Convention On Plant Protection And Phytosanitary Quarantine

Filename: 1970-RomaniaIran-PlantQuarantinerotxt

CONVENTIE din 20 iunie 1970 privind protectia plantelor si carantina fitosanitara intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul imperial al Iranului*)

Source: http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventie-din-20-iunie-1970-privind-p...

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul imperial al Iranului,

animate de dorinta de a coordona eforturile lor pentru a combate în mod eficace bolile şi daunatorii plantelor şi în vederea prevenirii mutuale a introducerii şi rãspîndirii bolilor şi dãunãtorilor periculosi pe teritoriile lor respective,

în scopul consolidãrii şi dezvoltãrii relaţiilor economice şi comerciale,

precum şi a schimburilor tehnice şi ştiinţifice în domeniul fitosanitar între cele doua tari,

au hotãrît sa încheie prezenta convenţie şi, în acest scop,

au convenit asupra urmãtoarelor:

ART. 1

Cele doua pãrţi contractante se angajeazã sa se informeze reciproc în scris asupra apariţiei pe teritoriile lor respective a bolilor sau dãunãtorilor plantelor care constituie un pericol deosebit pentru culturile agricole şi forestiere şi care figureazã pe lista anexa la prezenta convenţie.

ART. 2

În vederea prevenirii introducerii şi rãspîndirii dãunãtorilor plantelor prin schimburile comerciale cu produse de origine vegetala dintre cele doua tari, cele doua pãrţi contractante vor lua urmãtoarele mãsuri:

a) Sa interzicã exportul, importul sau tranzitul plantelor sau produselor vegetale prin care daunatorii plantelor ar putea fi introdusi sau raspinditi pe teritoriul fiecãreia dintre cele doua pãrţi contractante.

b) Orice expediere de plante sau produse de origine vegetala trebuie sa fie însoţitã de un certificat fitosanitar, redactat dupã modelul anexat la prezenta convenţie şi eliberat în acest scop de organele autorizate ale tarii exportatoare.

Aceste certificate, redactate în limbile engleza, franceza sau germanã, vor trebui sa ateste:

- ca transportul se efectueazã în conformitate cu reglementãrile fitosanitare în vigoare în ţara importatoare;

- ca plantele şi produsele de origine vegetala exportate sînt indemne de daunatorii plantelor mentionati în lista anexa la prezenta convenţie sau alţi daunatori ai plantelor ce vor fi eventual precizati în clauze suplimentare;

- locul de provenienta a acestor plante şi produse de origine vegetala;

- tratamentele la care a fost supus transportul sau îndeplinirea oricãror alte condiţii suplimentare fitosanitare cerute de importator.

c) Acest certificat fitosanitar nu exclude dreptul tarii importatoare de a efectua noi controale şi a aplica mãsuri ce i se par indispensabile, şi anume: refuzul de intrare, dezinfectarea, dezinsectizarea etc.

d) În cazul în care s-ar constata prezenta unor daunatori ai plantelor în produsele de origine vegetala care fac obiectul transportului, ţara importatoare va trebui sa informeze despre aceasta, în cel mai scurt timp posibil, organul central competent pentru carantina şi protecţia plantelor al tarii exportatoare.

Dacã organul central de carantina şi protecţia plantelor al tarii importatoare decide ca aceste plante şi produse agricole şi forestiere pot sa fie importate, cu condiţia ca ele sa fie supuse aplicãrii anumitor mãsuri speciale (desinfectie, desinsectie, industrializare imediata etc.), aceasta hotãrîre va fi comunicatã în cel mai scurt timp organului central de carantina şi protecţia plantelor al tarii exportatoare.

e) Materialele vegetale ca: paie, fin, frunze uscate şi orice alte produse de origine vegetala nu vor trebui sa fie utilizate, pe cît posibil, pentru ambalaj.

Dacã totuşi acestea vor fi utilizate, ele vor trebui sa întruneascã condiţiile fitosanitare din prezenta convenţie.

ART. 3

Seminţele sau alte materiale destinate inmultirii plantelor (bulbi, tuberculi, rizomi, altoi, portaltoi, butaşi), pomi fructiferi, ornamentali, forestieri etc., precum şi orice produse de origine vegetala, pot fi importate pe baza aprobãrii scrise şi prealabile a organului de carantina şi protecţia plantelor din ţara importatoare, la cererea întreprinderii care contracteazã importul; autorizaţia va specifica toate condiţiile fitosanitare garantate prin certificatul fitosanitar eliberat de organul împuternicit din ţara exportatoare.

ART. 4

Pãrţile contractante vor autoriza tranzitul de plante şi de produse de origine vegetala pe teritoriul lor, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii şi cu condiţiile fitosanitare în vigoare în ţara prin care se tranziteaza.

ART. 5

Schimburile de plante şi de produse de origine vegetala vor trebui sa fie conforme nu numai cu dispoziţiile prezentei convenţii, ci şi cu condiţiile stipulate în acordurile comerciale încheiate între cele doua pãrţi contractante şi cu reglementãrile fitosanitare în vigoare în fiecare ţara privind importul acestor produse.

ART. 6

Cele doua pãrţi contractante vor asigura un control fitosanitar oficial de stat în punctele de frontiera (rutiere, feroviare, maritime, aeriene). Acest control se va referi la importul, exportul şi tranzitul plantelor sau produselor de origine vegetala.

ART. 7

Cele doua pãrţi contractante, recunoscind utilitatea colaborãrii în domeniul ştiinţei şi oportunitatea unificãrii, în limitele posibilului, a metodelor şi mijloacelor de protecţie a plantelor, se angajeazã:

1. sa facã schimb de informaţii, o data pe an, asupra stãrii fitosanitare a culturilor şi pãdurilor, mãsurilor folosite pentru combaterea bolilor şi dãunãtorilor, precum şi asupra rezultatelor obţinute în fiecare ţara;

2. sa facã schimb de literatura în domeniul protecţiei plantelor, în vederea unei mai bune cunoaşteri a progreselor realizate în fiecare ţara.

ART. 8

Cele doua pãrţi contractante, recunoscind utilitatea şi necesitatea unor contacte cît mai frecvente posibil între specialiştii în fitopatologie şi entomologie din cele doua tari, în scopul unui schimb de experienta ştiinţificã şi practica în domeniul protecţiei plantelor, accepta, în principiu, sa aibã loc vizite de specialişti, în condiţii de reciprocitate.

ART. 9

Pãrţile contractante au cãzut de acord sa efectueze schimbãri de texte legislative privind problemele de carantina fitosanitara, în limba engleza sau franceza.

ART. 10

Anexa la prezenta convenţie conţine listele dãunãtorilor plantelor supuşi masurarilor de carantina fitosanitara în Republica Socialistã România şi în Iran.

Organele competente de protecţia plantelor şi carantina ale celor doua pãrţi contractante vor putea completa sau înlocui aceste liste cu condiţia ca modificãrile sa fie aduse la cunostinta celeilalte pãrţi pe cale diplomaticã şi ele vor intra în vigoare în a 60-a zi de la primirea zisei notificãri.

ART. 11

Dificultãţile care ar putea interveni în legatura cu aplicarea prezentei convenţii vor fi examinate cu o comisie mixtã.

Comisia va fi formatã din cîte trei reprezentanţi pentru fiecare parte, respectiv doi specialişti în protecţia plantelor şi un jurist.

Pe baza invitatiei adresate de una dintre pãrţile contractante, comisia se va întruni în termen de o luna pe teritoriul acesteia. Şedinţele de lucru vor fi conduse alternativ de cîte un membru al fiecãrei delegaţii. Prima şedinţa va fi condusã de un membru al delegaţiei partii pe teritoriul cãreia va avea loc intilnirea.

Problemele asupra cãrora comisia nu va ajunge la înţelegere vor fi reglementate pe cale diplomaticã.

ART. 12

Prezenta convenţie va fi supusã aprobãrii în conformitate cu prevederile legislative ale fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificãri cu privire la îndeplinirea procedurii prevãzute de legislaţia fiecãrei tari. Aceasta notificare va fi facuta pe cale diplomaticã.

Prezenta convenţie este încheiatã pe o perioada de 3 ani de la data intrãrii ei în vigoare.

Dacã nici una dintre pãrţile contractante nu o va denunta cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate, prezenta convenţie va rãmîne în vigoare pe noi perioade de cîte uu an, putind fi denunţatã cu 3 luni înainte de expirarea fiecãreia din aceste perioade.

Întocmitã la Teheran la data de 20 iunie 1970, în doua exemplare autentice în limba franceza.

ANEXA 1

LISTA

dãunãtorilor, agenţilor fitopatogeni şi buruienilor plantelor şi produselor de origine vegetala supuşi mãsurilor de carantina fitosanitara în Republica Socialistã România şi pe teritoriul guvernului imperial al Iranului

Daunatori

1. Acanthoscelides obsoletus Say. (= A. obtectus Say.)

2. Anarsia lineatella Zell.

3. Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

4. Bruchidius incarnatus Boh.

5. Callosobruchus chinensis L.

6. Calosobruchus quadrimaculatus F. (= C. maculatus F.)

7. Caulophilus latinasus Say.

8. Ceratitis capitata Wied.

9. Eriosoma lanigerum Hausm.

10. Gilletteella cuoleyi Gill.

11. Heterodera rostochiensis Woll.

12. Heterodera schachtii Schmidt

13. Hyphantria cunea Drury

14. Laspeyresia molesta Busck (= Grapholitha molesta Busck)

15. Meloidogyne sp.

16. Phtorimaea operculella Zell.(= Ghorimoschema operculella Zell.)

17. Platyedra gossypiella Saund. (= Pectinophora gossypiella Saund.)

18. Popillia japonica Newn. (= Aserica japonica Newn.)

19. Pseudococcus gahani Green

20. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

21. Tarsonemus fragariae Zimm.

22. Trogoderma granarium Everts.

23. Xylosandrus germanus Bland.

24. Philloxera vastatrix.*)

25. Leptionotarsa decemlineata*)

26. Diaspis pentagona*)

27. Rhagoletis pomonella*)

28. Pseudococcus comsioki*)

29. Dacus Oleae*)

Agenţi fitopatogeni

1. Annulus cerasi Hildebrand

2. Annulus pruni Christoff

3. Annulus pyri Christoff

4. Chalara quercina Henry

5. Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen

6. Cronartium ribicola (Lasch.) Fischer de Waldh.

7. Diplodia zeae (Schw.) Lev

8. Endothia parasitica (Murr.) P.J. et H.W. Anderson

9. Erwinia amylovora (Burrill) Winsl. et al.

10. Hypoxylon pruinatum (Kl.) Cke

11. Marmor lineopticum Cation

12. Marmor mali Holmes

13. Marssonina populina Schnabl.

14. Marssonina populi-nigrae Kleb.

15. Mycosphaerella laricina Hart.

16. Phoma lingam (Tode) Desm.

17. Peronospora tabacina Adam.

18. Physalospora cydoniae Arn. (f. c. Sphaeropzis malorum Peck)

19. Plasmopora halstedii (Farl.) Berl. et de Toni (=P. helianthi Novot.)

20. Pseudomonas marginata (Mc. Culloch) Stapp.

21. Pseudomonas mori (Boyer et Lambert) Stevens

22. Rhabdocline pseudotsugae Syd.

23. Rosellinia necatrix (Hart.) Berl.

24. Septoria linicola (Speg.) Garassini

25. Septotis populiperda Waterman et Cash.

26. Strawberry virus 1, Prentice + Strawberry virus 2, Prentice

27. Strawberry virus 1, Prentice + Strawberry virus 3, Prentice

28. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

29. Tilletia horrida Tak.

30. Venturia populina (Vuill.) Fabr.

31. Virusul bolii Stecklenberg a visinului.

32. Virus simillis (virusul mozaicului frunzelor de plop)

33. Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Dowson

34. Xanthomonas juglandis (Pierce) Dowson

35. Xanthomonas stewartii (Erw. Smith) Dowson

Buruieni

1. Acroptilon picris (Pall) Fisch. et Mey

2. Ambrosia artemisiaefolia L.

3. Ambrosia psilostachia DC.

4. Ambrosia trifida L.

5. Cenchrus tribuloides L.

6. Cuscuta spp.

7. Helianthus spp.*1)

8. Orobanche spp.

9. Solanum rostratum Dunnal.

10. Sorghum halepense Pers.*2)

______________________

*) Ultimii şase daunatori, enumerati în prezenta lista de la nr. 24 la nr. 29, sunt supuşi mãsurilor de carantina numai pe teritoriul guvernului imperial al Iranului.

____________________

*1) Speciile cultivate nu sînt carantinate.

*2) Sînt admise tolerante.

ANEXA 2

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Inspecţia de stat pentru protecţia plantelor

CERTIFICAT FITOSANITAR

Se certifica prin prezentul ca plantele, pãrţile de plante sau produsele vegetale descrise mai jos au fost examinate atent, în totalitate sau pe baza unei probe reprezentative, în ziua de ............ 19 ...... de ............., delegatul autorizat al Inspecţiei de stat pentru protecţia plantelor din Republica Socialistã România şi sînt socotite, potrivit cunoştinţelor sale, practic indemne de boli şi daunatori periculosi pentru culturi şi ca acest transport este considerat corespunzãtor regulamentelor fitosanitare actualmente în vigoare în ţara importatoare, asa cum s-a precizat în declaraţia suplimentarã anexatã sau altfel.

............................................................................

Data fumigarii sau dezinfectiei ......... Tratamentul ......................

Durata ......... Produse chimice şi concentratia: ..........................

Declaraţie suplimentarã

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Descrierea transportului

Numele şi adresa expeditorului: ............................................

Numele şi adresa destinatarului: ...........................................

Numãrul şi felul pachetelor: ...............................................

Marca pachetelor: ..........................................................

Originea: ..................................................................

Mijlocul de transport: ........ Punctul de intrare .........................

Cantitatea şi felul produselor: ............................................

Denumirea botanica .........................................................

Localitatea ................................................................

Data ............. 19 ..........

L. S.

Inspector de carantina fitosanitara,