. Sida spinosa L. Сіда колюча (грудника) 9. Sicyos angulatus L. Сіціос кутастий 10. Sorghum halepense L. Pers. Сорго алепське, гумай 11. Ypomea hederaseae L. Jacg. Іпомея плющоподібна 12. Ypomea lacunosa L. Іпомея лакуноза

Приложение N 2 к Соглашению между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства Литовской Республики о сотрудничестве в области карантина растений

Перечень вредных организмов, имеющих карантинное значение в Украине

Карантинные организмы, отсутствующие на территории Украины

А. Вредители растений

1. Acleris variana Fernand Восточная черноголовая листовертка-почкоед 2. Acleris gloverana Walsingham Западная черноголовая листовертка-почкоед 3. Agrilus mali Mats. Яблонная златка 4. Bruchidius incarnatus Boh. Египетская гороховая зерновка 5. Callosobruchus analis F. Азиатская многоядная зерновка 6. Callosobruchus chinensis L. Китайская зерновка 7. Callosobruchus maculatus F. Четырехпятнистая зерновка 8. Callosobruchus phaseoli Gyll. Индийская фасолевая зерновка 9. Carposina niponensis Wisghm. Персиковая плодожорка 10. Caryedon gonagra F., / C. Арахисовая зерновка pallidus 11. Ceratitis capitata Wied. Средиземноморская плодовая муха 12. Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка 13. Ceroplastes rusci L. Инжировая восковая ложнощитовка 14. Dacus dorsalis Hend. Восточная плодовая муха 15. Diabrotica virgifera le Conte Западный кукурузный жук 16. Dinoderus bifoveolatus Woll. Ложный короед многоядный 17. Frankliniella occidentalis Западный цветочный трипс Perg. 18. Monochamus sp. sp. Все виды усачей из рода Монохамус 19. Numonia pyrivorella Mats. Грушевая огневка 20. Paralipsa gularis Zell. Семенная (арахисовая) огневка 21. Pectinophora gossipiella Хлопковая моль Saund. 22. Pseudaulacaspis pentagona Тутовая щитовка Targ. 23. Popillia japonica Newm. Японский жук 24. Rhagoletis pomonella Walsh. Яблонная муха 25. Sinoxylon sp.sp. Каптурники (все виды) 26. Spodoptera littoralis Boisd. Египетская хлопковая совка 27. Spodoptera litura F. Азиатская хлопковая совка 28. Trogoderma granarium Ev. Капровый жук 29. Zabrotes subfasciatus Boh. Бразильская зерновка

Б. Болезни растений

1. Atropellis sp.sp. Рак стволов и веток сосны 2. Didymella ligulicola (K.F. Аскохитоз хризантем Baker, Dimock & D.H. Davis) von Arx, / Ascochyta chrysantemi F.L. Stevens 3. Ceratocystis fagacearum Усыхание дуба (сосудистый микоз) (Bretz) Hunt, / Chalara guercina Henry 4. Glomerella gossipii Edgerton, Антракноз хлопчатника / Colletotrichum gossypii Southworth 5. Phymatotrichum omnivorum Техасская корневая гниль (Schear) Duggar 6. Tilletia (Neovossia) indica Индийская головня пшеницы Mitra (Mund) 7. Thecaphora solani Головня картофеля (клубней) (Thirumulachar & O'Brien) Mordue, / Angiosorus solani (Thirumulachar O'Brien 8. Corynebacterium tritici Желтый (слизистый) бактериоз (Hutch) Burkh пшеницы 9. Erwinia amylovora Burrill Бактериальный ожог плодовых Winlsow et al. 10. Erwinia stewartii (Smith) Бактериальное увядание (вилт) Dye, / Xanthomonas stewartii кукурузы (Smith) Dowson 11. Pseudomonas caryophylli Вилт гвоздики Burkholder 12. Ralstonia solanacearum Бурая гниль картофеля (Smith) Yabuuchi et al. 13. Xanthomonas campestrispv. Желтая болезнь гиацинтов hyacinthi (Wakker) Dye 14. Xanthomonas campestrispv. Рак цитрусовых citri (Hasse) Vauterin et al. 15. Xanthomonas campestris pv. Бактериальный ожог риса oryzae (Ishiyama) Swings et al. 16. Xanthomonas campestris pv. Бактериальная полосатость риса oryzicola (Fang et al. Swings et al. 17. Andean potato latent virus Андийские латентные вирусы картофеля 18. Beet necrotic yellow vein Ризомания свеклы furovirus 19. Potato jellow dwarf virus Желтая карликовость картофеля 20. Potato vein-jellowing virus Вирус пожелтения жилок картофеля 21. Bursaphelenchus xylophilus Сосновая стволовая нематода (Steiner et. Buhrer.) Nickle 22. Globodera pallida (Stone) Бледная картофельная нематода Mulvey et Stone 23. Heterodera glycines Ichinohe Соевая нематода 24. Meloidogyne chitwoodi Golden Колумбийская галловая нематода et al.

В. Сорняки

1. Ambrosia psilostachya D.C. Амброзия многолетняя 2. Ambrosia trifida L. Амброзия трехраздельная 3. Helianthus californicus D.C. Подсолнечник калифорнийский 4. Helianthus ciliaris D.C. Подсолнечник реснитчатый 5. Iva axillaris Pursh Бузинник пазушный (ива многолетняя) 6. Solanum elaeagnifolium Cav Паслен линейнолистый 7. Solanum carolinense L. Паслен каролинский 8. Solanum triflorum utt Паслен трехцветковый 9. Striga sp.sp. Стриги (все виды)

Карантинные организмы, ограниченно распространенные на территории Украины

А. Вредители растений

1. Grapholitha molesta Busck. Восточная плодожорка 2. Hyphantria cunea Drury. Американская белая бабочка 3. Phthorimaea operculella Zell. Картофельная моль 4. Pseudococcus comstocki Kuw. Червец Комстока 5. Quadraspidiotus perniciosus Калифорнийская щитовка Comst. 6. Viteus vitifolii Fitch. Виноградная филлоксера

Б. Болезни растений

1. Diaporthe helianthi Munt. Фомопсис (серая пятнистость -Cvet. et al., / Phomopsis стеблей) подсолнечника helianthi Munt.-Cvet. et al. 2. Diaporthe phaseolorum (Cke. Рак стеблей сои et ELL.) Sacc. var. Caulivora Ath. Et Cald. 3. Drechslera maydis (Nissicado) Южный гельминтоспориоз Subran, / Helminthosporium кукурузы, раса Т maydis Nisikado Miyake, / Bipolaris maydis (Nissicado) Shoem 4. Mycosphaerella linorum Naumov, Пасмо льна / Septoria linicola (Spegazzini) Garassini 5. Phialophora cinerescens Фиалофороз гвоздики Wollenweber van Beyma 6. Puccinia horiana P. Hennings Белая ржавчина хризантем 7. Synchytrium endobioticum Рак картофеля (Schilbersky) Percival 8. Plum pox potyvirus, / Sharka Оспа (шарка) слив virus 9. Globodera rostochiensis (Woll Золотистая картофельная нематода M. et St.

В. Сорняки

1. Acroptilon repens L. Горчак розовый (ползучий) 2. Ambrosia artemisiifolia L. Амброзия полынолистная 3. Cenchrus pauciflorus Benth. Ценхрус якорцевый (tribuloides L.) (малоцветковый) 4. Cuscuta sp.sp. Повилики (все виды) 5. Solanum rostratum Dunal. Паслен колючий

Потенциально опасные организмы, требующие изучения

А. Вредители растений

1. Aonidiella aurantii Mask. Красная померанцевая щитовка 2. Bemisii tabaci Gen. Табачная (хлопковая) белокрылка 3. Chionaspis furfura Fitch. Чешуйчатая щитовка 4. Conotrachilus nenaphar Hb. Плодовый долгоносик 5. Epitrix tuberis Gentner. Жуки-блошки клубеньковые 6. Ips subelongatus Motsch. Большой модриновый короед 7. Liriomiza trifolii Burgess. Американский клеверный или хризантемный минер 8. Pantomorus leucoloma Dejean Белокаемчатый жук 9. Phaenops guttulata Gebl. Модриновая златка 10. Premnotrypes sp.sp. Андийские картофельные долгоносики 11. Scolytus moravitzi Sem. Заболонник Моравица 12. Trips palmi Karny. Пальмовый трипс 13. Trogoderma angustum Sol. Трогодерма ангустум (узкая) 14. Trogoderma ballfinchae Beal. Трогодерма балфинхус 15. Trogoderma grassmani Beal. Трогодерма грасмани 16. Trogoderma longisetosum Ch. Трогодерма лонгисетозум (длинощетинистая) 17. Trogoderma ornatum Say. Трогодерма орнатум (крашеная) 18. Trogoderma simplex Yayne. Трогодерма симплекс (простая) 19. Trogoderma sternale Jayne. Трогодерма стернале 20. Xylotrechus altaicus Gebl. Алтайский модриновый усач

Б. Болезни растений

1. Cercospora kikuchii Mats et Пурпурный церкоспороз сои Tom. Gard. 2. Stenocarpella macrospora Диплодиоз кукурузы (Earle) Sutton, / S. maydis (Berkeley) Sutton, / Diplodia macrospora Earle, / D. maydis Berkeley Saccardo, / D. zeae (Schwinitz) Leveille 3. Phoma andina Turkensteen Андийский фомоз картофеля 4. Phoma exigua Desmazieres var. Гангрена картофеля foveata (Foister) Boerema, / Phoma foveata Foister 5. Phytophthora fragariae Hickman Фитофтороз корней земляники 6. Phytophtora megasperma Фитофторозная гниль сои Drechsler sp. glycines, / P. Megasperma var. sojae Hildebrand 7. Clavibacter michiganensis Бактериальная кольцевая гниль subsp sepedonicum картофеля (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. 8. Xylella fastidiosa Wells et Бактериоз винограда (болезнь al. Пирса) 9. Xylophilus ampelinus Бактериальное увядание винограда (Panagopoulos) Willems et al., / Xanthomonas ampelina Panagopoulos 10. Barley mosaic Мозаика ячменя 11. Barley stripe mosaic virus Полосатая мозаика ячменя 12. Citrus tristeza closterovirus Тристеца цитрусовых 13. Chrysanthemum stund viroid Карликовость хризантем 14. Grapevine flavescence doree Золотистое пожелтение винограда phytoplasma 15. Maize dwarf mosaic virus Карликовая мозаика кукурузы 16. Peach latent mosaic viroid, Мозаика персика (американская) / Peach mosaic virus (American) 17. Plum American line pattern Линейная мозаика сливы ilarvirus, / Plum line (американская) pattern virus (American) 18. Tomato spotted wilt virus Пятнистый вилт томатов 19. Wheat stripte mosaic virus Полосатая мозаика пшеницы 20. Wheat spindle streak virus Веретеновидно-полосатая мозаика пшеницы 21. Wheat rosette mosaic Американская (почвенная) мозаика пшеницы 22. Nacobbus aberrans (Thorne) Ложная галловая нематода Thorne & Allen 23. Radopholus citrophilus Свердловая нематода Huettel et al.

В. Сорняки

1. Bidens bipinnata L. Череда дваждыперистая 2. Bidens pilosa L. Череда волосистая 3. Diodia terres Walt. Диодия вальковатая 4. Echinochloa orizoides Azd. Плоскуха рисовая 5. Euphorbia dentata Minch. Молочай зубчатый 6. Polygonum pensylvanicum L. Горчак пенсильванский 7. Raimania laciniata Rose. Раймания рассеченая 8. Sida spinosa L. Сида колючая (грудника) 9. Sicyos angulatus L. Сициос угловатый 10. Sorghum halepense L. Pers. Сорго алепское, гумай 11. Ypomea hederaseae L. Jacg. Ипомея плющевидная 12. Ypomea lacunosa L. Ипомея лакуноза

APPROVED by the Minister of Agriculture 2000 11 20, Order No. 315

Annex 1

HARMGUL FOR THE PLANTS ORGANISMS PROHIBITED TO INTRODUCE AND SPREAD IN LITHUANIA

I. HARMFUL ORGANISMS NOT FOUND IN LITHUANIA

1. Inects, mites and nematodes at the all stages of the development:

1.1. Acleris spp. (non-European); 1.2. Amauromyza maculosa (Malloch); 1.3. Anoplophora glabripennis (Motschulsky); 1.4. Anoplophora chinensis (Thomson); 1.5. Anoplophora malasiaca (Forster); 1.6. Arrhenodes minutus Drury; 1.7. Bemisia tabaci Genn (European and non-European); 1.8. Blitopertha orientalis (Waterhouse); 1.9. Cacoecimorpha pronubana Hubner; 1.10. Callosobruchus chinensis L.; 1.11. Callosobruchus maculatus F.; 1.12. Cicadellidae (non European), known as vectors of the Pirs disease (Xylella fastidiosa): 1.12.1. Carneocephala fulgida Nottingham; 1.12.2. Draeculacephala minerva Ball; 1.12.3. Graphocephala atropunctata (Signoret); 1.13. Choristoneura spp. (non European); 1.14. Conotrachelus nenuphar (Herbst); 1.15. Diabrotica barberi Smith & Lawrence; 1.16. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber; 1.17. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim; 1.18. Diabrotica virgifera Le Conte; 1.19. Globodera pallida (Stone) Behrens; 1.20. Helicoverpa armigera (Hubner); 1.21. Helicoverpa zea (Boddie); 1.22. Hirschmanniella spp., except Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey; 1.23. Hyphantria cunea (Drury); 1.24. Liriomyza sativae (Blanchard); 1.25. Liriomyza huidobrensis (Blanchard); 1.26. Liriomyza trifolii (Burgess); 1.27. Longidorus spp., except Longidorus elongatus (de Man) Thorne-Swanger; 1.28. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (all population); 1.29. Meloidogyne fallax Karsen; 1.30. Monochamus spp. (non European); 1.31. Myndus crudus Van Duzee; 1.32. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen; 1.33. Opogona sacchari (Bojer); 1.34. Premnotrypes spp. (non European); 1.35. Pseudopithyophtorus minutissimus (Zimmermann); 1.36. Pseudopithyophtorus pruinosus (Eichhoff); 1.37. Popillia japonica (Newman); 1.38. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi; 1.39. Scaphoideus luteolus (Van Duzee); 1.40. Spodoptera eridania (Cramer); 1.41. Spodoptera littoralis (Boisduval); 1.42. Spodoptera frugiperda (Smith); 1.43. Spodoptera litura (Fabricius); 1.44. Thrips palmi Karny (European and non European); 1.45. Tephritidae (non European): 1.45.1. Anastrepha fraterculus (Widemann); 1.45.2. Anastrepha ludens (Loew); 1.45.3. Anastrepha obliqua Masquart; 1.45.4. Anastrepha suspensa (Loew); 1.45.5. Dacus ciliatus Loew; 1.45.6. Bactrocera cucurbitae Coquillett; 1.45.7. Bactrocera dorsalis Hendel; 1.45.8. Bactrocera tryoni (Froggartt); 1.45.9. Bactrocera tsuneonis Miyake; 1.45.10. Bactrocera zonata (Saunders); 1.45.11. Euphranta canadensis (Loew); 1.45.12. Trirhithromyia cyanescens Bezzi; 1.45.13. Ceratitis capitata (Wiedermann); 1.45.14. Ceratitis quinaria Bezzi; 1.45.15. Ceratitis rosa (Karsch); 1.45.16. Euphranta japonica Ito; 1.45.17. Rhagoletis cingulata (Loew); 1.45.18. Rhagoletis completa Cresson; 1.45.19. Rhagoletis fausta (Osten-Sacken); 1.45.20. Rhagoletis indifferens Curran; 1.45.21. Rhagoletis mendax Curran; 1.45.22. Rhagoletis pomonella Walsh; 1.45.23. Rhagoletis ribicola Doane; 1.45.24. Rhagoletis suavis (Loew); 1.46. Trogoderma granarium Everts; 1.47. Xiphinema spp.

2. Bacteria:

2.1. Xylella fastidiosa (Wells et al.); 2.2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

3. Fungi:

3.1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt; 3.2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel; 3.3. Cronartium spp. (non European); 3.4. Endocronartium harknessii J.P.More; 3.5. Botryosphaeria laricina (K.Sawada) Y.Zhang 3.6. Gymnosporangium spp. (non European); 3.7. Phellinus weirii (Murrill) R.L.Gilbertson; 3.8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis; 3.9. Melampsora medusae Thumen; 3.10. Monilinia fructicola (Winter) Honey; 3.11. Mycosphaerella larici-leptolepidis K. Ito et al.; 3.12. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson; 3.13. Phoma andina Turkensteen; 3.14. Phylosticta solitaria Ell. & Evern.; 3.15. Septoria lycopersici Speg var. malagutii Ciccarone et Boerema; 3.16. Thecaphora solani (Thir. & O'Brien) Mordue; 3.17. Tilletia indica Mitra; 3.18. Trechispora brinkmannii (Bresad.) D.P.Rogers & H.S.Jacson.

4. Viruses and virus like organisms:

4.1. Apple proliferation mycoplasm; 4.2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm; 4.3. Beet necrotic yellow vein furovirus (Rhizomania); 4.4. Pear decline mycoplasm; 4.5. Elm phloem necrosis phytoplasm; 4.6. Potatoe viruses and virus like organisms: 4.6.1. Andean potato latent virus; 4.6.2. Andean potato mottle virus; 4.6.3. Arracacha potato B, oca strain; 4.6.4. Potato black ringspot virus; 4.6.5. Potato spindle tuber viroid; 4.6.6. Potato virus T; 4.6.7. Non European isolated potato viruses A, M, S, V, X, ir Y (including Yo, Yn ir Yc) and Potato leaf roll virus; 4.7. Tobacco ringspot virus; 4.8. Tomato ringspot virus; 4.9. Tomato spotted wilt virus / Impatiens necrotic spot virus; 4.10. Virses and virus like organisms harmful for the Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.: 4.10.1. Blueberry leaf mottle virus; 4.10.2. Cherry rasp leaf virus (American); 4.10.3. Peach mosaic virus (American); 4.10.4. Peach phony rickettsia; 4.10.5. Peach rosette mosaic virus; 4.10.6. Peach rosette mycoplasm; 4.10.7. Peach X-disease mycoplasm; 4.10.8. Peach yellows mycoplasm; 4.10.9. Plum line pattern virus (American); 4.10.10. Strawberry latent "C" virus; 4.10.11. Strawberry vein banding virus; 4.10.12. Strawberry witches' broom mycoplasm; 4.10.13. Non European viruses and virus like organisms harmful for the Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.); 4.11. Viruses distributed by Bemisia tabaci Genn.: 4.11.1. Bean golden mosaic virus; 4.11.2. Cowpea mild mottle virus; 4.11.3. Lettuce infectious yellow virus; 4.11.4. Pepper mild virus; 4.11.5. Squash leaf curl virus; 4.11.6. Euphorbia mosaic virus; 4.11.7. Florida tomato virus.

5. Parazitic plants - Arceuthobium spp. (non European).

II. HARMFUL ORGANISMS, LIMITED DISTRIBUTED IN LITHUANIA

6. Insects, mates and nematodes in all stages of their development:

6.1. Frankliniella occidentalis Pergande; 6.2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; 6.3. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach).

7. Fungi - Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

8. Bacteria - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

III. QUARANTINE WEEDS

9. Quarantine weeds:

9.1. Acroptilon repens (L.) DC; 9.2. Ambrosia spp.; 9.3. Cuscuta spp.; 9.4. Cenchrus pauciflorus Benth; 9.5. Iva axillaris Pursh.; 9.6. Sida spinosa L.; 9.7. Solanum carolinense L.; 9.8. Solanum elaeagnifolium Cav.; 9.9. Solanum rostratum Dun.; 9.10. Solanum triflorum L.; 9.11. Striga spp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- |1. Експортер та його адреса |2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ | |Name and adress of the exporter |PHYTOSANITARY CERTIFICATE | | | N | |-------------------------------------------+-----------------------------------------------------| | |4. В організацію карантину і захисту рослин | | |______________________ (країна-імпортер) | |3. Імпортер та його адреса |То Quarantine and Plant Protection | |Declared name and adress of consignee |Organization of __________ (country of import) | | |-----------------------------------------------------| | |5. Місце походження | | |Place of origin | |-------------------------------------------+-----------------------------------------------------| |6. Пункт увезення | УКРАЇНА | |Declared point of entry | UKRAINE | |-------------------------------------------| | | | Державна служба з карантину рослин України | |7. Спосіб транспортування | State Servise on Quarantine of Plants in Ukraine | |Declared means of conveyance | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. Маркування, назва підкарантинного матеріалу, ботанічна назва рослин |9. Кількість| |Marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants|Quantity | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені вище рослини, рослинні продукти чи інші регульовані | |матеріали були перевірені та/або пройшли експертизу у відповідності до необхідних офіційних | |процедур і вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, | |та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи і регульовані | |некарантинні шкідливі організми. | |This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above | |have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered| |to de free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform | |with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those | |for regulated non-quarantine pests. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |11. Додаткова декларація | |Additional declaration | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗНЕЗАРАЖЕННЯ |18. Місце оформлення | | Disinfestation and/or disinfection treatment |Place of issue | |----------------------------------------------------------------------| | |12. Обробка |Дата | |Treatment |Date | |----------------------------------------------------------------------| | |13. Хімічна |14. Експозиція |Прізвище | |(діюча речовина) |та температура |держінспектора | |Chemical |Duration |Name of | |(active ingredient) |and temperature |authorized officer | |----------------------------------------------------------------------| | |15. Концентрація |16. Дата |Підпис інспектора | |Concentration |Date |Signature of | |----------------------------------------------------------------------|authorized officer | |17. Додаткова інформація | | |Additional information |Штамп | | |Stamp | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- |1. Експортер та його адреса |2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ НА РЕЕКСПОРТ | |Name and adress of the exporter |PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT | | | N | |-------------------------------------------+-----------------------------------------------------| | |4. В організацію карантину і захисту рослин | | |______________________ (країна-імпортер) | |3. Імпортер та його адреса |То Quarantine and Plant Protection | |Declared name and adress of consignee |Organization of __________ (country of import) | | |-----------------------------------------------------| | |5. Місце походження | | |Place of origin | |-------------------------------------------+-----------------------------------------------------| |6. Пункт увезення | УКРАЇНА | |Declared point of entry | UKRAINE | |-------------------------------------------| | | | Державна служба з карантину рослин України | |7. Спосіб транспортування | State Servise on Quarantine of Plants in Ukraine | |Declared means of conveyance | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. Маркування, назва підкарантинного матеріалу, ботанічна назва рослин |9. Кількість| |Marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants|Quantity | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені вище рослини, рослинні продукти чи інші регульовані | |матеріали були імпортовані (країна реекспорту) ________________ з ________________ (країна | |походження) у супроводі фітосанітарного сертифіката N ___________ оригінал затверджена копія, які| |додаються до цього сертифікату, що вони були упаковані переупаковані в оригінальну нову упаковку,| |що визначено оригінальним фітосанітарним сертифікатом і додатковим інспектуванням визнано їх | |відповідність діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, а також засвідчено, що при їх | |зберіганні в Україні вантаж не був підданий ризику інфікування чи зараження. | |This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above | |_____________ where imported into (countracting party of re-export) ________________ from _______| |________ (countracting party of origin) covered by Phytosanitary certificate N ____________ in | |original certified true cop of which is attached to this certificate; that they are packed | |repacked in original new containers, that based on the original phytosanitary certificate and | |additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements| |of the importing contracting party, and that during storage in _____________________ (contracting| |party of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or | |infection. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |11. Додаткова декларація | |Additional declaration | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗНЕЗАРАЖЕННЯ |18. Місце оформлення | | Disinfestation and/or disinfection treatment |Place of issue | |----------------------------------------------------------------------| | |12. Обробка |Дата | |Treatment |Date | |----------------------------------------------------------------------| | |13. Хімічна |14. Експозиція |Прізвище | |(діюча речовина) |та температура |держінспектора | |Chemical |Duration |Name of | |(active ingredient) |and temperature |authorized officer | |----------------------------------------------------------------------| | |15. Концентрація |16. Дата |Підпис інспектора | |Concentration |Date |Signature of | |----------------------------------------------------------------------|authorized officer | |17. Додаткова інформація | | |Additional information |Штамп | | |Stamp | ---------------------------------------------------------------------------------------------------