Agreement On Cooperation In the Field of Agriculture between

ACORD din 3 august 1998 între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul agriculturii

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 5 februarie 1999

Guvernul României şi Guvernului Statului Israel, denumite în continuare părţi contractante,

constiente de necesitatea dezvoltării şi diversificarii cooperarii dintre cele doua tari în domenii de interes reciproc,

convinse de importanţa largirii cooperarii bilaterale în domeniul agriculturii, productiei agricole şi cercetării,

au convenit urmatoarele:

Articolul 1

Părţile contractante sunt de acord sa încurajeze cooperarea în diferite domenii ale agriculturii şi cercetării agricole de interes reciproc.
Cooperarea tehnica şi stiintifica din agricultura va fi realizata prin programe de cercetare în domeniul protectiei solului, controlului poluarii surselor de apa, cresterii potentialului de productie al culturilor de cereale, culturii pomilor fructiferi, viticulturii şi culturilor de sera.

Părţile contractante vor incuraja elaborarea, în comun, de studii şi proiecte privind implementarea tehnologiilor moderne.
Cooperarea se va realiza prin schimb de specialisti, programe comune de cercetare, studii şi proiecte, precum şi prin schimbul de material genetic animal şi vegetal cu valoare biologica ridicata.

Părţile contractante vor incuraja schimbul de documentaţii specifice şi pregătirea specialistilor agricoli în unităţi de profil din fiecare tara.
Activităţile propuse prin prezentul acord vor fi implementate pe bază de reciprocitate, în echivalent valoric sau cu finantarea asigurata de către organisme internationale (F.A.O., P.N.U.D., O.N.U.D.I.).

Cele doua părţi vor lua măsuri pentru identificarea surselor financiare din fonduri şi de la organizaţii internationale, în vederea promovarii de proiecte agricole comune în cele doua tari.

Articolul 2

Părţile contractante vor incuraja investiţiile comune privind imbunatatirile funciare, producerea şi folosirea sistemelor de irigare prin picatura, cultivarea terenului prin utilizarea de tehnologii moderne, cooperarea în domeniul cresterii animalelor, în special a vacilor de lapte.

Articolul 3

Părţile contractante convin sa coopereze în organizarea şi specializarea unităţilor agricole mici şi mijlocii, prin reabilitare, restructurare şi management şi, de asemenea, prin pregătirea practica a specialistilor din societăţi române şi israeliene.

Domeniile specifice de pregatire practica şi condiţiile concrete pentru realizarea acestei activităţi vor fi convenite de comun acord de către cele doua părţi contractante.

Articolul 4

În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord, părţile contractante vor sprijini crearea unui grup mixt de lucru pe domenii specifice de activitate, format din cate trei reprezentanti pentru fiecare parte.

Grupul mixt de lucru se va reuni o dată la 2 sau 3 ani, după cum este necesar, la Bucureşti şi la Ierusalim, în vederea examinarii stadiului în care se afla obiectivele stipulate în acord şi definirii aspectelor financiare ale cooperarii.

Costurile necesare pentru organizarea grupului mixt de lucru vor fi suportate pe bază de reciprocitate, cheltuielile de transport international fiind suportate de către partea trimitatoare, iar cheltuielile privind cazarea, masa şi transportul intern, de către partea gazda.

Articolul 5

Acordul face obiectul aprobării sau ratificarii, în conformitate cu cerinţele legale interne ale părţilor contractante.

Fiecare parte contractantă va notifica celeilalte părţi indeplinirea procedurilor legale pentru intrarea în vigoare a acordului.

Data intrarii în vigoare a acordului va fi data ultimei notificari.

Articolul 6

Prezentul acord va avea o valabilitate de 5 ani şi va fi prelungit în mod automat pentru perioade suplimentare de 5 ani fiecare, dacă nici una dintre părţi nu îl denunta prin notificare scrisa celeilalte părţi, prin canale diplomatice, cu şase luni înainte de expirarea perioadei respective.

Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va afecta realizarea programelor, proiectelor şi contractelor care au fost definitivate pe durata valabilităţii acestuia şi care sunt în curs de executare, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.

Semnat la Ierusalim la data 3 august 1998, care corespunde cu 11th AV 5758, în doua exemplare originale, în limbile română, ebraica şi engleza, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul României,
RADU VASILE,
PRIM-MINISTRU

Pentru Guvernul Statului Israel,
BENJAMIN NETANYAHU,
PRIM-MINISTRU