Agreement Between The Government Of The Republic Of Finland And The Government Of The Republic Of Estonia In The Field Of Air Pollution Control

Filename: 1993-FinlandEstonia-AirPollutionControlFItxt

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ilmansuojelun alalla

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1994/19940067

Asetus Asetus Viron kanssa yhteistyöstä ilmansuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:
1 §

Tallinnassa 2 päivänä heinäkuuta 1993 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen yhteistyötä ilmansuojelun alalla koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä elokuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä elokuuta 1994, tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.
2 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1994

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ilmansuojelun alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä ''sopimuspuolet'', jotka

ottavat huomioon Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä 7 päivänä marraskuuta 1991 allekirjoitetun sopimuksen yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla,

mainitun sopimuksen 3 artiklaan perustuen ovat vakuuttuneita siitä, että molempien maiden on tärkeätä olla tiiviissä yhteistyössä vähentääkseen rajojensa yli kulkeutuvia ilman epäpuhtauksia,

ottavat huomioon YK:n Euroopan talouskomission alaisuudessa valmistellut valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan 13 päivänä marraskuuta 1979 tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvät pöytäkirjat,

pitävät tärkeänä ilmansuojelua ja pyrkivät sitä koskevan yhteistyön avulla parantamaan ympäristön tilaa,

ovat sopineet seuraavasta:
1 artikla
Sopimuksen tarkoitus

Sopimuspuolet pyrkivät vähentämään ilman epäpuhtauksien kulkeutumista ja niiden kriittisten kuormitusten ylittymistä Suomen ja Viron alueilla.
2 artikla
Perusvelvoitteet

1. Kumpikin sopimuspuoli vähentää alueensa vuosittaisia rikin kokonaispäästöjä vähintään 50 prosenttia viimeistään vuoden 1997 loppuun mennessä. Vähennysten laskentaperusteena käytetään vuoden 1980 päästömääriä.

2. Kumpikin sopimuspuoli rajoittaa typen oksidien päästöjä vähintään niin, etteivät ne joulukuun 31 päivän 1994 jälkeen ylitä vuoden 1987 päästömääriä.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset selvittävät rikin ja typen yhdisteiden päästöjen lisävähentämismahdollisuudet ja laativat vuoden 1994 loppuun mennessä ohjelmansa rikkipäästöjen vähintään 80 prosentin vähentämisestä vuoteen 2005 mennessä ja typen yhdisteiden päästöjen lisävähentämisestä.

4. Kumpikin sopimuspuoli vähentää raskasmetallipäästöjä soveltamalla parasta käytettävissä olevaa teknologiaa ja ympäristön kannalta parasta käytäntöä.
3 artikla
Jatkotoimet

Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset jatkavat tieteellisesti perusteltujen ilman epäpuhtauksien kriittisten kuormitusten määrittämistä sekä sopivat vuonna 1996 niiden perusteella rikin ja typen yhdisteiden päästöjen edelleen vähentämisestä.
4 artikla
Kummankin maan omat toimet

Tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi sopimuspuolet ryhtyvät muun muassa seuraaviin toimiin:

a) Viron osapuoli lisää maakaasun käyttöä polttoaineena, vähentää rikkipitoisten polttoaineiden käyttöä, ryhtyy tehokkaisiin toimiin rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi Baltian ja Viron voimalaitoksissa, uudistaa voimalaitosten polttotekniikkaa typen oksidien päästöjen vähentämiseksi ja tehostaa savukaasunpuhdistusta.

b) Suomen osapuoli rajoittaa rikin ja typen oksidien päästöjä voimalaitoksista, selluloosatehtaista, rauta- ja terästehtaista sekä muusta teollisuudesta. Lisäksi polttoaineiden rikkipitoisuutta rajoitetaan. Näiden toimien tarkoituksena on omalta osaltaan vähentää Suomen alueelle tulevaa rikkilaskeumaa määrään, joka on keskimäärin enintään 0,3 g/m2 vuodessa.

c) Kumpikin sopimuspuoli vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä liikennepoliittisin keinoin sekä lisäämällä jatkuvasti lyijyttömän bensiinin ja katalysaattorien käyttöä henkilöautoissa.
5 artikla
Yhteistyön muodot

1. Sopimuspuolet tehostavat ilmansuojelua koskevaa tutkimusyhteistyötä kokoamalla yhteisesti hyväksyttäviä päästö- ja muita perustietoja ilmansuojeluongelmien selvittämiseksi ja molempia maita tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi.

2. Sopimuspuolet edistävät tieteellisteknistä tietojen ja asiantuntijoiden vaihtoa sekä teknistaloudellista yhteistyötä parhaan käytettävissä olevan teknologian ja ympäristön kannalta parhaan käytännön käyttöön ottamiseksi.

3. Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään yhteistyötä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.

4. Sopimuspuolet tähdentävät kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja pitävät erityisesti tärkeänä aktiivista osallistumista valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen toimielimessä sekä sen alaisissa työryhmissä ja ohjelmissa.
6 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat täyttäneet sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat valtionsisäiset edellytykset.

2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuspuoli voi irtisanoa sen toiselle sopimuspuolelle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty Tallinnassa 2 päivänä heinäkuuta 1993 kahtena suomen- ja vironkielisenä kappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.