Intergovernmental Agreement Between Bulgaria And Romania On Early Notification Of Nuclear Accidents

Filename: 1997-BulgariaRomania-NuclearEmergencytxt

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНО УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ЯДРЕНА АВАРИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Source: https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-13097981/...

Обн. ДВ. бр.17 от 11 Февруари 1998г.

Правителството на Република България и правителството на Румъния, наричани по-нататък "страни",

желаейки да развиват приятелските и добросъседските отношения и сътрудничеството между Република България и Румъния,

съзнавайки значението на международното сътрудничество за гарантиране на безопасното използване на атомната енергия,

съзнавайки също необходимостта от навременно уведомяване за ядрена авария и от ограничаване на трансграничните последици,

имайки предвид, че Република България и Румъния са участнички в Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, приета във Виена на 26 септември 1986 г., наричана по-нататък "Конвенция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)", имайки предвид разпоредбите, отнасящи се до осигуряване на ядрената безопасност, на Конвенцията между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на опазването на околната среда, подписана в София на 9 декември 1991 г., и

твърдо решени да постигнат на тази основа договореност, която да улесни оперативното уведомяване в случай на ядрена авария, възникнала на териториите на страните, и да гарантира обмена на информация за ядрените съоръжения, се споразумяха за следното:

Област на приложение

Член 1

1. Това споразумение, когато се отнася до уведомяване при ядрена авария, се прилага по отношение на съоръженията и дейностите, посочени в чл. 1 и 3 на Конвенцията на МААЕ, както и за случаите, посочени в чл. 2, т. 3 на това споразумение.

2. Това споразумение, когато се отнася до обмена на информация, се прилага по отношение на съоръженията, посочени в чл. 1 от Конвенцията на МААЕ.

3. За тази цел всяка от страните изготвя и предоставя на другата страна списък на съоръженията и дейностите, разположени и действащи на нейна територия, в които ядрената енергия се използва за мирни цели. Този списък се допълва, когато започва изграждането на ново ядрено съоръжение или осъществяването на нова ядрена дейност.

Уведомяване при ядрена авария

Член 2

1. В случай на авария, възникнала на територията на една от страните в съоръжения или при дейности, посочени в чл. 1 на Конвенцията на МААЕ, която води или може да доведе до пренос на радиоактивен материал на територията на другата страна, първата страна незабавно уведомява за това другата страна и й предоставя цялата информация, с която разполага, съгласно чл. 5 на Конвенцията на МААЕ.

2. Страните взаимно се уведомяват във възможно най-кратък срок за всички случаи на ядрени аварии, различни от тези, посочени в т. 1 на този член, които по преценка на страната, на чиято територията е станала аварията, могат да доведат до трансграничен пренос на радиоактивен материал, имащ от гледна точка на радиационната защита значение за другата страна.

3. Страните незабавно взаимно се уведомяват в случай, че на тяхна територия са регистрирани повишени нива на радиация спрямо Основните норми за радиационна защита на МААЕ, които не са причинени от съоръжения или дейности на територията на една от страните, но могат от гледна точка на радиационната защита да имат значение за другата страна.

Обмен на информация и консултации

Член 3

1. Страните обменят информация за съоръженията и дейностите, посочени в чл. 1 на това споразумение, както и друга техническа информация, отнасяща се до тези съоръжения, която може да бъде използвана в случай на авария, за преценка на последиците в страната, получила информацията, а така също и за вземането на необходимите мерки за защита на населението, имуществото и околната среда.

2. Обменът на информация, посочена в предходната точка, се отнася за ядрените съоръжения, разположени на територията на страните.

3. Страните могат да организират взаимни консултации по опита от експлоатацията на ядрените съоръжения, по процедурите за намеса при аварийна радиологична обстановка, по правилата за ядрена безопасност и радиационна защита, а така също и по данните за облъчване на специализирания персонал, работещ в тези съоръжения, на населението и на околната среда. Тези консултации могат да бъдат организирани по искане на една от страните.

Конфиденциалност на информацията

Член 4

Предоставената информация съгласно чл. 3, т. 1 има конфиденциален характер и не може да бъде използвана за търговски и други цели, засягащи интересите на една от страните, освен в случаите, когато страните изрично договорят друго.

Компетентни органи

Член 5

1. Компетентните органи на страните за изпълнение на разпоредбите на чл. 1, 2 и 3 от това споразумение са:

- от българска страна - Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели при Министерския съвет; и

- от румънска страна - Националната комисия за контрол на ядрената дейност към Министерството на водите, горите и опазването на околната среда.

2. Страните взаимно се информират при промяна на компетентните органи, определени в т. 1 на този член.

3. Конкретните задължения по прилагане на това споразумение на компетентните органи на страните и мерките по изпълнение на тези задължения са дадени в приложения № 1-5, които са неразделна част от споразумението.

Уреждане на спорове

Член 6

Споровете по тълкуването или прилагането на това споразумение се решават в съответствие с разпоредбите на чл. 11, т. 1 и 2 от Конвенцията на МААЕ.

Отношение към други международни споразумения

Член 7

Това споразумение не засяга правата и задълженията на страните, произтичащи от други международни споразумения в тази област, в които страните са участнички.

Изменения и допълнения

Член 8

Това споразумение може да бъде изменяно или допълвано по съгласие на страните. Измененията и допълненията влизат в сила по реда на чл. 9 и 10 от това споразумение.

Влизане в сила и действие на споразумението

Член 9

1. Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила тридесет дни след датата на получаване на втората от дипломатическите ноти, с които двете страни взаимно се информират, че са изпълнени необходимите вътрешно държавни изисквания за влизане в сила.

2. Споразумението може да бъде денонсирано. Денонсирането влиза в сила 12 месеца след писменото уведомяване за това от една от страните.

Временно прилагане

Член 10

Това споразумение се прилага временно от датата на неговото подписване до влизането му в сила.

Подписано в Козлодуй на 28 май 1997 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български и румънски език, като и двата текста имат еднаква сила.

Приложение № 1

Мерки за изпълнение на задълженията с технически характер по чл. 1, 2 и 3 на споразумението от компетентните органи на двете страни

Компетентните органи на двете страни, определени в чл. 5 на споразумението, се задължават:

1. Да обменят списъци за съоръженията и дейностите, посочени в разпоредбите на това споразумение. Списъците се актуализират при изграждане на нови съоръжения и започване на нови дейности.

2. Да си предоставят взаимно в случай на ядрена авария данните, предвидени в приложение № 3, във възможно най-кратък срок писмено или по всякакъв друг начин. Информацията се изпраща до пунктовете за връзка, определени в приложение № 4, и задължително съдържат данните, посочени в приложение № 3.

3. Да обменят информацията, съгласно чл. 3 от споразумението, специфицирана в приложение № 5.

4. Да актуализират информацията, съдържаща се в приложенията, винаги когато е необходимо.

5. Да определят координатори по изпълнение на споразумението от всяка от страните, за което взаимно се уведомяват. Задължението за уведомяване се отнася и за всички случаи на смяна на координатора.

Приложение № 2

Списък на ядрените съоръжения и дейности, които са обект на това споразумение

Република България:

1. АЕЦ "Козлодуй".

2. Хранилище за отработено гориво, Козлодуй.

3. Хранилище за радиоактивни отпадъци с ниска и средна активност, Козлодуй.

4. Изследователски реактор ИРТ - 2000, София.

5. Национално хранилище за радиоактивни отпадъци с ниска и средна активност - гр. Нови хан.

Румъния:

1. АЕЦ "Черна вода".

2. Изследователски реактор VVRS, IFА - Букурещ.

3. Изследователски реактор TRIGА, ICN - Питещ.

4. Завод за горивни елементи ICN - Питeщ.

5. Инсталация за конверсия, завод "R" - Фелдиоара.

6. Станция за преработка на радиоактивни отпадъци IFA - Букурещ.

7. Станция за преработка на радиоактивни отпадъци ICN - Питещ.

8. Национално хранилище за радиоактивни отпадъци с ниска и средна активност.

Приложение № 3

Информация за ядрени аварии в случай на всяка авария в съоръжения и дейности, включени в обхвата на това споразумение, която предизвиква обявяването на аварийно състояние извън площадката или е класифицирана като ниво 3 и по-високо по МСЯС на МААЕ, и при измервания на радиоактивността на околната среда, които предизвикват обявяването на национално аварийно състояние, следващата информация ще бъде предоставена по подходящ начин и във форма, достъпна в момента на уведомяване:

1. времето, точното място, когато това е целесъобразно, и характерът на аварията;

2. за какво съоръжение или вид дейност се отнася;

3. предполагаема или установена причина и предвидимо развитие на ядрената авария;

4. общите характеристики на радиоактивното изхвърляне, включително, доколкото това практически е възможно и целесъобразно, характерът, вероятните физически и химически форми, а също така и количеството, съставът и ефективната височина на радиоактивното изхвърляне;

5. сведения за съществуващите и прогнозните метеорологични и хидроложки условия, необходими за прогнозирането на разсейването на фактическото или вероятното радиоактивно изхвърляне;

6. резултати от мрежата за радиационен мониторинг на околната среда;

7. взети или планирани защитни мерки извън площадката;

8. предвидимо поведение по време на радиоактивното изхвърляне.

Цялата налична информация ще бъде предоставяна през подходящи интервали, не по-големи от 12 часа, и когато е необходимо, ще бъде допълвана с по-нататъшна информация за развитието на аварийната ситуация, включително за нейното предвидимо или действително прекратяване.

Приложение № 4

Пунктове за връзка

В Република България:

Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели,

бул. "Шипченски проход" № 69,

1574 София, България

телефон: 003592/703057

телекс: 24272 НПВ БГ

телефакс: 003592/723523

В Румъния:

Национална комисия за контрол на ядрената дейност, бул. "Либертъци" № 12,

Сектор 5, Букурещ,

телефони: 00401/631.65.72

781.24.41

781.34.93

телекс: 11248 11457

телефакс: 00401/312.14.36

781.34.76

Приложение № 5

Информация за ядрените съоръжения

Следната информация ще бъде предоставена еднократно и нейната валидност ще бъде потвърждавана през януари всяка година със съответните промени за всяко едно от съоръженията от приложение № 2.

I. Обща информация

1. Название на съоръжението.

2. Местоположение и адрес.

3. Собственик.

4. Оператор.

5. Назначение.

6. Основни параметри на съоръжението.

7. Експлоатационно състояние към момента.

8. Описание на площадката (включително сеизмични, метеорологични и хидроложки характеристики).

9. Преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци.

10. Третиране на отработеното гориво.

II. Информация за ядрените реактори

1. Тип реактор.

2. Мощност.

3. Активна зона (обогатяване на свежото гориво, разчетна дълбочина на изгаряне, цикъл на зареждане, нуклиди в зоната).

4. Контрол и управление на реактора.

5. Корпус на реактора.

6. Средства за охлаждане и контури на охлаждане (първичен и вторичен).

7. Парна турбина.

8. Допустими и фактически изхвърляния на радиоактивни вещества в околната среда за определен период.

9. Вид на защитната обвивка.

10. Системи за безопасност.

11. Информация по анализи на безопасността (детерминистични и вероятностни), включително такава, предавана на МААЕ.

III. Хранилище на отработено гориво

1. Тип.

2. Вместимост.

3. Степен на запълване.

IV. Национална мрежа за радиационен мониторинг

1. Пунктове за проби и измерващи станции.

2. Видове и честота на пробите.

3. Оценявани параметри.